Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO NR. I-1367 5 IR 54 straipsniŲ PAKEITIMO
ĮSTATYMAS

 

2020 m.                               d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 5 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Pareiškėjas, siekiantis gauti asmens sveikatos priežiūros veiklos licenciją ar įgyti teisę teikti naujas licencijuojamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą (toliau – kontaktinis centras) arba kreipdamasis tiesiogiai pateikia prašymą išduoti asmens sveikatos priežiūros veiklos licenciją ar prašymą patikslinti licenciją, Asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo taisyklėse nurodytus dokumentus, patvirtinančius, kad pareiškėjas atitinka Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų, reglamentuojančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklą, nustatytus higienos, medicinos priemonių (prietaisų) (toliau – medicinos priemonės), apsirūpinimo asmeninės apsaugos priemonių ir kitų priemonių, būtinų veiklos vykdymui užtikrinti, atsargomis, personalo, patalpų ir teisinės formos reikalavimus.“

2. Pakeisti 5 straipsnio 11 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) ne ilgiau kaip trims mėnesiams, kai paaiškėja, kad asmens sveikatos priežiūros įstaiga pažeidžia šio straipsnio 4 dalyje nurodytus reikalavimus arba Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme nustatytą įpareigojimą į Vyriausybės įgaliotos institucijos administruojamą sąskaitą mokėti įmokas, reikalingas pacientų sveikatai padarytai žalai (turtinei ir neturtinei) atlyginti, ir yra bent viena iš šių sąlygų:

a) yra realus pavojus pacientų sveikatai ar gyvybei;

b) per Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos nustatytą licencijuojamos veiklos pažeidimų pašalinimo terminą, kuris negali būti ilgesnis kaip 30 dienų nuo licencijos asmens sveikatos priežiūros veiklai turėtojo informavimo apie pažeidimo padarymą dienos, asmens sveikatos priežiūros įstaiga Asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo taisyklėse nustatyta tvarka nepašalina licencijuojamos veiklos pažeidimų.

 

2 straipsnis. 54 straipsnio pakeitimas

Papildyti 54 straipsnį 11 dalimi:

11. Šio straipsnio 1 dalies 2–5 punktuose nurodytais atvejais sprendimas sustabdyti įstaigoje visų ar tam tikrų paslaugų teikimą gali būti priimtas tik jei įstaigos veikla negali būti sustabdyta šio įstatymo 5 straipsnio 11 dalyje nurodytais licencijos (ar jos dalies) galiojimo sustabdymo pagrindais.“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

2. Vyriausybė ir jos įgaliotos institucijos pagal kompetenciją iki šio įstatymo įsigaliojimo priima įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Asmens sveikatos priežiūros veiklos licencijas jau turinčios asmens sveikatos priežiūros įstaigos asmeninės apsaugos priemones ir kitas priemones, būtinas veiklos vykdymui užtikrinti, įsigyti ir sukaupti, vadovaudamosi šio įstatymo nuostatomis, turi iki 2021 m. kovo 1 d.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas