Projektas

 

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės taryba

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJŲ VEIKLOS KOKYBĖS IŠORINIO VERTINIMO IR APMOKĖJIMO  TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2022 m.  vasario      d.  Nr. T- 

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 8 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 37 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V-342 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo metodikos patvirtinimo“,  Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 3 d. sprendimu Nr. T-455 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo teikėjų veiklos kokybės įsivertinimo ir išorinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo teikėjų veiklos kokybės išorinio vertinimo ir apmokėjimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Įpareigoti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių patvirtinti pavyzdinę Šiaulių miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo teikėjų veiklos kokybės išorinio vertinimo  paslaugos sutarties formą.

 

 

Savivaldybės meras