Projektas

                                                                                                            2021 m.                              d.

                                                                                                            Nr. TP-

                                                                                                                 

 

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. LAPKRIČIO 26 D. SPRENDIMO NR. TS-339 „DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI PATIKĖJIMO TEISE pagal patikėjimo sutartį VŠĮ RASEINIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRUI“ PAKEITIMO

 

m.                      d. Nr.

Raseiniai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. TS-378 „Dėl VšĮ Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centro struktūros patvirtinimo“ 1 punktu bei atsižvelgdama į VšĮ Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centro 2021 m. sausio 13 d. prašymą, Raseinių rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.    Pripažinti netekusiomis galios Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. TS-339 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį VšĮ Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centrui“ priedo „VšĮ Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centrui perduodamo ilgalaikio materialiojo nekilnojamojo turto sąrašas“ 6, 7, 11 ir 12 eilutes.

2.    Įgalioti VšĮ Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centro direktorių pasirašyti šio sprendimo 1 punkte nurodyto priedo eilutėse išvardinto turto  perdavimo ir priėmimo aktą.

Šis sprendimas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro  g. 80, LT-76298 Šiauliai).

 

 

Savivaldybės meras