Projektas  Nr.TSP-13

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO KUPIŠKIO MENO MOKYKLOS

2020 metų veiklos ataskaitai

 

2021 m. vasario    d.  Nr. TS-

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 7 punktu, Lietuvos  Respublikos švietimo įstatymo 59 straipsnio 8 dalies 10 punktu, Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. TS-77 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 11.1.17 papunkčiu ir atsižvelgdama į Kupiškio meno mokyklos 2021 m. vasario 3 d. raštą Nr. 2-38 „Dėl 2020 metų veiklos ataskaitos“, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pritarti Kupiškio meno mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas per šešis mėnesius nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos Kupiškio rajono savivaldybės tarybai  (Vytauto g. 2, Kupiškis) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           

 

Parengė

Kultūros, švietimo ir sporto

skyriaus vyriausioji specialistė

Irena Mockuvienė