Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŠVIETIMO ĮSTATYMO NR. I-1489 30 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2018 m.                              d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 30 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 30 straipsnio 2 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programos vykdomos dvikalbio ugdymo būdu: tautinės mažumos kalba ir lietuvių kalba. Lietuvių kalba pradinio ugdymo programoje mokoma integruotai, o pagrindinio ir vidurinio ugdymo programoje – ne mažiau kaip 60 procentų ugdymo programos temų;“.

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2019 m. rugsėjo 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras iki 2019 m. rugpjūčio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Seimo nariai

 

Laurynas Kasčiūnas

 

Agnė Bilotaitė

 

Audronius Ažubalis