projektas

2020-05-06

Nr. TSP-

 

radviliškio rajono savivaldybės taryba

 

SPRENDIMAS

DĖL TAKSI STOTELIŲ ĮRENGIMO IR NAUDOJIMOSI RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. gegužės    d. Nr. T-

Radviliškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 32 dalimi, 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 3-80 „Dėl Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių 13 punktu, Radviliškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1Patvirtinti Taksi stotelių įrengimo ir naudojimosi Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašą (pridedama).

2Pripažinti netekusiu galios Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 22 d. sprendimą Nr. T-384 „Dėl Naudojimosi taksi stotelėmis Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                          Antanas Čepononis

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos

2020 m. gegužės    d. sprendimu Nr. T-

 

TAKSI STOTELIŲ ĮRENGIMO IR NAUDOJIMOSI RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Taksi  stotelių įrengimo ir naudojimosi Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato taksi stotelių Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje įrengimo ir lengvųjų automobilių taksi vežėjų naudojimosi jomis  tvarką.

2. Aprašas privalomas vežėjams, taksi vairuotojams (toliau – vairuotojai), taip pat keleiviams, besinaudojantiems taksi paslaugomis Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje.

3. Šiame apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Vežėjas – fizinis arba juridinis asmuo, įregistruotas įstatymų nustatyta tvarka ir turintis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos nustatyta tvarka išduotą leidimą vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais taksi veiklą.

3.2. Taksi – motorinė kelių transporto priemonė, skirta keleiviams ir bagažui vežti, turinti ne daugiau kaip 9 sėdimąsias vietas, įskaitant vairuotojo vietą, pritvirtintą taksi valstybinio registracijos numerio ženklą, įrengtą taksometrą bei atpažinimo ženklą – plafoną ir atitinkanti lengviesiems automobiliams taksi keliamus techninius reikalavimus.

3.3. Taksi stotelė – Kelių eismo taisyklėse nustatytu ženklu pažymėta vieta, skirta taksi automobiliams stovėti.

3.4. Taksi paslauga – keleivio vežimas lengvuoju automobiliu taksi, keleivio laukimas esant įjungtam taksometrui, važiavimas pagal taksi užsakymą, keleivių laukimas.

4. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekse, Kelių eismo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – KET), Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais automobiliais taksi taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 3-80 „Dėl Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių patvirtinimo“.

 

II SKYRIUS

TAKSI STOTELĖS IR TAKSI VEŽĖJŲ NAUDOJIMASIS JOMIS

 

5. Taksi stotelėse turi būti įrengtas nurodomasis kelio ženklas „Taksi stotelė“, kuriame gali būti nurodytas stotelės pavadinimas. Po ženklu gali būti tvirtinama lentelė su papildoma informacija keleiviams.

6. Taksi stotelėje stovėti gali tik taksi paslaugą teikiantys vežėjai, turintys  teisės aktų nustatyta tvarka išduotą leidimą vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi.

7. Visi taksi vežėjai turi teisę naudotis visomis taksi stotelėmis, įrengtomis Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje.

8. Taksi gali stovėti bei priimti keleivius ir bet kurioje kitoje vietoje, jeigu to nedraudžia KET.

9. Vairuotojai laukti keleivių privalo sėdėdami prie transporto priemonės vairo. Neužimtų taksi vairuotojai taksi stotelėse sustoja pagal eilę. Taksi stotelėse keleiviai į taksi priimami eilės tvarka. Pasirinkti keleivius savo nuožiūra vairuotojams draudžiama.

 

 

III SKYRIUS

TAKSI STOTELIŲ ĮRENGIMAS

 

10. Taksi stotelių įrengimą organizuoja Radviliškio rajono savivaldybės administracija, atsižvelgdama į poreikį, technines bei finansines galimybes, o jas įrengia ir prižiūri seniūnijos, kurių teritorijoje įrengiamos stotelės.

11. Vežėjai, pageidaujantys taksi stotelės įrengimo, motyvuotu laisvos formos prašymu turi kreiptis į Radviliškio rajono savivaldybės administraciją. Prašymas nagrinėjamas teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

12. Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorius, įvertinęs šio Aprašo 10 punkte numatytas aplinkybes ir gavęs Radviliškio rajono savivaldybės saugaus eismo komisijos išvadą, priima sprendimą dėl taksi stotelės įrengimo.

13. Priėmęs sprendimą įrengti taksi stotelę, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorius įsakymu įpareigoja atitinkamos seniūnijos seniūną pastatyti nurodomąjį kelio ženklą Nr. 549 „Taksi stotelė“ savivaldybei priklausančiame vietinės reikšmės kelyje (gatvėje) arba kreipiasi į Lietuvos automobilių kelių direkciją prie Susisiekimo ministerijos dėl minėto kelio ženklo pastatymo valstybinės reikšmės kelyje.

_____________________________

 

 

 

 


 

SPRENDIMO DĖL TAKSI STOTELIŲ ĮRENGIMO IR NAUDOJIMOSI RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2020 m. gegužės 6 d.

 

1. Sprendimo projekto tikslas ir uždaviniai.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 32 dalimi, 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 3-80 „Dėl Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių (toliau – Taksi taisyklės) 13 punktu (nauja redakcija nuo 2020-01-03), patvirtinti taksi stotelių įrengimo ir naudojimosi Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašą.

 

2. Sprendimo projekto esmė, rengimo priežastys ir motyvai.

Sprendimu nustatoma taksi stotelių įrengimo ir naudojimosi tvarka Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje.

Vadovaujantis naujos redakcijos Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių 13 punktu „Taksi stotelės įrengiamos savivaldybių nustatyta tvarka“. Iki šio sprendimo projekto rengimo tokia tvarka Radviliškio rajono savavaldybėje nebuvo nustatyta ir teisės aktai iki Taksi taisyklių 2020-01-03 redakcijos neįpareigojo to atlikti.

 

3. Kaip šiuo metu yra sureguliuoti projekte aptarti klausimai.

Šiuo metu taksi stotelių įrengimo tvarka Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje nereglamentuojama.

 

4. Sprendimo projekte numatyta.

Vadovaujantis minėtais teisės aktais nustatyti taksi stotelių įrengimo ir naudojimosi tvarką Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje.

 

5. Kokių rezultatų laukiama, priėmus sprendimą.

Bus aiškiau suinteresuotoms šalims, kur reikia kreiptis, norint, kad būtų įrengta taksi stotelė pageidaujamoje Radviliškio rajono savivaldybės vietoje. Bus aiškiau ir savivaldybės administracijai, kadangi tvarkoje nustatoma kas atsakingas dėl sprendimo įrengti taksi stotelę priėmimo bei kas atsakingas dėl šios stotelės įrengimo.

 

6. Galiojantys teisės aktai, kuriuos būtina pakeisti ar panaikinti, priėmus projektą.

Panaikinamas Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 22 d. sprendimas Nr. T-384 „Dėl naudojimosi taksi stotelėmis Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, kadangi naujai priimame sprendime vadovaujantis aktualiais galiojančiais teisės aktais pakartotinai aptarta naudojimosi taksi stotelėmis Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje tvarka papildant ją stotelių įrengimo tvarka.

 

7. Galimos neigiamos priimto sprendimo pasekmės.

Nėra.

 

8. Jeigu reikia atlikti sprendimo projekto antikorupcinį vertinimą, sprendžia projekto rengėjas, atsižvelgdamas į Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisykles.

Antikorupcinis vertinimas nereikalingas.

 

Sprendimo projektą parengė

Investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė                                          Justė Kriuklienė