NAUJA REDAKCIJA

 

Projektas Nr. TSP-43                             

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KUPIŠKIO LIGONINĖS DIREKTORIAUS MĖNESINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES DYDŽIO NUSTATYMO

 

2019 m. kovo     d. Nr. TS-

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 151 straipsnio 6 dalimi, Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti nuo 2019 m. gegužės 1 d. iki 2019 m. rugpjūčio 31 d. viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės direktoriui 40 proc. mėnesinės algos kintamosios dalies dydį.

2. Įpareigoti Kupiškio rajono savivaldybės merą atlikti pakeitimus darbo sutartyje.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras     

 

 

 

 

 

 

Parengė

 

 

Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

 

 

 

 

 

Reda Totorienė

 

 

 

Dokumentas suderintas DVS