Projektas

 

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRIENŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2020 m. gegužės         d. Nr. T1-

Prienai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi, 3 dalies             1 punktu, 4 dalimi, 6 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 43 straipsnio 3 ir 4 dalimis, Nuostatų, įstatų ar statutų įforminimo reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-1164 „Dėl Nuostatų, įstatų ar statutų įforminimo reikalavimų patvirtinimo“, ir atsižvelgdama į Prienų lopšelio-darželio „Saulutė“ 2020 m. gegužės 8 d. prašymą Nr. (1.9)-D2-59, Prienų rajono savivaldybės taryba                            n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Prienų lopšelio-darželio „Saulutė“ nuostatus (pridedama).

2. Įpareigoti Prienų lopšelio-darželio „Saulutė“ direktorių įregistruoti nuostatus VĮ Registrų centre.

3. Pripažinti netekusiu galios Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T3-73 „Dėl kai kurių Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų nuostatų patvirtinimo“ 1.3 papunktį.

4. Nustatyti, kad šio sprendimo 3 punktas įsigalioja įregistravus sprendimo 1 punkte nurodytus nuostatus VĮ Registrų centre.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo ar įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose teismo rūmuose (Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, Panevėžys; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas).

 

Savivaldybės meras