Projektas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

LABDAROS IR PARAMOS FONDŲ ĮSTATYMO NR. I-1232 12, 18 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

 

201... m. ............... ....... d. Nr.

Vilnius

 

 

 

1 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 12 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyt taip:

1. Fondo įstatuose nurodytas valdymo organas pasibaigus finansiniams metams turi parengti ir pateikti visuotiniam dalininkų susirinkimui praėjusių finansinių metų fondo metinį pranešimą ir metinių finansinių ataskaitų rinkinį. Šie dokumentai yra vieši, skelbiami Fondo interneto svetainėje (jeigu Fondas ją turi), išskyrus fizinio asmens duomenis, kurie pagal įstatymus neskelbtini viešai. Kiekvieno fizinio ar juridinio asmens reikalavimu fondas turi sudaryti jam sąlygas fondo buveinėje ar kitais būdais su šiais dokumentais susipažinti.“

2. Pakeisti 12 straipsnio 2 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) informacija apie gautą paramą (pateikiant informaciją apie paramos teikėjus juridinius asmenis, turi būti atskirai nurodytas kiekvienas paramą suteikęs juridinis asmuo, jo suteiktos paramos dalykas ir jo vertė) ir jos panaudojimą, apie paties fondo suteiktą labdarą ir (ar) paramą;“.

3. Pakeisti 12 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyt taip:

6. Kiekvienais metais Fondo metinis pranešimas, taip pat fondo metinių finansinių ataskaitų rinkinys, o tais atvejais, kai auditas atliktas, audituotas metinių finansinių ataskaitų rinkinys kartu su auditoriaus išvada ar fondo, valdančio neliečiamąjį kapitalą, audituotas metinių finansinių ataskaitų rinkinys kartu su auditoriaus išvada turi būti pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui. Fondas, valdantis neliečiamąjį kapitalą, pateikdamas metinį pranešimą, Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikia duomenis ir apie neliečiamojo kapitalo dydį ir sudėtį finansinių metų pabaigoje.“

 

2 straipsnis. 18 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 18 straipsnio 2 dalies 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

9) tiesiogiai ar per trečiuosius asmenis dalyvauti politinėje veikloje, skleisti politinę reklamą.“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas