Projektas

                                                                                                            2020 m.                              d.

                                                                                                            Nr. TP-

                                                                                                                 

 

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS veiklos REGLAMENTO, patvirtinto 2019 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu nr. Ts-257 „dėl raseinių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2020 m.                      d. Nr.

Raseiniai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Raseinių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a,

pakeisti Raseinių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, patvirtintą Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. TS-257 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“:

1. Papildyti  101 papunkčiu ir jį išdėstyti taip:

101. Vietos savivaldos įstatyme numatytais atvejais Tarybos, komitetų ir komisijų posėdžiai gali vykti nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis, laikantis visų Vietos savivaldos įstatyme ir šiame Reglamente nustatytų reikalavimų. Nuotoliniu būdu vykdant Tarybos, komitetų ir komisijų posėdžius, turi būti užtikrintos jų narių tapatybės ir balsavimo rezultatų nustatymas.“

2. Pakeisti 12.2.41. papunktį ir jį išdėstyti taip:

12.2.41. Tarybos narių delegavimas į regiono plėtros tarybos kolegiją, įstatymų nustatytas komisijas ir įgaliojimų jiems suteikimas Reglamento nustatyta tvarka (Reglamento 28.3 papunktis);“

3. Pakeisti 12.2.17. papunktį ir jį išdėstyti taip:

12.2.17. mero, savivaldybės administracijos direktoriaus, Kontrolės ir audito tarnybos, biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė), savivaldybės valdomų įmonių ir organizacijų metinių veiklos ataskaitų (švietimo įstaigų metinės veiklos ataskaitos yra švietimo įstaigos vadovų metų veiklos ataskaitų dalis ir yra rengiamos Švietimo įstatyme nustatyta tvarka) ir atsakymų į Tarybos narių paklausimus išklausymas Reglamento nustatyta tvarka (26.2.4; 29; 41 punkto 1, 2, 3 papunkčiuose), sprendimų dėl šių ataskaitų priėmimas Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 5, 6, 8 ir 9 dalyse nustatyta tvarka rengiant, pateikiant sprendimų projektus ir dėl jų balsuojant;“

4. Pakeisti 12.2.9. papunktį ir jį išdėstyti taip:

12.2.9. biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė), savivaldybės įmonių, akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių (toliau – savivaldybės juridiniai asmenys) steigimas, reorganizavimas, likvidavimas ir jų priežiūra, dalyvavimas steigiant, reorganizuojant ir likviduojant viešuosius ir privačius juridinius asmenis; seniūnijų – biudžetinių įstaigų – nuostatų tvirtinimas“.

5. Pakeisti 13.3. papunktį ir išdėstyti jį taip:

13.3.   Komitetų darbe patariamojo balso teise 15.10 papunktyje nustatyta tvarka gali dalyvauti visuomenės atstovai - seniūnaičiai, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguoti atstovai, ekspertai, valstybės tarnautojai ir kiti suinteresuoti asmenys.“

6. Pakeisti 14.3 papunktį ir išdėstyti jį taip:

14.3.  Sudarant komitetus, išskyrus Kontrolės komitetą, laikomasi proporcinio daugumos ir mažumos atstovavimo principo. Pirmiausia į komitetų narius  įsirašo Tarybos daugumos atstovai, po to įsirašo Tarybos mažumos atstovai. Komiteto nariu ir pirmininku negali būti meras ir einantis mero pareigas.“

7. Pakeisti 15.10 papunktį ir išdėstyti jį taip:

15.10.  Komitetų posėdžiai yra vieši, jų darbe patariamojo balso teise gali dalyvauti kitų komitetų nariai, visuomenės atstovai - seniūnaičiai, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguoti atstovai, ekspertai, valstybės tarnautojai ir kiti suinteresuoti asmenys (toliau – kiti asmenys). Šie asmenys komiteto posėdyje gali dalyvauti savo iniciatyva arba komiteto kvietimu. Komiteto posėdyje dalyvaujantys kiti asmenys gali patarti Tarybos nariams ar išsakyti savo nuomonę, tačiau kalbėti gali tik komiteto pirmininkui leidus. Kiti suinteresuoti asmenys turi teisę užduoti klausimus pranešėjams ir kalbėti, jeigu yra užsiregistravę Sekretoriate prieš posėdį (35.12 papunktyje). Išimtis taikoma merui, kuris turi teisę pasisakyti (eilės tvarka) bet kuriuo komitete svarstomu klausimu. Visi posėdyje dalyvaujantys asmenys privalo laikytis komiteto darbo tvarkos.

Kai posėdyje svarstomas su valstybės, tarnybos ar komercine paslaptimi susijęs klausimas, ar su asmeninio pobūdžio informacija susijęs klausimas, komiteto posėdis gali būti uždaras.

Į komitetų posėdžius kviečiami visuomenės atstovai - seniūnaičiai, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguoti atstovai, ekspertai ar kiti reikalingi asmenys – informuojami žodžiu, jeigu suinteresuoti asmenys nėra nurodę kitaip.

Viešuose posėdžiuose dalyvaujantys žiniasklaidos atstovai ir iš anksto užsiregistravę arba komiteto narių kviesti asmenys gali daryti garso ir vaizdo įrašus, išskyrus  svarstant informaciją, susijusią su valstybės, tarnybos, komercine paslaptimi bei asmens duomenimis, kurios viešinimas neatitiktų teisės aktų nustatytų reikalavimų.“

8. Pakeisti 17.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

17.4.  Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkus Tarybos opozicijos rašytiniu siūlymu, pasirašytu daugiau kaip pusės visų savivaldybės Tarybos opozicijos narių (18.7. papunktis) mero teikimu skiria Taryba. Mero teikimas įforminamas potvarkiu. Jeigu nėra paskelbta Tarybos opozicija arba ji nepasiūlo Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkų kandidatūrų Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininką Taryba skiria mero teikimu iš komisijos narių. Mero teikimas įforminamas potvarkiu.

Iki potvarkio dėl teikimo priėmimo meras raštu informuoja frakciją (grupę) apie numatytas siūlyti kandidatūras į Etikos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkų pareigas. Frakcija (grupė) gali pateikti nuomonę  merui dėl siūlomo kandidato.“

9. Pakeisti 21.2.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

21.2.3. atstovauja savivaldybei regiono plėtros tarybos kolegijoje;“

10. Pakeisti 21.2.8 papunktį ir jį išdėstyti taip:

21.2.8. priima į pareigas ir atleidžia iš jų biudžetinių įstaigų, išskyrus seniūnijas – biudžetines įstaigas, vadovus; įgyvendina kitas funkcijas, susijusias su visų biudžetinių įstaigų vadovų darbo santykiais, Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka; Vietos savivaldos įstatymo nustatytais atvejais, kai meras negali eiti pareigų, šias funkcijas įgyvendina mero pavaduotojas ar mero pareigas laikinai einantis savivaldybės tarybos narys.“

11. Pakeisti 21.2.18 papunktį ir jį išdėstyti taip;

21.2.18. priima į pareigas ir atleidžia iš jų viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) vadovus; įgyvendina kitas funkcijas, susijusias su visų viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) vadovų darbo santykiais, Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka; Vietos savivaldos įstatymo nustatytais atvejais, kai meras negali eiti pareigų, šias funkcijas įgyvendina mero pavaduotojas ar mero pareigas laikinai einantis savivaldybės tarybos narys;“.

12. Pakeisti 21.4.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

21.4.1. Savivaldybei būtų tinkamai atstovaujama regiono plėtros tarybos kolegijoje ir šios kolegijos priimti sprendimai būtų tinkamai įgyvendinami savivaldybėje;“.

13. Pakeisti 22.11 papunktį ir jį išdėstyti taip:

22.11. Teikime pradėti Tarybos nario ar Tarybos nario – mero įgaliojimų netekimo procedūrą nurodomas konkretus asmuo, siūlymai pradėti procedūrą bent vienu iš šio Reglamento 22.9 punkte nustatytų pagrindų, šiuos siūlymus pagrindžiantys argumentai, įrodymai ir jų šaltiniai. Gavusi teikimą pradėti Tarybos nario ar Tarybos nario – mero įgaliojimų procedūrą Taryba kitame Tarybos posėdyje, bet ne vėliau kaip per mėnesį nuo teikimo gavimo dienos, priima sprendimą sudaryti komisiją pateiktiems faktams ištirti ir nustato terminą, iki kada komisija turi pateikti išvadą. Komisija sudaroma iš visų frakcijų atstovų laikantis proporcingumo principo.

14. Pakeisti 22.18.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

22.18.5. po šių pasisakymų Reglamento nustatyta tvarka  vyksta  balsavimas;“.

15. Pakeisti 28.2.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

28.2.2siūlyti Tarybai ir komitetams svarstyti klausimus, dalyvauti juos rengiant ir svarstant, siūlyti kviesti į komiteto posėdžius reikalingus asmenis, siūlyti patikrinti savivaldybės institucijas, valdomas įmones, įstaigas, išklausyti jų informaciją. Siūlymas Tarybai svarstyti klausimą gali būti pareiškiamas žodžiu  Tarybos posėdžio metu arba raštu iki Tarybos posėdžio pateikiant jį Savivaldybės merui;“

16. Pakeisti 28.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

28.3. Jeigu įstatymai ar kiti teisės aktai nustato, kad turi būti sudaromos regioninės plėtros tarybos kolegijos ar komisijos, Tarybos nariai į jas gali būti deleguojami tik Tarybos sprendimu. Delegatas siūlomas ir dėl jo balsuojama tarybos posėdžio metu įrašant jo vardą bei pavardę į  sprendimą. Tarybos narys turi tiek įgaliojimų, kiek jam suteikia teisės aktai arba Tarybos sprendimas.“

17. Pakeisti 30.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

30.1. Tarybos nariams, išskyrus merą ir mero pavaduotoją, už darbo laiką atliekant Tarybos nario pareigas yra atlyginama (apmokama). Šis atlyginimas apskaičiuojamas pagal skelbiamą VMDU dydį, atsižvelgiant į faktiškai dirbtą laiką.

Tarybos narys turi teisę atsisakyti atlyginimo, pateikdamas administracijos direktoriui prašymą dėl tarybos nario pareigų atlikimo neatlygintinai (tai yra visuomeniniais pagrindais). Tokį prašymą pateikusiam tarybos nariui atlyginimas neskaičiuojamas ir nemokamas, taip pat neskaičiuojami ir nemokami teisės aktų nustatyti privalomi mokesčiai, valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos nuo kitos dienos po prašymo pateikimo. Prašyme tarybos narys gali nurodyti konkretų laikotarpį, kuriuo tarybos nario pareigas atliks neatlygintinai. Nenurodžius laikotarpio, laikoma, kad tarybos narys pareigas atliks neatlygintinai visą kadencijos laikotarpį.

Tarybos narys, atsisakęs atlyginimo, turi teisę prašyti mokėti atlyginimą, raštu pateikdamas administracijos direktoriui prašymą ir nurodydamas, nuo kurio laikotarpio tarybos narys atsisakys teisės atlikti tarybos nario pareigas neatlygintinai. Gavus tokį prašymą, atlyginimas tarybos nariui skaičiuojamas nuo kito mėnesio po prašymo pateikimo pirmos dienos.“

18. Pakeisti 31.3 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

31.3.    Tarybos posėdžius ne rečiau kaip kas 3 mėnesiai, šaukia meras, o kai jo nėra, – mero pavaduotojas, o kai šio nėra, - laikinai mero pareigas einantis Tarybos narys. Tarybos posėdžiams pirmininkauja meras, o kai jo nėra ( dėl ligos, komandiruotės, atostogų ar kitais nenumatytais atvejais) arba kitais Reglamente nustatytais atvejais (21.7 papunktis) - mero pavaduotojas, o kai šio nėra, - laikinai mero pareigas einantis Tarybos narys. Apie planuojamą sušaukti Tarybos posėdį Sekretoriatas ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas informuoja visuomenę (www.raseiniai.lt) pradiniame puslapyje.“

19. Pakeisti 31.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

31.5. Tarybai svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui  pateikia komitetai, komisijos, Tarybos narių frakcijos ir grupės, Tarybos nariai (jų parengtus sprendimų projektus į DVS (toliau – dokumentų valdymo sistema) įkelia ir tvarko Sekretoriatas.), savivaldybės kontrolierius ir savivaldybės administracijos direktorius.“

20. Pakeisti 31.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

31.6. Tarybos posėdžio darbotvarkę, į ją įtraukiant svarstytinus klausimus kartu su įregistruotais sprendimų projektais, ne vėliau kaip prieš 4 darbo dienas privalo sudaryti ir tvirtinti potvarkiu meras. Jei meras svarstytinų klausimų į posėdžio darbotvarkę neįtraukia, dėl jų įtraukimo į darbotvarkę sprendžia Taryba. Vietos savivaldos įstatyme nurodytais atvejais mero sprendimu savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkė gali būti sudaroma trumpesniais nei nustatyta šiame punkte terminais, bet ne vėliau kaip 24 valandos iki savivaldybės tarybos posėdžio.

Tarybos posėdžio darbotvarkėje turi būti nurodyta: posėdžio numeris, posėdžio data ir valanda, svarstomieji klausimai ir pranešėjai“.

21. Pakeisti 31.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

31.7. Apie Tarybos posėdžio laiką, svarstyti parengtus ir Reglamento nustatyta tvarka įregistruotus klausimus kartu su sprendimų projektais meras, o kai jo nėra (liga, komandiruotė, atostogos ir kt.), - mero pavaduotojas, o kai šio nėra, - laikinai mero pareigas einantis Tarybos narys arba įgaliojimus iš 1/3 išrinktų Tarybos narių gavęs Tarybos narys ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki posėdžio pradžios elektroniniu paštu praneša visiems Tarybos nariams,  Vyriausybės atstovui, seniūnams, kai svarstomi klausimai susiję su atstovaujama seniūnija,  pateikdamas sprendimų projektus su priedais, savivaldybės bendruomenei pranešama Savivaldybės interneto svetainėje. Papildomai praneša gyventojams ir seniūnaičiui, taip pat seniūnui ir vietos gyventojų apklausos iniciatyvinės grupės atstovui (-ams), kai svarstomi klausimai susiję su atstovaujamosios gyvenamosios vietovės bendruomene ar svarstomi vietos gyventojų apklausos rezultatai ar klausimai dėl vietos gyventojų apklausai pateikto (-ų) klausimo (-ų), informacinėse seniūnijų lentose. Poreikis viešinti tokius skelbimus nurodomas aiškinamajame rašte. Už tokių skelbimų paviešinimą atsakingi seniūnai. Vietos savivaldos įstatyme nurodytais atvejais mero sprendimu savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkė gali būti sudaroma trumpesniais nei nustatyta šiame punkte terminais, bet ne vėliau kaip 24 valandos iki savivaldybės tarybos posėdžio.

Jeigu sprendimo projektai priedai ir aiškinamoji medžiaga yra didelės apimties, tuomet Tarybos posėdžio darbotvarkėje pažymima, kokiu būdu ir kur galima susipažinti su šiais dokumentais.“

Šis sprendimas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo gavimo dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro g. 80, LT-76298 Šiauliai).

Savivaldybės meras