Projektas

Nr. XIIIP-3481(2)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

TIKSLINIŲ KOMPENSACIJŲ ĮSTATYMO NR. XII-2507 5 ir 7 STRAIPSNIų PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m. d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 5 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:

9. Savivaldybės administracija per 15 darbo dienų nuo prašymo skirti tikslinę kompensaciją, paskirtą tikslinę kompensaciją mokėti slaugančiam asmeniui ar atnaujinti (pratęsti) tikslinės kompensacijos mokėjimą ir visų socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta kreipimosi dėl tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo, tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo tvarka pateiktų dokumentų arba trūkstamų dokumentų gavimo savivaldybės administracijoje dienos (kai 7 straipsnio 2 dalyje nustatytu atveju atskiras prašymas atnaujinti tikslinės kompensacijos mokėjimą neteikiamas, – nuo informacijos apie šio įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje nurodytų aplinkybių išnykimą gavimo iš valstybės ir savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių bei organizacijų savivaldybės administracijoje dienos) privalo priimti sprendimą dėl tikslinės kompensacijos skyrimo, mokėjimo atnaujinimo (pratęsimo) arba paskirtos tikslinės kompensacijos mokėjimo slaugančiam asmeniui ir apie tai raštu pranešti pareiškėjui.“

2. Pakeisti 5 straipsnio 11 dalį ir ją išdėstyti taip:

11. Mirus tikslinės kompensacijos gavėjui, jį laidojusiam asmeniui, kuris pirmas kreipiasi, išmokama mirusio tikslinės kompensacijos gavėjo negauta praėjusio mėnesio tikslinė kompensacija ir tikslinė kompensacija už tą mėnesį, kurį tikslinės kompensacijos gavėjas mirė. Kitos tikslinės kompensacijos gavėjui priklausančios apskaičiuotos tikslinės kompensacijos sumos, kurios jam nebuvo išmokėtos dėl mirties, išmokamos mirusiojo įpėdiniams, kuriems paveldėjimo tvarka pereina mirusio asmens turtas, pateikusiems paveldėjimo teisės liudijimą, ir (ar) mirusįjį pergyvenusiam sutuoktiniui, pateikusiam nuosavybės teisės į sutuoktinių bendro turto dalį liudijimą.“

 

2 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 7 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) jeigu asmuo, turintis teisę gauti tikslinę kompensaciją, gyvena švietimo įstaigoje, o likęs be tėvų globos vaikas ir (ar) vaikas, patiriantis socialinę riziką, – ir socialinės globos įstaigoje arba jeigu asmeniui, turinčiam teisę gauti tikslinę kompensaciją, palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje ar asmens sveikatos priežiūros įstaigos slaugos skyriuje arba šios įstaigos bendrajame skyriuje įsteigtoje vietoje neįgaliojo asmens slaugai teikiamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų apmokamos slaugos, palaikomojo gydymo, paliatyviosios pagalbos, socialinės paslaugos ir patarnavimai;“.

2. Pakeisti 7 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Atsiradus kuriai nors iš šio straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose nurodytų aplinkybių, paskirtos tikslinės kompensacijos mokėjimas sustabdomas nuo kitos dienos po šios aplinkybės atsiradimo dienos. Atsiradus šio straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytai aplinkybei, paskirtos tikslinės kompensacijos mokėjimas nutraukiamas nuo mėnesio, einančio po to mėnesio, kurį ši aplinkybė atsirado, pirmos dienos, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse ar Europos Sąjungos teisės aktuose nenustatyta kitaip. Išnykus šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms aplinkybėms, tikslinė kompensacija skiriama arba, gavus šio įstatymo 5 straipsnio 4 dalyje nurodyto asmens prašymą ir visus reikiamus dokumentus, arba gavus informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių bei organizacijų, tikslinės kompensacijos mokėjimas atnaujinamas nuo kitos dienos po atitinkamos aplinkybės išnykimo dienos, jeigu asmens teisė gauti tikslinę kompensaciją yra išlikusi. Gavus informaciją apie šio straipsnio 1 dalyje nurodytų aplinkybių išnykimą iš valstybės ir savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių bei organizacijų, tikslinės kompensacijos mokėjimas atnaujinamas be atskiro šio įstatymo 5 straipsnio 4 dalyje nurodyto asmens prašymo.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Socialinių reikalų ir darbo komiteto vardu

teikia komiteto pirmininkė Rimantė Šalaševičiūtė