Projektas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI IR JO NURAŠYMO

 

2022 m. liepos   d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 27 straipsnio 2 dalimi, Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 1250 „Dėl Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, įgyvendindama Turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 2 d. sprendimu Nr. T-369 „Dėl Turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių negyvenamųjų pastatų, patalpų ir statinių pripažinimo nereikalingais arba netinkamais (negalimais) naudoti ir nurašymo nuolatinės komisijos 2022-05-17 ataskaitą Nr. VAK-324 „Dėl negyvenamųjų pastatų, patalpų ir statinių pripažinimo nereikalingais arba netinkamais (negalimais) naudoti“, Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro 2022-05-18 raštą Nr. F-81, Šiaulių „Dermės“ mokyklos 2022-05-18 raštą Nr. V14-89, Šiaulių sporto centro „Atžalynas“ 2022-05-16 raštą Nr. 97-1.8, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pripažinti netinkamu (negalimu) naudoti Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį šį nekilnojamąjį turtą:

1.1. pagalbinio ūkio paskirties pastatą (39,20 kv. m, tūris 117,60 kub. m) Užmiesčio g. 12, Šiauliuose;

1.2. pagalbinio ūkio paskirties pastatą (8,80 kv. m, tūris 26,40 kub. m) Užmiesčio g. 12, Šiauliuose;

1.3. pagalbinio ūkio paskirties pastatą (19,80 kv. m, tūris 59,40 kub. m) Užmiesčio g. 12, Šiauliuose;

1.4. pagalbinio ūkio paskirties pastatą (3,24 kv. m, tūris 9,72 kub. m) Užmiesčio g. 12, Šiauliuose;

1.5. pagalbinio ūkio paskirties pastatą (15,00 kv. m, tūris 45 kub. m) Užmiesčio g. 12, Šiauliuose;

1.6. nekilnojamąjį daiktą – pamatus (48,00 kv. m, tūris 48 kub. m) Užmiesčio g. 12, Šiauliuose;

1.7. administracinį pastatą (unikalus numeris 2993-2007-8016) Žuvininkų g. 30, Šiauliuose;

1.8. sandėlio pastatą (unikalus numeris 2993-2007-8049) Žuvininkų g. 30, Šiauliuose;

1.9. sandėlio pastatą (unikalus numeris 2993-2007-8050) Žuvininkų g. 30, Šiauliuose;

1.10. daržinės pastatą (unikalus numeris 2993-2007-8027) Žuvininkų g. 30, Šiauliuose;

1.11. sandėlio pastatą (unikalus numeris 2993-2007-8038) Žuvininkų g. 30, Šiauliuose;

1.12. pastatą – žaidimų namelį (unikalus numeris 4400-0004-6779) V. Kudirkos g. 22, Šiauliuose;

1.13. kitą inžinierinį statinį – pavėsinę (unikalus numeris 4400-0004-5138) V. Kudirkos g. 22, Šiauliuose;

1.14. pastatą – gelbėjimo stotį (unikalus numeris 4400-0097-1151) Poilsio g. 20, Šiauliuose.

2. Nurašyti šio sprendimo 1.1–1.14 papunkčiuose nurodytą nekilnojamąjį turtą.

3. Nustatyti, kad:

3.1. už šio sprendimo 1.1–1.6 papunkčiuose nurodyto nekilnojamojo turto išardymą ir likvidavimą yra atsakingas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Statybos ir renovacijos skyrius;

3.2. už šio sprendimo 1.7–1.11 papunkčiuose nurodyto turto išardymą ir likvidavimą yra atsakingas Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro direktorius;

3.3. už šio sprendimo 1.12–1.13 papunkčiuose nurodyto turto išardymą ir likvidavimą yra atsakingas Šiaulių „Dermės“ mokyklos direktorius;

3.4. už šio sprendimo 1.14 papunktyje nurodyto turto išardymą ir likvidavimą yra atsakingas Šiaulių sporto centro „Atžalynas“ direktorius.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba bet kuriuose Regionų apygardos administracinio teismo rūmuose.

 

 

Savivaldybės meras