Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

PAKUOČIŲ IR PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO nr. ix-517

5 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m.               d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 5 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Pakuotės, kad jas būtų galima identifikuoti ir klasifikuoti, gali būti ženklinamos, nurodant pakuotėms pagaminti panaudotas medžiagas. Pakuočių ženklinimo, nurodant pakuotėms pagaminti panaudotas medžiagas, tvarką tvirtina Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.“.

2. Pakeisti 5 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Gamintojai ir importuotojai (arba jiems atstovaujančios organizacijos), patys ar kolektyviai organizuojantys pakuočių atliekų tvarkymą, įskaitant pakuotes, kurioms taikomas užstatas, be šio straipsnio 1 ir 3 dalyje nurodyto ženklinimo papildomai gali savo gaminių pakuotes žymėti kitais pačių pasirinktais ženklais, nusakančiais dalyvavimą atitinkamoje organizacijoje ar pakuočių atliekų tvarkymo sistemoje.“.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2019 m. gegužės 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir jos įgaliotos institucijos iki 2019 m. balandžio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas