Projektas

 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL PERDIRBTŲ NAUDOTI NETINKAMŲ PADANGŲ ATLIEKŲ NEBELAIKYMO ATLIEKOMIS KRITERIJŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021 m.                    Nr.

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 32 straipsnio 2 dalimi ir įgyvendindamas 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančios kai kurias direktyvas su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/851, 6 straipsnio 3 dalį:

1. Tvirtinu Perdirbtų naudoti netinkamų padangų atliekų nebelaikymo atliekomis kriterijų aprašą (toliau – Aprašas) (pridedama).

2. Pavedu Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos pagal kompetenciją vykdyti Aprašo laikymosi kontrolę.

3. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2022 m. gegužės 1 d.

 

 

Aplinkos ministras

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 20….. m. ………….. d. įsakymu

Nr. D1-………

 

PERDIRBTŲ NAUDOTI NETINKAMŲ PADANGŲ ATLIEKŲ NEBELAIKYMO ATLIEKOMIS KRITERIJŲ APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1Perdirbtų naudoti netinkamų padangų atliekų nebelaikymo atliekomis kriterijų aprašas (toliau – Aprašas) nustato kriterijus, kuriais vadovaujantis perdirbtos naudoti netinkamos padangų atliekos (toliau – perdirbtos padangų atliekos) nebelaikomos atliekomis.

2Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 765/2008, nustatančiame su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 339/93, Atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Atliekų tvarkymo taisyklės), ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose aplinkos apsaugą, atliekų tvarkymą, statinių statybą ir statybos produktų gamybą nustatytas sąvokas.

 

II SKYRIUS

PERDIRBTŲ PADANGŲ ATLIEKŲ NEBELAIKYMAS ATLIEKOMIS

 

3Perdirbtos padangų atliekos nelaikomos atliekomis, jei atitinka Aprašo 1 priede nustatytus kriterijus.

4Mechaniniu būdu (pvz., šlifavimas, granuliavimas, traiškymas, smulkinimas, pjaustymas) perdirbus padangų atliekas gaunama gumos medžiaga (toliau – padangų gumos antrinė žaliava), kuri priskiriama vienai iš šių medžiagų rūšių:

4.1.    gumos milteliai šlifuojant naudoti netinkamas padangas gaunama gumos medžiaga, kurios dalelių dydis ne didesnis nei 0,8 milimetro (mm);

4.2.    gumos granulės granuliuojant naudoti netinkamas padangas gaunama gumos medžiaga, kurios dalelių dydis nuo 0,9 mm iki 20 mm;

4.3.    gumos skaidulos traiškant ar smulkinant naudoti netinkamas padangas gaunama tekstilės priedų galimai turinti gumos medžiaga, kurios netaisyklingos formos dalelių dydis nuo 10 mm iki 50 mm;

4.4.    susmulkinta guma traiškant ar susmulkinant naudoti netinkamas padangas gaunama metalo ir tekstilės priedų galimai turinti gumos medžiaga, kurios netaisyklingos formos dalelių dydis nuo 50 mm iki 300 mm;

4.5.    gumos liekanos traiškant, smulkinant ar pjaunant naudoti netinkamas padangas gaunama metalo ir tekstilės priedų galimai turinti gumos medžiaga, kurios netaisyklingos formos dalelių dydis nuo 300 mm iki 500 mm.

5Padangų gumos antrinės žaliavos gamintojas parengia ir išduoda Perdirbtų naudoti netinkamų padangų atliekų nebelaikymo atliekomis atitikties deklaraciją pagal Aprašo 2 priede nustatytą formą (toliau – Deklaracija). Deklaracija patvirtina perdirbtų padangų atliekų atitiktį perdirbtų padangų atliekų nelaikymo atliekomis kriterijams, nurodytiems Aprašo 1 priede.

6Padangų gumos antrinės žaliavos laikomos atliekomis ir turi būti perduotos atliekų tvarkytojams, turintiems teisę tvarkyti tokias atliekas, jei:

6.1skirtos gauti energijai ir (ar) perdirbti į medžiagas, kurios naudojamos kaip kuras, užpildas ar perdengimas;

6.2skirtos atliekų šalinimo veiklai;

6.3skirtos naudoti pirolizės, plazmolizės, dujinimo ir panašaus technologinio proceso metu, kai pakeičiamos gumos medžiagoms būdingos fizinės ir (ar) cheminės savybės;

6.4nepanaudojamos pagal Deklaracijoje nurodytą paskirtį ilgiau nei šešis mėnesius nuo Deklaracijos išdavimo, arba jei po Deklaracijos išdavimo paaiškėja, kad Deklaracijoje pateikti melagingi duomenys arba ji išduota neteisėtai. Dėl objektyvių priežasčių (nenumatytų aplinkybių, kliūčių, gamtinių oro sąlygų) Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau –AAD) sprendimu, padangų gumos antrinės žaliavos panaudojimo terminas gali būti pratęstas vieną kartą ne ilgiau kaip 3 mėnesiams. Prašymai pratęsti padangų gumos antrinės žaliavos panaudojimo terminą, pagal Aprašo 3 priede nustatytą formą, nagrinėjami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose viešąjį administravimą, nustatyta tvarka.

7Padangų gumos antrinės žaliavos, atitinkančios Aprašo 6 punktą, tvarkomos Atliekų tvarkymo taisyklėse ir apskaitomos Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Atliekų apskaitos taisyklės), nustatyta tvarka.

8.    Padangų gumos antrinės žaliavos, atitinkančios Aprašo 3 punktą, apskaitomos Atliekų apskaitos taisyklėse nustatyta tvarka kaip po atliekų apdorojimo gautos medžiagos ir (ar) daiktai.

 

III SKYRIUS

NAUDOTI NETINKAMŲ PADANGŲ ATLIEKŲ NEBELAIKYMO ATLIEKOMIS ATITIKTIES DEKLARACIJA

 

9Padangų gumos antrinių žaliavų gamintojas turi:

9.1. parengti ir išduoti kiekvienos padangų gumos antrinių žaliavų siuntos Deklaraciją 2 (dviem) egzemplioriais. Siunta laikoma padangų gumos antrinių žaliavų gamintojo, kuris perdirbo padangų atliekas, paruošta vienu metu tiekti ar pateikta rinkai padangų gumos antrinių žaliavų, nurodytų Aprašo 4.1 papunktyje, partija (toliau – siunta);

9.2. išduoti Deklaracijos 1 (vieną) egzempliorių siuntos gavėjui, kuris gamintojo perleistas padangų gumos antrines žaliavas panaudos konkrečiam tikslui (toliau – siuntos gavėjas);

9.3. kartu su Deklaracija siuntos gavėjui išduoti padangų gumos antrinių žaliavų siuntai atliktų fizinių ir cheminių savybių laboratorinių tyrimų (toliau – laboratoriniai tyrimai), jei buvo atlikti, rezultatus.

9.4. saugoti Deklaracijos 2 (antrą) egzempliorių ir laboratorinių tyrimų rezultatus ne trumpiau kaip penkerius metus po jų išdavimo ir pateikti juos AAD ir kitoms ūkio subjektų veiklos priežiūrą vykdančioms institucijoms, joms to paprašius.

10Deklaracija gali būti parengta ir išduota elektronine forma.

11Siuntos gavėjas turi saugoti Deklaraciją ir laboratorinių tyrimų rezultatus ne trumpiau kaip penkerius metus nuo Deklaracijos išdavimo ir pateikti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, statybos valstybinę priežiūrą vykdančioms ar valstybės politiką vartotojų teisių apsaugos srityje įgyvendinančioms institucijoms, joms to paprašius.

12Padangų gumos antrinių žaliavų gamintojas kiekvienai siuntai parengia ir išduoda tik vieną Deklaraciją, kurios 1 (vienas) egzempliorius išduodamas siuntos gavėjui siuntos perdavimo dieną.

13Padangų gumos antrinės žaliavos, kurios atitinka Aprašo 4.1 – 4.2 papunkčiuose nurodytus reikalavimus ir kurios naudojamos kaip statybos produktas, gamintojas kartu su Deklaracija parengia ir išduoda darniosios ar nedarniosios srities statybos produkto, tiekiamo Lietuvos rinkai, eksploatacinių savybių deklaraciją. Darniosios srities statybos produktų eksploatacinių savybių deklaracija rengiama pagal 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB ir jame nustatytą formą, nedarniosios srities – pagal Statybos techninį reglamentą STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. D1-901 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ patvirtinimo“ ir jame nustatytą formą.

 

IV SKYRIUS

KOKYBĖS VALDYMO SISTEMA

 

14Padangų gumos antrinių žaliavų gamintojas turi įdiegti padangų atliekų perdirbimo kokybės valdymo sistemą (toliau – kokybės valdymo sistema), užtikrinančią atliekų naudojimo veiklos metu pagamintų padangų gumos antrinių žaliavų atitiktį Apraše nustatytiems kriterijams ir sąlygoms.

15.   Kokybės valdymo sistemos aprašyme turi būti pateikiama ši informacija:

15.1. naudoti netinkamų padangų atliekų perdirbimo procesų ir metodų stebėsena;

15.2. atitikimo kriterijams ir reikalavimams, nurodytiems Aprašo 1 priede, atitikimo stebėsena;

15.3. padangų gumos antrinių žaliavų kokybės stebėsena, įskaitant ėminių ėmimą ir analizę;

15.4. Deklaracijų rengimas, išdavimas ir saugojimas;

15.5. siuntos ženklinimo, nurodant unikalų padangų gumos antrinių žaliavų siuntos identifikacinį kodą, tipą, partiją, serijos numerį ar bet kokį kitą elementą, pagal kurį būtų galima identifikuoti padangų gumos antrines žaliavas, jų gamintoją, gamybos ir pakavimo datą, vietą, pakavimo ir laikymo procesų aprašymai;

15.6. specialistų, atsakingų už padangų gumos antrinių žaliavų atitiktį Aprašo 4 punkte nustatytiems kriterijams, vardas, pavardė ir pareigos. Duomenys tvarkomi vadovaujantis reikalavimais, nustatytais 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas). Duomenys tvarkomi ūkio subjektų veiklos priežiūros tikslais ir pateikiami AAD ir kitoms ūkio subjektų veiklos priežiūrą vykdančioms institucijoms paprašius susipažinti su kokybės valdymo sistema;

15.7. siuntos gavėjų atsiliepimai apie padangų gumos antrines žaliavas.

16. AAD ir kitoms ūkio subjektų veiklos priežiūrą vykdančioms institucijoms paprašius, padangų gumos antrinių žaliavų gamintojas leidžia susipažinti su kokybės valdymo sistema.

17. 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 765/2008 nustatančiame su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus ir panaikinančiame Reglamentą (EEB) Nr. 339/93, apibrėžta atitikties vertinimo įstaiga, gavusi akreditaciją pagal tą reglamentą, arba bet kuris kitas 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriško Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo ir panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB 2 straipsnio 20 dalies b punkte apibrėžtas aplinkosaugos vertintojas, įvertina, ar kokybės valdymo sistema atitinka šio skyriaus reikalavimus. Vertinimas atliekamas kas trejus metus.

18. Padangų gumos antrinių žaliavų gamintojas turi saugoti kokybės valdymo sistemos aprašymą ne trumpiau kaip penkerius metus nuo netinkamų naudoti padangų atliekų naudojimo veiklos nutraukimo.

 

___________________________________

 

 

 

Perdirbtų naudoti netinkamų padangų atliekų nebelaikymo

atliekomis kriterijų aprašo

1 priedas

 

PERDIRBTŲ NAUDOTI NETINKAMŲ PADANGŲ ATLIEKŲ NEBELAIKYMO ATLIEKOMIS KRITERIJAI

Eil. Nr.

Kriterijai

Padangų gumos antrinės žaliavos gamintojo atliekamos vidinės kontrolės reikalavimai

1

2

3

1.

leistinos naudoti atliekos ir jų kiekis atliekų naudojimo veikloje

 

1.1.

naudojamos naudoti netinkamos padangų atliekos (toliau – padangų atliekos) identifikuojamos 16 01 03 atliekų kodu

Naudoti netinkamų padangų atliekų kokybė įvertinama vizualiai.

1.2.

Taršos ar taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime, išduotame eksploatuoti padangų atliekų naudojimo ar šalinimo įrenginiui, turi būti nustatytas didžiausias numatomas apdoroti padangų atliekų kiekis, padangų atliekų perdirbimo pajėgumai, leidžiamos padangų atliekų perdirbimo veiklos, padangų atliekų laikymo sąlygos, padangų atliekų perdirbimo technologinio proceso aprašymas, padangų atliekų kiekis ir kiti reikalavimai, nustatyti vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais šių leidimų išdavimą ir pakeitimą

 

2.

leistini atliekų naudojimo procesai ir metodai

 

2.1.

prieš padangų atliekų perdirbimą pašalinamos neleistinos priemaišos (pvz., akmenys, įvairios medžiagos ar atliekos, metalo ir (ar) tekstilės priedai, jei perdirbama į Perdirbtų naudoti netinkamų padangų atliekų nebelaikymo atliekomis kriterijų aprašo (toliau – Aprašas) 4.1-4.3 papunkčiuose nurodytas medžiagų rūšis)

 

2.2.

vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, 2 priedu, atliekų naudojimo veiklai suteiktas R3 kodas

 

3.

padangų gumos antrinių žaliavų kokybės kriterijai pagal taikytinus produktų standartus, medžiagos ar daikto kokybės reikalavimus, įskaitant, jeigu taikoma, teršalų ribinės vertės ir priemaišų kiekis

 

3.1.

mechaniniu būdu perdirbus padangų atliekas gaunama gumos medžiaga priskiriama vienai iš Aprašo 4 punkte nurodytų medžiagų rūšių

Padangų gumos antrinės žaliavos kokybė vertinama:

- vizualiai;

- vadovaujantis kokybės valdymo sistema;

- atlikus padangų gumos antrinių žaliavų ėminių fizinių ir cheminių savybių laboratorinius tyrimus.

 

Pagal pateiktą padangų gumos antrinių žaliavų techninę specifikaciją perleidžiant padangų gumos antrines žaliavas gali būti atliekami kiti laboratoriniai tyrimai.

 

Kiekvienai Aprašo 4.1 papunktyje pateiktai padangų gumos antrinių žaliavų medžiagų rūšiai atliekama ėminių analizė.

 

Ėminių ėmimas atliekamas vadovaujantis kokybės valdymo sistema.

3.2.

atitinka techninius reikalavimus, produktams taikytinus galiojančius teisės aktus ir standartus

3.3.

atitinka siuntos gavėjo pateiktą techninę specifikaciją

3.4.

neturi pavojingų savybių, nustatytų 2014 m. gruodžio 18 d. Komisijos Reglamento (ES) Nr. 1357/2014, kuriuo pakeičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančios kai kurios direktyvas, III priede ir neužterštos 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/1021 dėl patvariųjų organinių teršalų, IV priede nurodytomis cheminėmis medžiagomis, kurių koncentracija viršija nurodytas ribines koncentracijas

3.5.

neviršija tam tikrų pavojingų medžiagų, mišinių ir gaminių gamybos, tiekimo rinkai bei naudojimo apribojimų, nustatytų 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1907/2006, dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93 ir Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB, XVII priedo 50 punkte

3.6.

nėra užterštos alyva, tepalais ar kitomis medžiagomis

3.7.

siekiant naudoti produktų gamyboje nereikalingas papildomas apdorojimas

3.8.

atskyrimas ir kiekybinis nustatymas atliekami pagal dalelių dydį remiantis Aprašo 4 punktu

4.

padangų gumos antrinių žaliavų atitikties nustatytoms sąlygoms ir kriterijams, pagal kuriuos atliekos nebelaikomos atliekomis, įrodymų pateikimo reikalavimai ir tvarka, įskaitant kokybės kontrolę ir savikontrolę

 

4.1.

padangų gumos antrinės žaliavos gamintojas atitinka Aprašo III ir IV skyriuose nustatytus reikalavimus

 

4.2.

padangų gumos antrinių žaliavų atitiktį patvirtinančių dokumentų išdavimo, laikymo ir saugojimo reikalavimai

 

4.3.

padangų gumos antrinės žaliavos gamintojas parengia ir išduoda Perdirbtų naudoti netinkamų padangų atliekų nebelaikymo atliekomis atitikties deklaraciją (toliau – Deklaracija) remiantis Aprašo 5 punktu ir Aprašo III skyriaus nuostatomis

 

4.4.

Deklaracijos ir padangų gumos antrinių žaliavų siuntai atliktų fizinių ir cheminių savybių laboratorinių tyrimų rezultatai saugomi remiantis Aprašo 9.4 ir 11 punktų nuostatomis

 

 

___________________________________

 

 

Perdirbtų naudoti netinkamų padangų atliekų nebelaikymo

atliekomis kriterijų aprašo

2 priedas

 

(Perdirbtų naudoti netinkamų padangų atliekų nebelaikymo atliekomis atitikties deklaracijos forma)

 

 

Herbas arba prekių ženklas

 

 

_____________________________________________________________

(gamintojo pavadinimas)

_____________________________________________________________

(gamintojo įmonės kodas, veiklavietės adresas)

 

PERDIRBTŲ NAUDOTI NETINKAMŲ PADANGŲ ATLIEKŲ NEBELAIKYMO ATLIEKOMIS ATITIKTIES DEKLARACIJA

 

________________________

(data ir registracijos numeris)

1.  

Unikalus padangų gumos antrinių žaliavų siuntos identifikacinis kodas, tipo, partijos, serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti padangų gumos antrines žaliavas, jų gamintoją, perdirbimo vietą ir kt.

 

2.  

Padangų gumos antrinėms žaliavoms priskiriama medžiaga (pavadinimas)

 

3.  

Naudojimo paskirtis

 

4.  

Siuntos masė

 

5.  

Padangų gumos antrinės žaliavos techninės specifikacijos rekvizitai ir taikomi reikalavimai

 

6.  

Laboratorinių tyrimų, jei buvo atlikti, rezultatų numeris ir data

 

7.  

Kita informacija

 

 

Patvirtinu, kad šios padangų gumos antrinės žaliavos atitinka Perdirbtų naudoti netinkamų padangų atliekų nebelaikymo atliekomis kriterijų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu, 1 priede nurodytus reikalavimus.

 

Patvirtinu, kad visa deklaracijoje minėta informacija yra išsami ir teisinga.

 

PRIDEDAMA. Padangų gumos antrinėms žaliavoms atliktų laboratorinių tyrimų, jei buvo atlikti, rezultatai (jei laboratoriniai tyrimai buvo atlikti).

 

______________________________________________________________

(vadovo arba įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos ir parašas)

 

 

 

Perdirbtų naudoti netinkamų padangų atliekų nebelaikymo

atliekomis kriterijų aprašo

3 priedas

 

(Prašymo pratęsti padangų gumos antrinės žaliavos naudojimo terminą forma)

 

 

Herbas arba prekių ženklas

 

_____________________________________________________

(siuntos gavėjo pavadinimas)

____________________________________________________

(siuntos gavėjo juridinio asmens kodas ar individualios veiklos pažymos nr.)

Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos

(dokumento data)

(dokumento registracijos numeris)

 

PRAŠYMAS PRATĘSTI PADANGŲ GUMOS ANTRINĖS ŽALIAVOS NAUDOJIMO TERMINĄ

 

 

Prašau pratęsti 1 lentelėje nurodytų padangų gumos antrinių žaliavų, kurias pagamino ir perdavė ___________________________________________________________________

(padangų gumos antrinių žaliavų gamintojo pavadinimas)

panaudojimo terminą, dėl šių priežasčių:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

1 lentelė. Duomenys apie padangų gumos antrines žaliavas, kurioms prašoma pratęsti naudojimo terminą:

Padangų gumos antrinėms žaliavoms priskiriama medžiaga (pavadinimas)

Unikalus padangų gumos antrinių žaliavų siuntos identifikacinis kodas, tipo, partijos, serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti padangų gumos antrines žaliavas, jų gamintoją, perdirbimo vietą ir kt.

Naudojimo paskirtis

Kiekis

 

 

 

 

 

PRIDEDAMA. Padangų gumos antrinių žaliavų gamintojo išduotos Perdirbtų naudoti netinkamų padangų atliekų nebelaikymo atliekomis atitikties deklaracijos kopija.

 

 

(parašas)

 

 

(vadovo arba įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos, , telefono nr., el. pašto adresas)