Projektas

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 4 D. SPRENDIMO NR. T-30 „DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI INVESTICIJŲ PROJEKTĄ „ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SALDUVĖ“ (VILNIAUS G. 38D, ŠIAULIAI) PASTATO ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMAS“ PAKEITIMO

 

2023 m.              d. Nr.

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 1 dalimi, Šiaulių miesto savivaldybės taryba  nusprendžia:

Pripažinti netekusiais galios Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 4 d. sprendimo Nr. T-30 „Dėl pritarimo įgyvendinti investicijų projektą „Šiaulių lopšelio-darželio „Salduvė“ (Vilniaus g. 38D, Šiauliai) pastato energinio efektyvumo didinimas“ 1.4, 2.3 papunkčius  ir 3 punktą.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

 

Savivaldybės meras