Projektas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO

2017 m. lapkričio 28 d. įsakymO Nr. 3-562DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-514 priemonės „Darnaus judumo priemonių diegimas“  PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. ______________ d. Nr. __________

Vilnius

 

P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-514 priemonės „Darnaus judumo priemonių diegimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 3-562 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-514 priemonės „Darnaus judumo priemonių diegimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“:

1.   Papildau 2 punktą 2.6 papunkčiu:

2.6. 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) (toliau – de minimis reglamentas).“

2.   Papildau 2 punktą 2.7 papunkčiu:

2.7. 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 187, p. 1) (toliau – Bendrasis bendrosios išimties reglamentas).“

3.   Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 29 875 642 (dvidešimt devynių milijonų aštuonių šimtų septyniasdešimt penkių tūkstančių šešių šimtų keturiasdešimt dviejų) eurų, iš kurių iki 29 875 642  (dvidešimt devynių milijonų aštuonių šimtų septyniasdešimt penkių tūkstančių šešių šimtų keturiasdešimt dvieju) eurų – ES struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo) lėšos.“

4.   Pripažįstu netekusiu galios 8 punktą.

5.   Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10.1. Pagal Aprašą skiriamų finansavimo lėšų paskirstymas regionams:

Regiono pavadinimas

ES struktūrinių fondų lėšų suma, Eur

ES struktūrinių fondų lėšų suma su veiklos lėšų rezervu, Eur

Alytaus

1 567 660

1 686 602

Kauno

6 546 119

7 042 786

Klaipėdos

3 548 030

3 817 226

Marijampolės

844 573

908 653

Panevėžio

1 641 135

1 765 651

Šiaulių

1 845 156

1 985 152

Tauragės

656 401

706 204

Telšių

1 445 313

1 554 972

Utenos

1 210 838

1 302 707

Vilniaus

8 463 543

9 105 689

Iš viso:

27 768 768

29 875 642

 

10.2. Priemonei skirtos ES struktūrinių fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų sutartys, pagal regionus:

Regiono pavadinimas

ES lėšų suma, Eur

2014–2018 m.

2019 m.

2020 m.

Iš viso konkrečiam regionui per 2014–2020 m.

Alytaus

0

1  108 660

577 942

1 686 602

Kauno

0

2 058 816

4 983 970

7 042 786

Klaipėdos

0

0

3 817 226

3 817 226

Marijampolės

0

844 572

64 081

908 653

Panevėžio

0

0

1 765 651

1 765 651

Šiaulių

0

0

1 985 152

1 985 152

Tauragės

0

656 401

49 803

706 204

Telšių

0

1 222 464

332 508

1 554 972

Utenos

0

0

1 302 707

1 302 707

Vilniaus

0

0

9 105 689

9 105 689

Iš viso regionams konkrečiais metais:

0

5 890 913

23 984 729

29 875 642.

 

10.3. Priemonei skirtos ES struktūrinių fondų lėšos, kurios kasmet turi būti pripažįstamos deklaruotinomis, pagal regionus:

Regiono pavadinimas

ES lėšų suma, Eur

2015–2018 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

Iš viso konkre-čiam regionui per 2015–2023 m.

Alytaus

0

548 681

470 298

432 474

156 766

78 383

1 686 602

Kauno

0

1 029 408

2 225 570

2 805 891

654 612

327 305

7 042 786

Klaipėdos

0

0

1 900 000

1 285 021

454 803

177 402

3 817 226

Marijampolės

0

0

506 744

275 223

84 457

42 229

908 653

Panevėžio

0

0

766 739

652 743

264 113

82 056

1 765 651

Šiaulių

0

0

1 107 094

601 285

184 516

92 257

1 985 152

Tauragės

0

229 741

196 920

181 083

65 640

32 820

706 204

Telšių

0

433 594

505 860

398 722

144 531

72 265

1 554 972

Utenos

0

0

651 354

469 727

121 084

60 542

1 302 707

Vilniaus

0

0

3 000 000

4 000 000

1 682 512

423 177

9 105 689

Iš viso regionams konkrečiais metais:

0

2 241 424

11 330 579

11 102 169

3 813 034

1 388 436

29 875 642.

 

6.   Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

„14. Visi numatomi finansuoti pagal Priemonę projektai į Regionų projektų sąrašus turi būti įtraukti iki 2019 m. gruodžio 31 d. Jeigu iki šios datos regionas nepaskirstytų viso Aprašo 10.1 papunktyje nurodyto ES struktūrinių fondų lėšų limito, Ministerija gali imtis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių 139 punkte nustatytų veiksmų spartesniam ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimui užtikrinti.“

7.   Pakeičiu 28.3.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

28.3.2. pateiktas fizinio ar juridinio asmens rašytinis sutikimas (kopija) vykdyti projekto veiklas, jeigu pareiškėjas ar partneris neturi naudotojo daiktinių teisių (nuosavybės, nuomos, panaudos) į statinį ir (ar) žemės sklypą, kuriame bus vykdoma projekto veikla;“

8.   Pakeičiu 32 punktą ir jį išdėstau taip:

32. Pagal Aprašą valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 107 straipsnyje, neteikiama, išskyrus:

32.1. kai įrengiama nauja ar pertvarkoma esama Aprašo 35.5 papunktyje numatyta upių ir kitų vandens telkinių prieplaukų infrastruktūra, kai ji yra suderinama su vidaus rinka, vadovaujantisBendrojo bendrosios išimties reglamento, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. birželio 14 d. Komisijos reglamentu (ES) 2017/1084 (OL 2017 L 156, p. 1), 15 skirsnio 56c straipsniu;

32.2. investicinę pagalbą vietos infrastuktūroms, jeigu tenkinamos visos Bendrojo bendrosios išimties reglamento I skyriuje ir  56 straipsnyje nustatytas sąlygos.

32.3. de minimis pagalbą veiklai visuose sektoriuose, išskyrus de minimis reglamento 1 straipsnio 1 dalyje išvardytus sektorius ir veiklas ir 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1301/2013 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir dėl konkrečių su investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslu susijusių nuostatų, kuriuo  panaikinamas Reglamentas (EB) 1080/2006 (OL 2013 L 347, p. 289), 3 straipsnio 3 dalyje nustatytus atvejus.

321. Jei valstybės pagalba teikiama pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą, vadovaujantis Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 23 dalimi ir 6 straipsnio 2 dalimi, pareiškėjas iki paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai dienos neturi būti prisiėmęs įsipareigojimų, dėl kurių investicija tampa neatšaukiama, t. y. neturi būti pasirašytos prekių tiekimo ar rangos darbų sutartys.

9.   Pakeičiu 36.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„36.3. stočių terminalai ir stočių peronai;“.

10. Pakeičiu 37.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

37.1. pritaikomi susisiekimui (ne rekreacijai) skirti esami šaligatviai, pėsčiųjų takai, pėsčiųjų viadukai ir tiltai, pėsčiųjų estakados, pėsčiųjų perėjos (įskaitant požemines);“.

11. Pakeičiu 43 punktą ir jį išdėstau taip:

43. Projekto išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriuje ir Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus. Pagal Aprašą Projektų taisyklių 405.2 papunktyje nustatytas reikalavimas pateikti rangovo, prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo gautą kredito įstaigos išankstinio mokėjimo grąžinimo garantiją, laidavimo ar laidavimo draudimo dokumentą netaikomas.

431. Valstybės pagalbos atveju, vertinant projekto išlaidų tinkamumą finansuoti, be Projektų taisyklių VI skyriuje išdėstytų reikalavimų, taip pat taikomos Bendrojo bendrosios išimties reglamento 7, 56 ir 56c straipsnių nuostatos arba de minimis reglamento nuostatos.

432. Siekiant užtikrinti Bendrojo bendrosios išimties reglamento 56 straipsnio 6 dalyje ir 56 c straipsnio 4 dalyje nustatytų reikalavimų dėl valstybės pagalbos dydžio laikymąsi, diskontuotas investicijos veiklos pelnas iš tinkamų finansuoti išlaidų bus atskaitomas ex ante, remiantis pagrįstomis prognozėmis. Palūkanų normą, naudojamą diskontuojant, sudaro Europos Komisijos patvirtinta bazinė palūkanų norma, skelbiama adresu http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html, plius 100 bazinių punktų.

433. Valstybės pagalba, kuriai pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą taikoma išimtis, nesumuojama su jokia de minimis pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, o de minimis pagalba nesumuojama su valstybės pagalba, skiriama toms pačioms tinkamoms finansuoti sąnaudoms, jeigu dėl tokio pagalbos sumavimo būtų viršytas Bendrajame bendrosios išimties reglamente nustatytas didžiausias atitinkamas pagalbos intensyvumas arba kiekvienu atveju atskirai nustatyta pagalbos suma.

434.  Pareiškėjui teikiama de minimis pagalba:

434.1. Vadovaujantis de minimis reglamento 3 straipsnio nuostatomis, bendra de minimis pagalbos, suteiktos vienai įmonei, suma neturi viršyti 200 000 (dviejų šimtų tūkstančių) Eur per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį. Bendra de minimis pagalbos, suteiktos vienai įmonei, vykdančiai krovinių vežimo keliais veiklą samdos pagrindais arba už atlygį, per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį, suma neturi viršyti 100 000 (vieno šimto tūkstančių) Eur. Šios ribos taikomos neatsižvelgiant į de minimis pagalbos formą arba siekiamus tikslus ir neatsižvelgiant į tai, ar valstybės narės suteikta pagalba yra visa arba iš dalies finansuojama ES kilmės ištekliais. Viena įmonė apima visas įmones, kaip nurodyta de minimis reglamento 2 straipsnio 2 dalyje. Ar yra susijęs su kitais subjektais, pareiškėjas ir partneris (-iai) gali pasitikrinti pagal Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos parengtą klausimyną „Ar paramos gavėjas susijęs su kitais subjektais“, kuris paskelbtas Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos interneto svetainėje http://kt.gov.lt/index.php?show=news_view&pr_id=1487.

434.2. Įgyvendinančioji institucija vertinimo metu patikrina, ar pareiškėjas turi teisę gauti de minimis pagalbą. Įgyvendinančioji institucija turi patikrinti visas susijusias įmones, nurodytas pateiktoje „Vienos įmonės“ deklaracijoje pagal interneto svetainėje http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/priemones-priemones-dalinis-palukanu-kompensavimas-vienos-imones-deklaracija paskelbtą rekomenduojamą formą. Ministerija, prieš priimdama sprendimą finansuoti projektą, Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre, kurio nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Registras), patikrina, ar teikiama pagalba neviršys leidžiamo de minimis pagalbos dydžio, kaip nustatyta de minimis reglamento 3 straipsnyje. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui priėmus sprendimą finansuoti projektą, laikoma, kad pareiškėjui ir partneriams yra suteikiama de minimis pagalba, o Ministerija registruoja suteiktos de minimis pagalbos sumą Registre.“

12. Pakeičiu 59.9 papunktį ir jį išdėstau taip:

59.9. dokumentus, pagrindžiančius projekto biudžetą (sudarytas pirkimo sutartis, statinio statybos projekto skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis, bent 2 rangovų / tiekėjų / gamintojų komercinius pasiūlymus, atitinkančius pagal Aprašo 28.4 papunktį reikalaujamos pateikti įrangos, įrenginių ir (arba) statybos darbų technines specifikacijas, ar kt.);“

13. Papildau 59 punktą 59.12 papunkčiu:

59.12. informaciją dėl įmonių tarpusavio santykių, nurodytų de minimis reglamento 2 straipsnio 2 dalyje, kurios reikia vienos įmonės, kaip nurodyta de minimis reglamente, apimčiai nustatyti (pildoma „Vienos įmonės“ deklaracija pagal interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt paskelbtą rekomenduojamą formą);“.

14. Papildau 59 punktą 59.13 papunkčiu:

59.13. informaciją apie pareiškėjui (partneriui) suteiktą valstybės pagalbą (išskyrus de minimis pagalbą) ir informaciją apie iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų planuojamą gauti veiklos pelną (pildomos interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt paskelbtos rekomenduojamos formos).“.

15.       Pakeičiu Aprašo 1 priedo „Projektų tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė“ 4.5 eilutę ir ją išdėstau taip:

 

Bendrasis reikalavimas/

specialusis projektų atrankos kriterijus (toliau – specialusis kriterijus), jo vertinimo aspektai ir paaiškinimai

Bendrojo reikalavimo/ specialiojo kriterijaus detalizavimas

(jei taikoma)

 

Bendrojo reikalavimo/ specialiojo kriterijaus vertinimas

Taip / Ne/ Netaikoma/ Taip su išlyga

Komentarai

„4.5. Projektas suderinamas su ES konkurencijos politikos nuostatomis:

4.5.1. teikiamas finansavimas neviršija nustatytų de minimis pagalbos ribų ir atitinka reikalavimus, taikomus de minimis pagalbai (taikoma, jei projektui teikiama „de minimis“ pagalba. Pildomas Aprašo 5 priedas „Projektų atitikties „de minimis“ pagalbos taisyklėms patikros lapas);

4.5.2. projektas finansuojamas pagal suderintą valstybės pagalbos schemą ar Europos Komisijos sprendimą arba pagal 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014,L187, p.1–78), laikantis ten nustatytų reikalavimų (taikoma, jei projektas finansuojamas pagal suderintą valstybės pagalbos schemą ar Europos Komisijos sprendimą arba pagal  reglamentą (ES) Nr. 651/2014. Pildomas Aprašo 4 priedas „Projektų atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lapas“);

4.5.3. projekto finansavimas nereiškia neteisėtos valstybės pagalbos suteikimo (taikoma, jei projektų finansavimo sąlygų apraše nurodyta, kad pagal jį valstybės pagalba ir (ar) „de minimis“ pagalba nėra teikiama. Pildomas  patikros lapas dėl valstybės pagalbos ir de minimis“ pagalbos buvimo ar nebuvimo).

(Vertinant techninės paramos projektus šių metodinių nurodymų 4.5 papunktyje nurodytas vertinimo aspektas  netaikomas.)

Projekto finansavimas turi nereikšti neteisėtos valstybės pagalbos

 

Aprašo 5 priedą „Projektų atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapas“)“.

 

 

 

16. Aprašo 4 priedą išdėstau nauja redakcija.

17. Papildau Aprašą 5 priedu „Projektų atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapas“.

 

 

Susisiekimo ministras