Projektas TP-17

2021-09-30

 

 

 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-23 „DĖL PRIĖMIMO LAIKO Į BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS, KLASIŲ SKAIČIAUS IR MOKINIŲ SKAIČIAUS KLASĖSE PAGAL VYKDOMAS PROGRAMAS, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS IR VAIKŲ SKAIČIAUS GRUPĖSE 2021–2022 MOKSLO METAIS NUSTATYMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. rugsėjo 30 d. Nr. T-

Pakruojis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo, sporto ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 įsakymu Nr. ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“, Pakruojo rajono savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-23 „Dėl priėmimo laiko į bendrojo ugdymo mokyklas, klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus klasėse pagal vykdomas programas, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir vaikų skaičiaus grupėse 2021–2022 mokslo metais nustatymo“ 1, 2 ir 3 priedus ir juos išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                                                                                                                                                                                         

 

Įtraukti į darbotvarkę Pakruojo r. sav. meras

 

Saulius Margis

2021-09-

 

Pakruojo r. sav. administracijos direktorė

 

Ilona Galažnikienė

2021-09-

 

Pakruojo r. sav.

admin. Teisės ir civilinės metrikacijos sk. vedėja

 

Jovita Kirdeikienė

2021-09-

 

Pakruojo r. sav. admin. Kultūros, paveldosaugos ir viešųjų ryšių sk. vyr. kalbos tvarkytoja

 

Rita Nikalajevienė

2021-09-

 

Neatliktinas antikorupcinis vertinimas

 

Jovita Kirdeikienė

2021-09-

 

 

 

 

 

Parengė

Pakruojo r. sav. admin.

Švietimo skyriaus vedėja

 

Irena Mažulienė

2021-09-

 

 

 

 

Pakruojo rajono savivaldybės tarybos

2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-23

1 priedas

 

 

2021–2022 M. M. KLASIŲ SKAIČIUS IR MOKINIŲ SKAIČIUS KLASĖSE

PAGAL VYKDOMAS UGDYMO PROGRAMAS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE

 

Mokykla

Klasių ir mokinių skaičius klasėse pagal ugdymo programas

Pradinio ugd. (1-4 kl.)

Pagrindinio ugd. I dalis

(5-8 kl.)

Pagrindinio ugd. II dalis (9-10 kl.)

Vidurinio ugdymo

(3-4 g. kl.)

Iš viso komplekt.

Jungt. klasės

1

2

3

4

kompl. sk.

5

6

7

8

kompl. sk.

9

(1 g.)

10

(2 g.)

kompl. sk.

3 g

4 g

kompl. sk.

Pakruojo „Atžalyno“

mok. sk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

77

6

84

81

6

12

 

gimnazija

klasių sk.

 

 

 

 

 

 

 

 

3

3

3

3

Linkuvos gimnazija

mok. sk.

30

21

20

30

6

36

22

27

28

5

32

41

4

17

28

3

18

 

 

klasių sk.

2

1

1

2

2

1

1

1

2

2

1

2

Žeimelio gimnazija

mok. sk.

14

9

17

22

4

10

15

19

13

4

14

15

2

8

14

2

12

 

 

klasių sk.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Balsių pagrindinė

mok. sk.

7

6

3

11

3

9

13

11

9

4

14

13

2

 

 

 

9

2 ir 3

 

mokykla

klasių sk.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

 

Lygumų pagrindinė

mok. sk.

12

10

10

12

4

9

16

13

11

4

12

9

2

 

 

 

10

 

mokykla

klasių sk.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

 

Pakruojo „Žemynos“

mok. sk.

74

82

56

48

12

67

57

64

58

10

-

-

-

 

 

 

23

(1 iš jų suaug. pr. ugd.)

 

progimnazija

klasių sk.

3

4

3

2

3

2

3

2

-

-

 

 

Pašvitinio pagrindinė

mok. sk.

9

4

4

2

2

4

11

9

8

4

7

11

2

 

 

 

8

1 ir 4

2 ir 3

mokykla

klasių sk.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

 

Rozalimo pagrindinė

mok. sk.

9

10

13

4

4

 

9

7

10

3

-

7

1

 

 

 

8

 

mokykla

klasių sk.

1

1

1

1

 

1

1

1

-

1

 

 

______________________

Pakruojo rajono savivaldybės tarybos

2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-23

2 priedas

 

 

 

2021–2022 M. M. PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIUS IR VAIKŲ SKAIČIUS GRUPĖSE BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE

 

Mokykla

Priešmokyklinio ugdymo grupių skaičius

Vaikų skaičius grupėse

Lygumų pagrindinė mokykla

1

11

Balsių pagrindinės mokyklos Klovainių ikimokyklinio ugdymo skyrius

1

10

Rozalimo pagrindinės mokyklos ikimokyklinio

ugdymo skyrius

1

10

____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakruojo rajono savivaldybės tarybos

2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-23

3 priedas

 

2021-2022 M. M. LINKUVOS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS MOKINIŲ SKAIČIUS IR KLASIŲ SKAIČIUS

 

Mokykla

Mokinių skaičius pagal ugdymo programas

 

Pradinio ugd. (1–4 k.)

Pagrindinio ugd. I dalis

(5–8 kl.)

Pagrindinio ugd. II dalis (9–10 kl.)

Iš viso komplekt.

Jungt. klasės

1

2

3

4

kompl. sk.

5

6

7

8

kompl. sk.

9

 

10

 

kompl. sk.

Specialiosios klasės

mok. sk.

 

2

 

1

1

2

2

4

2

2

3

5

1

4

2 ir4

5–6; 7–8; 9–10

klasių sk.

 

1

 

1

1

1

1

1

1

1

Lavinamosios klasės

mok. sk.

 

 

 

 

 

 

 

 

1

-

2

2

1

1

 

8–9–10

 

klasių sk.

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

Socialinių įgūdžių klasės

 

Pirmieji mokymo metai

Antrieji mokymo metai

Tretieji mokymo metai

 

 

mok.. sk.

4

5

7

2

I-II

 

_______________________________

 

 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. RUGPJŪČIO 26  D.  SPRENDIMO PROJEKTO „DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO  25 D. SPRENDIMO NR. T-23 „DĖL PRIĖMIMO LAIKO Į BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS, KLASIŲ SKAIČIAUS IR MOKINIŲ SKAIČIAUS KLASĖSE PAGAL VYKDOMAS PROGRAMAS, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS IR VAIKŲ SKAIČIAUS GRUPĖSE 2021–2022 MOKSLO METAIS NUSTATYMO“ PAKEITIMO 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2021-09-08

Pakruojis

 

1.  Projekto rengimą paskatinusios priežastys, parengto projekto tikslai ir uždaviniai.

Sprendimu tikslinamas mokinių skaičius, kurį mokyklos pateikė rugsėjo  5 d. (pateikus duomenis mokinių registrui). Klasių komplektų skaičius  ir mokinių skaičius keitėsi nežymiai (žr. lyginamąją lentelę). Didžiausi pokyčiai Rozalimo pagrindinėje mokykloje.

Projekto iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių atstovai) ir rengėjai.

Sprendimo projektą inicijavo Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius. Tarybos posėdyje jį pristatys Švietimo skyriaus vedėja I. Mažulienė.

3.  Kaip šiuo metu yra reguliuojami projekte aptarti teisiniai santykiai.

Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“ patvirtinto Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo 3 punktu.

4. Kokios siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos, kokių teigiamų rezultatų laukiama.

Nėra

5. Galimos neigiamos priimto sprendimo projekto pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta.

Nėra.

6. Kokius teisės aktus būtina priimti, kokius galiojančius teisės aktus būtina pakeisti ar pripažinti netekusiais galios priėmus sprendimo projektą.

Nėra.

7. Sprendimo projektui įgyvendinti reikalingos lėšos, finansavimo šaltiniai.

Ugdymo procesui naudojamos mokymo lėšos, gautos pagal nurodytą mokinių skaičių ir klasės dydį.

8. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados.

Negauta.

9. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai.

Neatliekamas.

10. Sprendimo projekto antikorupcinis vertinimas.

Neatliekamas

11. Kiti, iniciatoriaus nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai.

Nėra.

12. Pridedami dokumentai.

Nėra

 

Skyriaus vedėja                                                                                                       Irena Mažulienė

 

 

 

Lyginamasis variantas

Pakruojo rajono savivaldybės tarybos

2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-23

1 priedas

 

2021–2022 M. M. KLASIŲ SKAIČIUS IR MOKINIŲ SKAIČIUS KLASĖSE

PAGAL VYKDOMAS UGDYMO PROGRAMAS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE

Mokykla

Klasių ir mokinių skaičius klasėse pagal ugdymo programas

Pradinio ugd. (1-4 k.)

Pagrindinio ugd. I dalis

(5-8 k..)

Pagrindinio ugd.

II dalis (9-10 kl.)

Vidurinio ugdymo

(3-4 g. kl.)

Iš viso komplekt.

Jungt. klasės

1

2

3

4

kompl. sk.

5

6

7

8

kompl. sk.

9

(1 g.)

10

(2 g.)

kompl. sk.

3 g

4 g

kompl. sk.

Pakruojo „Atžalyno“

mok. sk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

61

77

 

5

6

88

84

82

81

6

11

12

 

 

 

gimnazija

klasių sk.

 

 

 

 

 

 

 

 

2

3

3

3

3

Linkuvos gimnazija

mok. sk.

32

30

21

22

20

27

30

6

36

23

22

27

 

29

28

5

32

 

42

41

4

24

17

31

28

3

18

 

 

klasių sk.

2

1

1

2

2

1

1

1

2

2

1

2

Žeimelio gimnazija

mok. sk.

12

14

8

9

16

17

23

22

4

10

14

15

18

19

13

4

13

14

15

2

9

8

14

2

12

 

 

klasių sk.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Balsių pagrindinė

mok. sk.

6

7

7

6

-4-

3

10

11

3

6

9

9

13

11

9

4

12

14

13

 

2

 

 

 

9

1-3

2-3

mokykla

klasių sk.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

 

Lygumų pagrindinė

mok. sk.

11

12

10

10

13

12

4

11

9

16

11

13

11

 

4

12

11

9

2

 

 

 

10

 

mokykla

klasių sk.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

 

Pakruojo „Žemynos“

mok. sk.

70

74

80

82

53

56

48

12

65

67

56

57

64

 

60

58

10

 

 

 

 

 

 

23

(1 iš jų suaug. prad. ug.)

 

progimnazija

klasių sk.

3

4

3

2

3

2

3

2

 

 

 

 

Pašvitinio pagrindinė mokykla

mok. sk.

10

9

4

4

2

2

8

4

9

11

9

8

4

11

7

11

2

 

 

 

8

1-4

2-3

 

klasių sk.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

 

Rozalimo pagrindinė mokykla

mok. sk.

11

9

12

10

15

13

8

4

4

8

 

11

9

8

7

10

-4-

3

12

0

9

7

2

1

 

 

 

10

8

 

 

klasių sk.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

 

 

 

______________________

 

Lyginamasis variantas

Pakruojo rajono savivaldybės tarybos

2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-23 

2 priedas

 

 

2021–2022 M. M. PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIUS IR VAIKŲ SKAIČIUS GRUPĖSE BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE

 

Mokykla

Priešmokyklinio ugdymo grupių skaičius

Vaikų skaičius grupėse

 

Lygumų pagrindinė mokykla

1

12 11

Balsių pagrindinės mokyklos Klovainių ikimokyklinio ugdymo skyrius

1

8 10

Rozalimo pagrindinės mokyklos ikimokyklinio

ugdymo skyrius

1

10

 

____________________

 

 

 

Lyginamasis  variantas

Pakruojo rajono savivaldybės tarybos

2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-23

3 priedas

 

2021-2022 M. M. LINKUVOS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS MOKINIŲ SKAIČIUS IR KLASIŲ SKAIČIUS

 

Mokykla

Mokinių skaičius pagal ugdymo programas

 

Pradinio ugd. (1-4 k.)

Pagrindinio ugd. I dalis

(5-8 k..)

Pagrindinio ugd. II dalis (9-10 kl.)

Iš viso komplekt.

Jungt. klasės

1

2

3

4

kompl. sk.

5

6

7

8

kompl. sk.

9

 

10

 

kompl. sk.

Specialiosios klasės

mok. sk.

-

2

-

1

1

2

32

4

2

2

3

5

1

34

2ir4

5-6; 7-8;

9-10

klasių sk.

-

1

-

1

1

1

1

1

1

1

Lavinamosios klasės

mok. sk.

 

2

 

2

1

-

-

-

1

 

2

2

1

2

1

2-4;

8-9-10

 

klasių sk.

 

1

 

1

-

-

-

1

1

1

Socialinių įgūdžių klasės

 

Pirmieji mokymo metai

Antrieji mokymo metai

Tretieji mokymo metai

 

 

mok.. sk.

4

5

87

2

I-II m. m.

___________________________