Projektas

 

 

Lietuvos Respublikos

PELNO MOKESČIO ĮSTATYMO NR. IX-675 30, 43 ir 461 STraipsnių PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m.                       d.    Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 30 straipsnio pakeitimas

1.   Pakeisti 30 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Mokestinio laikotarpio nuostolius, išskyrus nuostolius dėl vertybinių popierių ir (arba) išvestinių finansinių priemonių perleidimo (ne finansų įstaigų), galima perkėlinėti neribotą laikotarpį, tačiau toks perkėlimas nutraukiamas, jeigu vienetas nebetęsia veiklos, dėl kurios šie nuostoliai susidarė, išskyrus atvejus, kai vienetas veiklos nebetęsia dėl nuo jo nepriklausančių priežasčių. ”

 

2 straipsnis. 43 straipsnio pakeitimas

1. Pripažinti netekusia galios 43 straipsnio 7 dalį.

 

3 straipsnis. 461 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 461 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Apmokestinamasis pelnas gali būti sumažintas iki 75 procentų. Jei šio straipsnio 1 dalyje nurodytų išlaidų suma yra didesnė už mokestinį laikotarpį apskaičiuoto apmokestinamojo pelno  sumą, šią sumą viršijančios išlaidos gali būti perkeliamos už vėlesnius keturis vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius apskaičiuotoms apmokestinamojo pelno sumoms sumažinti, atitinkamai mažinant perkeliamą tokių išlaidų sumą. Tačiau už kiekvieną mokestinį laikotarpį apskaičiuotas apmokestinamasis pelnas negali būti sumažintas daugiau kaip 75 procentai.“

2.  Pakeisti 461 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Šiame straipsnyje nustatyta tvarka apmokestinamasis pelnas gali būti sumažintas tik per 2017–2020 metų mokestinius laikotarpius patirtomis išlaidomis.“

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2017 m. liepos 1 d.

 

5 straipsnis. Įstatymo taikymas

1. Šio įstatymo 1 straipsnio 1 dalies nuostatos taikomos apskaičiuojant 2017 metų ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentė

 

 

 

Teikia LR Seimo narė                                                               Rasa Budbergytė