Projektas

XIVP-1180(2)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO NR. IX-751 36, 47 STRAIPSNIŲ IR 2 PRIEDO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2021 m.                              d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 36 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 36 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

36 straipsnis. Diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms, Europos Sąjungos institucijoms, jų įsteigtoms įstaigoms, agentūroms ir tarptautinių organizacijų atstovybėms, taip pat šių atstovybių ir konsulinių įstaigų personalui ir jo šeimos nariams skirtos prekės“.

2. Papildyti 36 straipsnį 21 dalimi:

„21. Importo PVM neapmokestinamos Europos Komisijos arba Europos Sąjungos institucijų įsteigtos įstaigos, agentūros įvežamos prekės, kurios skirtos šioje dalyje nurodytiems subjektams Europos Sąjungos teisės aktais pavestoms užduotims, susijusioms su COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymu, vykdyti ir kurios vėliau nebus tiekiamos už atlygį. Šios dalies nuostatos taikomos, kol Europos Komisija ar Europos Sąjungos institucijos įsteigta įstaiga, agentūra informuoja Lietuvos Respubliką apie jų nebetaikymą.“

3. Pakeisti 36 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

„5. Šiame straipsnyje nustatytos PVM lengvatos taikomos tiesiogiai arba grąžinant PVM už Lietuvos Respublikoje importuotas prekes. Konkrečią šio straipsnio nuostatų taikymo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.“

 

2 straipsnis. 47 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 47 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

47 straipsnis. Diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms, Europos Sąjungos institucijoms, jų įsteigtoms įstaigoms, agentūroms ir tarptautinėms organizacijoms ar jų atstovybėms, taip pat šių atstovybių ir konsulinių įstaigų personalui ir jo šeimos nariams skirtos prekės ir paslaugos“.

2. Papildyti 47 straipsnį 71 dalimi:

„71. Taikant 0 procentų PVM tarifą apmokestinamas prekių tiekimas ir paslaugų teikimas Europos Komisijai arba Europos Sąjungos institucijų įsteigtoms įstaigoms, agentūroms, jeigu tokios prekės ir paslaugos skirtos šioje dalyje nurodytiems subjektams Europos Sąjungos teisės aktais pavestoms užduotims, susijusioms su COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymu, vykdyti ir jeigu vėliau šios prekės ir paslaugos nebus tiekiamos ar teikiamos už atlygį. Šios dalies nuostatos taikomos, kol Europos Komisija ar šioje dalyje nurodytas prekes ir (ar) paslaugas gavusi Europos Sąjungos institucijos įsteigta įstaiga, agentūra informuoja Lietuvos Respubliką apie jų netaikymą.“

 

3 straipsnis. Įstatymo 2 priedo pakeitimas

Pakeisti Įstatymo 2 priedo 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3. 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2021 m. liepos 13 d. Tarybos direktyva (ES) 2021/1159.“

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, taikymas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 3 dalį, įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

2. Šis įstatymas taikomas prekėms ir paslaugoms, dėl kurių prievolė apskaičiuoti pridėtinės vertės mokestį ar importo pridėtinės vertės mokestį atsirado nuo 2021 m. sausio 1 d.

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2021 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas