Projektas Nr. TSP-98

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL AUGENIJAUS CESEVIČIAUS SKYRIMO Į KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO PAREIGAS

 

2021 m. kovo  d. Nr. TS-

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 19 straipsnio 1 dalimi, Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. TS-77 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 40 punktu ir atsižvelgdama į Kupiškio rajono savivaldybės mero 2021 m. kovo 16 d. potvarkį Nr. MP-52 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės mero pavaduotojo kandidatūros teikimo“ bei į Kupiškio rajono savivaldybės tarybos Slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisijos 2021 m. kovo 25 d. protokolą Nr. __, Kupiškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Skirti nuo 2021 m. kovo 29 d. Augenijų Cesevičių į Kupiškio rajono savivaldybės mero pavaduotojo pareigas Kupiškio rajono savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas per šešis mėnesius nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos Kupiškio rajono savivaldybės tarybai  (Vytauto g. 2, Kupiškis) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                                       

 

 

 

Parengė                                                 

Teisės skyriaus vyresnioji specialistė

Snieguolė Vairienė