Projektas

                                                                                                            2020 m.                              d.

                                                                                                            Nr. TP-

                                                                                                                 

 

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL nekilnojamojo turto MOKESČIO lengvatOS

 

 

2020 m.                      d. Nr.

Raseiniai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18 punktu, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 7 straipsnio 5 dalimi ir atsižvelgdama į AB „Lytagra“ 2020 m. balandžio 3 d. prašymą, Raseinių rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a,

atleisti/neatleisti AB „Lytagra“ nuo 2020 metų 140 eurų nekilnojamojo turto mokesčio.

Šis sprendimas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro  g. 80, LT-76298 Šiauliai).

 

 

 

 

Savivaldybės meras