Projekas Nr. TSP-256

 

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. TS-62 „DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. spalio      d. Nr. TS-

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Savivaldybių jaunimo reikalų tarybų pavyzdinių nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. A1-4 „Dėl Savivaldybių jaunimo reikalų tarybų pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“, 2 punktu, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Kupiškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų, patvirtintų Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. TS-62 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų patvirtinimo“, 13.2 papunktį ir išdėstyti jį taip:

13.2. 3 nariai, į Jaunimo tarybą deleguoti Savivaldybės administracijos atstovai;“.

2. Paskelbti šį sprendimą Savivaldybės interneto svetainėje ir Teisės aktų registre.

 

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,

laikinai einantis Savivaldybės mero pareigas                                                                          

 

 

 

Parengė

Savivaldybės administracijos

jaunimo reikalų koordinatorė (vyr. specialistė)

 

Agnė Gadeckienė

 

Projektas suderintas DVS