Projektas  Nr. TSP-66

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

Dėl PRITARIMO viešosios įstaigos Kupiškio PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO VADOVO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

 

2018 m. kovo        d. Nr. TS-

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. TS-325 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. TS-39 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“, 10.1.17 papunkčiu, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pritarti Viešosios įstaigos Kupiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro vadovo 2018 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                            

 

 

 

 

 

 

Parengė

L. e. VšĮ Kupiškio rajono savivaldybės

pirminės asmens sveikatos priežiūros

centro direktoriaus pareigas

 

Dovilė Kulbokienė

 

 

Projektas  suderintas DVS