Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS energetikos MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2019 M. GRUODŽIO 3 D. ĮSAKYMO NR. 1-312 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS“ 04.1.1-LVPA-V-115 PRIEMONĖS „AIE NAMŲ ŪKIAMS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m.                  d. Nr. 1-

Vilnius

 

1.     P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-115 priemonės „AIE namų ūkiams“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. 1-312 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-115 priemonės „AIE namų ūkiams“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“:

1.1.  Pakeičiu 35.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

35.3. projekto išlaidos, kurias numatyta apmokėti taikant fiksuotuosius įkainius, apmokamos atsižvelgiant į projekto sutartyje nustatytus fiksuotuosius įkainius ir projekto vykdytojo pateiktus dokumentus, kuriais įrodomas pasiektas rezultatas. Įrodant pagal fiksuotuosius įkainius apmokamų rezultatų pasiekimą, turi būti pateikiama Pažyma dėl saulės elektrinių įrengimo namų ūkiuose išlaidų apskaičiavimo taikant fiksuotuosius įkainius (Pažymos forma nustatyta Aprašo 5 priede). Įgyvendinančioji institucija turi patikrinti bent dalį visų pirminių tinkamų finansuoti išlaidų ir veiklų patvirtinimo dokumentų, vadovaudamasi su vadovaujančiąja ir tvirtinančiąja institucija suderinta atrankinės tinkamų finansuoti išlaidų patvirtinimo dokumentų patikros tvarka. Pirminiais dokumentais laikomi dokumentai, kurių duomenys įtraukti į suvestines pažymas, taip pat su rodikliais susiję dokumentai;“

1.2.  Pakeičiu 3 priedo 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Jei atsinaujinančių išteklių energiją naudojančiomis technologijomis, skirtomis elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms, pagaminta elektra naudojama ūkinei – komercinei veiklai, finansavimas neskiriamas, išskyrus atvejus, kai Fizinis asmuo gali pateikti įrodymus, kad ūkinė – komercinė veikla nėra vykdoma. Jeigu elektros energija, pagaminta įsigytomis iš vystytojo elektrinių parke (saulės elektrinėje) atsinaujinančių išteklių energiją naudojančiomis technologijomis, nukreipta į vieną ar kelis vartojimo objektus ir viename iš jų yra vykdoma ūkinė – komercinė veikla, finansavimas skiriamas tik už objektą (-us), kuriame (-iuose) ūkinė – komercinė veikla nevykdoma.

1.3.  Pakeičiu 3 priedo 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Fizinis asmuo turi tapti Atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos, esančios elektrinių parke (saulės elektrinėje) bendraturčiu, bei gaminančiu vartotoju teisės aktų nustatyta tvarka (įskaitant, bet neapsiribojant sudaryti atitinkamas sutartis ir kitus jų priedus, su elektros energijos tiekėju ir (ar) energetikos tinklų operatoriumi, pagal kuriuos galima identifikuoti, kad asmuo yra laikomas gaminančiu vartotoju, įsirengti apskaitos prietaisą (išskyrus atvejus, kai Fizinis asmuo jau yra tapęs gaminančiu vartotoju ir (ar) atlikęs dalį ar visus reikiamus veiksmus ir pateikti Išlaidų kompensavimo prašymą Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai (toliau – APVA) ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo APVA kvietimo teikti registracijos formas galiojimo pabaigos dienos.“

1.4.  Pakeičiu 3 priedo 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. Fizinis asmuo 5 metus nuo Išlaidų kompensavimo prašymo apmokėjimo dienos be APVA rašytinio sutikimo negali perleisti, parduoti, įkeisti Atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos ar kitokiu būdu suvaržyti daiktinių teisių į Atsinaujinančių išteklių energiją naudojančią technologiją, kuriai įsigyti ar sukurti skirtos projekto finansavimo lėšos. Gaminančio vartotojo sutartyse ir (ar) sutarčių kituose prieduose, kurie sudaryti su elektros energijos tiekėju ir (ar) energetikos tinklų operatoriumi bei (ar) nurodyti AB „Energijos skirstymo operatorius“ duomenų bazėje, nurodyti vartojimo objektai 5 metus negali būti keičiami be išankstinio rašytinio APVA sutikimo.“

1.5.  Pakeičiu 3 priedo 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Fiziniam asmeniui pagal Priemonę įgyvendinusiam finansuojamą veiklą (įsigijusiam Atsinaujinančių išteklių energiją naudojančias technologijas iš vystytojo elektrinių parke (saulės elektrinėje)) draudžiama parduoti elektros energiją ar naudoti ją ūkinei komercinei veiklai 5 metus nuo Išlaidų kompensavimo prašymo apmokėjimo dienos. APVA tikrinant išlaidų kompensavimo prašymo dokumentus ar patikros projekto įgyvendinimo vietoje metu nustačius ir užfiksavus, kad Fizinis asmuo faktiškai nesilaiko šio punkto reikalavimo, finansavimo lėšos neišmokamos, arba, jei APVA jau išmokėtos finansavimo lėšos, jas Fizinis asmuo turės sugrąžinti.“

1.6.  Pakeičiu 3 priedo 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Pagal Priemonę remiami Fiziniai asmenys, kurie iš vystytojo įsigyja Atsinaujinančių išteklių energiją naudojančias technologijas, skirtas elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms ir sudaro gaminančio vartotojo sutartis ir (ar) pasirašo kitus sutarties priedus, su elektros energijos tiekėju ir (ar) energetikos tinklų operatoriumi, pagal kuriuos galima identifikuoti, kad asmuo yra laikomas gaminančiu vartotoju.“ 

1.7.  Pakeičiu 3 priedo 11.1 papunktį:

11.1. nurodyti Finansavimo fiziniams asmenims pagal „Iki 10 kW galios AIE naudojančių technologijų, skirtų elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms įsigijimas iš elektrinių parkų“ veiklą skyrimo tvarkos (toliau – šios tvarkos) 1 punkte numatyto pastato unikalų numerį (vienbučio pastato ar sodų paskirties pastato (sodo namo) atveju) arba buto unikalų numerį;

1.8.  Papildau 3 priedą 181 punktu:

„181. APVA teigiamai įvertintas Registracijos formas, kurios nepateko į Registracijos formų sąrašą, kurioms skiriamas finansavimas, įrašo į Rezervinį sąrašą.  Rezervinis sąrašas sudaromas, jei Ministerija, įvertinusi pagal kvietimą skirtos lėšų sumos likutį ir prašomą skirti finansavimo lėšų sumą pagal teigiamai įvertintas Registracijos formas, kurioms finansuoti neužteko lėšų, nusprendžia, kad ateityje bus galimybių šiam kvietimui skirti papildomą lėšų sumą arba nusprendžia, kad bus panaudojamos sutaupytos lėšos. Į rezervinį sąrašą Registracijos formos įrašomos ta pačia eile, kaip jie buvo išdėstyti teigiamai įvertintų Registracijos formų sąraše. Rezervinis sąrašas galioja 6 mėnesius. Patvirtinus finansavimą Registracijos formai, kuri buvo rezerviniame sąraše, Išlaidų kompensavimo prašymas turi būti pateiktas iki kvietime nurodytos datos arba ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo pranešimo apie patvirtintą finansavimą gavimo datos.“

1.9.  Pakeičiu 3 priedo 28 punktą ir jį išdėstau taip:

28. Fizinio asmens projekto veiklos pabaiga yra Gaminančio vartotojo elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutarties ir (ar) pasirašytų kitų sutarties priedų sudarymo data ir (ar) duomenys, nurodyti AB „Energijos skirstymo operatorius“ duomenų bazėje, pagal kuriuos galima identifikuoti, kad yra laikomas gaminančiu vartotoju.“      

1.10.  Pakeičiu 3 priedo 32.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

32.6. šios tvarkos 7 punkte nurodyta įranga pagaminta elektros energija bus naudojama namų ūkio reikmėms, nebus parduodama ar naudojama ūkinei komercinei veiklai 5 metus nuo Išlaidų kompensavimo prašymo apmokėjimo dienos. APVA tikrinant išlaidų kompensavimo prašymo dokumentus arba patikros projekto įgyvendinimo vietoje metu nustačius, kad nesilaikoma šio punkto reikalavimo, finansavimo lėšos neišmokamos, arba jei APVA jau išmokėjo finansavimo lėšas, jos turės būti sugrąžintos APVA darbo procedūrų vadove nustatyta tvarka;“

1.11. Pakeičiu 3 priedo 32.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

32.7. be išankstinio rašytinio APVA sutikimo nekeisti gaminančio vartotojo sutartyse ir (ar) sutarčių kituose prieduose, kurie sudaryti su elektros energijos tiekėju ir (ar) energetikos tinklų operatoriumi, nurodytų vartojimo objektų 5 metus.“

1.12. Pakeičiu 3 priedo 33.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

33.3. gaminančio vartotojo sutarčių ir (ar) sutarčių kitų priedų, kurie sudaryti su elektros energijos tiekėju ir (ar) energetikos tinklų operatoriumi, pagal kuriuos galima identifikuoti, kad asmuo yra laikomas gaminančiu vartotoju, kopijas;“

1.13. Pripažįstu netekusiu galios 3 priedo 35 punktą.

1.14. Papildau 3 priedą 41 punktu:

41. APVA išlaidų kompensavimo prašymų vertinimo bei projekto tęstinumo reikalavimų priežiūros tikslu  naudoja iš AB „Energijos skirstymo operatorius“ gautą informaciją apie elektrinę įsirengusį fizinį asmenį: vartotojo vardą pavardę; elektrinės objekto adresą; elektrinės galią; objektus, kuriems priskirta galia iš elektrinės (nurodant jų adresą) ir tos galios dydį. APVA pareiškėjų duomenis tvarko laikydamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme nustatytų reikalavimų. Agentūra privalo užtikrinti tinkamą informavimą apie pareiškėjų asmens duomenų tvarkymą bei užtikrinti duomenų subjektų teisių įgyvendinimą.“

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1.3, 1.4, 1.6, 1.9, 1.11, 1.12 ir 1.14 papunkčių nuostatos taikomos kvietimams teikti Registracijos formas paskelbtiems nuo 2020 m. liepos 1 d.

 

 

Energetikos ministras        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA

Viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros

2021 m.                         d. raštu Nr.