Projektas

 

LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TARPVALSTYBINIO KEITIMOSI TRANSPORTO PRIEMONIŲ REGISTRACIJOS IR JŲ SAVININKŲ ARBA VALDYTOJŲ DUOMENIMIS, NUSTAČIUS KELIŲ NAUDOTOJO MOKESČIŲ IR KELIŲ RINKLIAVŲ NESUMOKĖJIMO ATVEJUS,

tvarkos aprašO PATVIRTINIMO IR PAKEITIMO

 

2022 m. _________________ d. Nr.

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ 3.3.2.1 papunkčiu ir įgyvendindamas 2019 m. kovo 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2019/520 dėl elektroninių kelių rinkliavos sistemų sąveikumo, kuria sudaromos palankesnės sąlygos tarpvalstybiniu lygmeniu keistis informacija apie kelių rinkliavų nesumokėjimo atvejus Sąjungoje:

1. T v i r t i n u  Tarpvalstybinio keitimosi transporto priemonių registracijos ir jų savininkų arba valdytojų duomenimis, nustačius kelių naudotojo mokesčių ir kelių rinkliavų nesumokėjimo atvejus, tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a k e i č i u  nurodytuoju įsakymu patvirtinto Tarpvalstybinio keitimosi transporto priemonių registracijos ir jų savininkų arba valdytojų duomenimis, nustačius kelių naudotojo mokesčių ir kelių rinkliavų nesumokėjimo atvejus, tvarkos aprašo 1 priedą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

3. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 2 punktas įsigalioja 2024 m. kovo 25 d.

4. I n f o r m u o j u, kad šis įsakymas nustatyta tvarka skelbiamas Teisės aktų registre ir Lietuvos transporto saugos administracijos interneto svetainėje.

 

 

Administracijos direktorius

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2022 m. __________ d. įsakymu Nr. 2BE-

 

 

TARPVALSTYBINIO KEITIMOSI TRANSPORTO PRIEMONIŲ REGISTRACIJOS IR JŲ SAVININKŲ ARBA VALDYTOJŲ DUOMENIMIS, NUSTAČIUS KELIŲ NAUDOTOJO MOKESČIŲ IR KELIŲ RINKLIAVŲ NESUMOKĖJIMO ATVEJUS, TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Tarpvalstybinio keitimosi transporto priemonių registracijos ir jų savininkų arba valdytojų duomenimis, nustačius kelių naudotojo mokesčių ir kelių rinkliavų nesumokėjimo atvejus, tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato keitimosi duomenimis tarp Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybių narių nacionalinių ryšių palaikymo centrų vykdant transporto priemonių ir jų savininkų arba valdytojų duomenų, nustačius kelių naudotojo mokesčio arba kelių rinkliavos nesumokėjimo atvejus, automatizuotas paieškas Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre (toliau – KTPR) ir Transporto priemonių savininkų apskaitos informacinėje sistemoje (toliau – TPSAIS) sąlygas ir tvarką, duomenų elementus, būtinus automatizuotai paieškai atlikti, ir šių duomenų apsaugos reikalavimus.

2. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Automatizuota duomenų rinkmena – automatizuotai tvarkomų transporto priemonių registracijos, jų savininkų ir valdytojų duomenų rinkinys. Lietuvos Respublikos automatizuota duomenų rinkmena formuojama KTPR ir TPSAIS duomenų pagrindu.

2.2. Automatizuota paieška – informacinių technologijų priemonėmis Lietuvos Respublikos ir ES valstybių narių tvarkomose automatizuotose duomenų rinkmenose atliekama transporto priemonių registracijos, jų savininkų ir valdytojų duomenų paieškos procedūra.

2.3. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatyme, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. vasario 6 d. įsakyme Nr. 3-35 „Dėl Bendrųjų elektroninių kelių rinkliavos sistemų sąveikumo, kelių naudotojo mokesčio ir kelių rinkliavos sistemų reikalavimų aprašo patvirtinimo“.

3. Aprašas taikomas keičiantis duomenimis dėl kitoje nei transporto priemonės registracijos valstybėje narėje nesumokėto kelių naudotojo mokesčio arba kelių rinkliavos.

4. Įgyvendinant Aprašą, vadovaujamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Konvencija dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu (ETS Nr. 108), Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksu (toliau – ANK), Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1286 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“, Transporto priemonių savininkų apskaitos informacinės sistemos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2021 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 1V-373 „Dėl Transporto priemonių savininkų apskaitos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“.

 

 

II SKYRIUS

DUOMENŲ TEIKIMAS IŠ KTPR IR TPSAIS

 

5. KTPR ir TPSAIS tvarkytoja ir asmens duomenų tvarkytoja valstybės įmonė „Regitra“ kitų ES valstybių narių nacionaliniams ryšių palaikymo centrams suteikia galimybę naudotis KTPR ir TPSAIS tvarkomais:

5.1. duomenimis, susijusiais su transporto priemonėmis;

5.2. duomenimis, susijusiais su transporto priemonių savininkais ar valdytojais.

6. Automatizuotai paieškai atlikti būtini duomenų elementai turi atitikti Aprašo 1 priedą.

7. Automatizuota paieška KTPR ir TPSAIS atliekama įvedant visą transporto priemonės valstybinį registracijos numerį, transporto priemonės registracijos valstybės narės pavadinimą, pažeidimo datą ir laiką.

8. Kitos ES valstybės narės nacionaliniam ryšių palaikymo centrui, atlikus automatizuotą paiešką KTPR ir TPSAIS, teikiamas automatizuotas atsakymas:

8.1. atitikmens atveju nurodomi KTPR ir TPSAIS automatizuotoje paieškoje nurodytu laiku tvarkomi transporto priemonės ir jos savininko (-ų) bei valdytojo duomenys;

8.2. nesant atitikmens, suformuluojamas pranešimas apie tai, kad KTPR ir TPSAIS nėra duomenų, atitinkančių automatizuotą paiešką;

8.3. kai automatizuotoje paieškoje nurodytu laiku transporto priemonė buvo išregistruota arba transporto priemonės valstybinio registracijos numerio ženklai pripažinti negaliojančiais, transporto priemonės savininko (-ų) ir valdytojo duomenys iš KTPR ir TPSAIS neteikiami. Tokiais atvejais teikiamas automatizuotas atsakymas, kad „Informacija nepateikiama“.

 

III SKYRIUS

DUOMENŲ GAVIMAS IŠ KITŲ ES VALSTYBIŲ NARIŲ AUTOMATIZUOTŲ DUOMENŲ RINKMENŲ

 

9. Automatizuotą paiešką kitų ES valstybių narių automatizuotose duomenų rinkmenose, ieškodami transporto priemonių, jų savininkų ir valdytojų duomenų, atlieka Lietuvos transporto saugos administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, kurie ANK nustatyta tvarka atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus ir (ar) nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ne teismo tvarka (toliau – Įgaliotas asmuo).

10. Įgaliotas asmuo gali atlikti duomenų, susijusių su transporto priemone, jos savininkais ar valdytojais, automatizuotą paiešką kitos ES valstybės narės automatizuotoje duomenų rinkmenoje, tik pateikdamas visą transporto priemonės registracijos numerį, nurodydamas valstybę, kurios automatizuotoje duomenų rinkmenoje vykdoma automatizuota paieška, pažeidimo laiką ir datą.

11. Duomenys, gauti atlikus automatizuotą paiešką kitų ES valstybių narių automatizuotose duomenų rinkmenose, naudojami siekiant nustatyti, kas yra asmeniškai atsakingas už kelių naudotojo mokesčio arba kelių rinkliavos nesumokėjimą.

 

iv SKYRIUS

PRANEŠIMAS APIE KELIŲ naudotojo mokesčio arBA kelių rinkliavos nesumokėjimĄ

 

12. Nustačius transporto priemonės, už kurią Lietuvos Respublikoje nebuvo sumokėtas kelių naudotojo mokestis arba kelių rinkliava, savininką ar valdytoją, informuojamas transporto priemonės savininkas, valdytojas ar kitas nustatytas asmuo, įtariamas dėl kelių naudotojo mokesčio arba kelių rinkliavos nesumokėjimo. Nustatytam fiziniam asmeniui registruotu laišku siunčiamas pranešimas, kuriame pateikiama Aprašo 2 priede nurodyta informacija, o juridiniam asmeniui – pranešimas, kuriame pateikiama Aprašo 3 priede nurodyta informacija.

13. Pranešimas siunčiamas tokia kalba, kokia surašytas asmens, įtariamo dėl kelių naudotojo mokesčio arba kelių rinkliavos nesumokėjimo, transporto priemonės registracijos dokumentas (jei toks dokumentas prieinamas), arba viena iš transporto priemonės registracijos valstybės narės valstybinių kalbų.

 

V SKYRIUS

DUOMENŲ TVARKYMAS IR APSAUGA

 

14. Tvarkant asmens duomenis taikomos Reglamento (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, Lietuvos Respublikos asmens duomenų, tvarkomų nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas, bausmių vykdymo arba nacionalinio saugumo ar gynybos tikslais, teisinės apsaugos įstatymo, mutatis mutandis Tarpvalstybinio keitimosi DNR duomenimis, daktiloskopiniais duomenimis, transporto priemonių registracijos, jų savininkų ir valdytojų duomenimis ir informacija, susijusia su didelio masto tarpvalstybinio pobūdžio renginiais ar teroristinių nusikaltimų prevencija, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 1324 „Dėl Tarpvalstybinio keitimosi DNR duomenimis, daktiloskopiniais duomenimis, transporto priemonių registracijos, jų savininkų ir valdytojų duomenimis ir informacija, susijusia su didelio masto tarpvalstybinio pobūdžio renginiais ar teroristinių nusikaltimų prevencija, tvarkos aprašo patvirtinimo“, VI skyriaus nuostatos ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir privatumo apsaugą, reikalavimai.

15. Užtikrinant elektroninių kelių rinkliavos sistemų sąveikumą ir sudarant sąlygas, nustačius kelių naudotojo mokesčių arba kelių rinkliavų nesumokėjimo atvejus, tarpvalstybiniu lygmeniu keistis transporto priemonių registracijos ir jų savininkų arba valdytojų duomenimis, tvarkomi asmens duomenys naudojami šiais tikslais:

15.1. siekiant nustatyti įtariamus pažeidėjus atsižvelgiant į pareigą mokėti kelių naudotojo mokestį arba kelių rinkliavą;

15.2. siekiant užtikrinti kelių rinkliavos rinkėjo pareigų mokesčių institucijoms vykdymą;

15.3. siekiant identifikuoti transporto priemonę, nustačius, kad už ją nebuvo sumokėtas kelių naudotojo mokestis arba kelių rinkliava, ir tos transporto priemonės savininką ar valdytoją.

 

_______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarpvalstybinio keitimosi transporto priemonių

registracijos ir jų savininkų arba valdytojų duomenimis, nustačius kelių naudotojo mokesčių ir kelių rinkliavų nesumokėjimo atvejus, tvarkos aprašo

1 priedas

 

DUOMENŲ ELEMENTAI, REIKALINGI AUTOMATIZUOTAI PAIEŠKAI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duomenų elementas

 

P / N1

 

 

Pastabos

 

 

 

Duomenys apie transporto

 

P

 

 

 

 

 

priemonę

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registracijos valstybė narė

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valstybinis registracijos numeris

(registracijos numeris)

 

P

 

(A2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su kelių naudotojo mokesčio arba kelių rinkliavos nesumokėjimu susiję duomenys

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valstybė narė, kurios teritorijoje nustatytas kelių mokesčio arba kelių rinkliavos nesumokėjimas

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesumokėjimo referencinė data

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesumokėjimo referencinis laikas

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 P – privaloma, jei yra nacionaliniame registre, N – neprivaloma.

 

 

 

2 Suderintas Europos Sąjungos kodas, žr. 1999 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyvą 1999/37/EB dėl transporto priemonių registracijos dokumentų.

 

 

 


 

 

 

 

 

DUOMENŲ ELEMENTAI, PATEIKTINI ATLIKUS AUTOMATIZUOTĄ PAIEŠKĄ

 

 

 

 

I dalis. Duomenys, susiję su transporto priemonėmis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duomenų elementas

 

P / N1

 

 

Pastabos

 

 

 

Valstybinis registracijos numeris

(registracijos numeris)

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Važiuoklės numeris / transporto priemonės identifikavimo numeris (VIN)

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registracijos valstybė narė

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markė

 

P

 

(D.12), pvz., „Ford“, „Opel“, „Renault“ ir kt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komercinis transporto priemonės tipas

 

P

 

(D.3), pvz., „Focus“, „Astra“, „Megane“ ir kt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europos Sąjungos kategorijos kodas

 

P

 

(J), pvz., mopedai, motociklai, automobiliai ir kt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euro išmetamųjų teršalų klasė

 

 

P

 

pvz., EURO 4, EURO 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 P – privaloma, jei yra nacionaliniame registre, N – neprivaloma.

2 Suderintas Europos Sąjungos kodas, žr. Direktyvą 1999/37/EB.

 

 

II dalis. Duomenys apie transporto priemonių valdytojus ar savininkus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duomenų elementas

P / N 1

Pastabos

 

 

Duomenys apie transporto

 

(C.12)

 

 

priemonių valdytojus

 

Duomenys, susiję su nurodytos transporto priemonės regist­

 

 

 

 

 

racijos liudijimo turėtoju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registracijos liudijimo turėtojo

P

(C.1.1)

 

 

pavardė (įmonės pavadi­

 

Pavardė, intarpai, pavadinimai ir kt. įrašomi atskiruose lauke­

nimas)

 

liuose, pavardė (pavadinimas) įrašoma (-as) spausdintinėmis raidėmis.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vardas

P

(C.1.2)

 

 

 

 

 

 

 

Vardas (-ai) ir inicialai įrašomi atskiruose laukeliuose,

vardas įrašomas spausdintinėmis raidėmis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresas

P

(C.1.3)

 

 

 

 

 

 

 

Gatvės pavadinimas, namo ir priestato numeris, pašto

 

 

 

 

 

indeksas, gyvenamoji vieta, gyvenamoji šalis ir kt. įrašomi atskiruose

 

 

 

 

 

langeliuose, adresas įrašomas spausdintinėmis raidėmis.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lytis

N

Vyras, moteris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimimo data

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridinis asmuo

P

Asmuo, asociacija, bendrovė, įmonė

ir kt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimimo vieta

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifikavimo numeris

N

Juridinio asmens ar asmens kodas, pagal kurį nustatoma

 

 

 

 

 

bendrovės ar asmens tapatybė.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duomenys apie transporto

 

(C.2) Duomenys, susiję su transporto priemonės savininku.

priemonių savininkus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savininko (-ų) pavardė (-ės)

P

(C.2.1)

 

 

(bendrovės pavadinimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vardas

P

(C.2.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresas

P

(C.2.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lytis

N

Vyras, moteris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimimo data

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridinis asmuo

P

Asmuo, asociacija, bendrovė, įmonė

ir kt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimimo vieta

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifikavimo numeris

N

Juridinio asmens ar asmens kodas, pagal kurį nustatoma

 

 

 

 

 

juridinio asmens ar asmens tapatybė.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeigu tai į metalo laužą atiduotos transporto priemonės,

 

 

 

 

 

vogtos transporto priemonės ar numeriai arba pasibaigusi

 

 

 

 

 

transporto priemonės registracija, informacijos apie savininką

 

 

 

 

 

(valdytoją) pateikti nereikia. Vietoj to nusiunčiamas prane-

 

 

 

 

 

šimas „Informacija nepateikiama“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 P – privaloma, jei yra nacionaliniame registre, N – neprivaloma.

2 Suderintas Europos Sąjungos kodas, žr. Direktyvą 1999/37/EB.

 

 

__________________________________

 

 

 

Tarpvalstybinio keitimosi transporto priemonių

registracijos ir jų savininkų arba valdytojų duomenimis, nustačius kelių naudotojo mokesčių ir kelių rinkliavų nesumokėjimo atvejus, tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Pranešimo apie kelių naudotojo mokesčio arba kelių rinkliavos Lietuvos Respublikoje nesumokėjimą forma)

 

__________________________________________________________________________

(įstaigos (padalinio) pavadinimas, adresas, telefono numeris, el. paštas, interneto svetainė)

 

PRANEŠIMAS

APIE KELIŲ NAUDOTOJO MOKESČIO ARBA KELIŲ RINKLIAVOS LIETUVOS RESPUBLIKOJE NESUMOKĖJIMĄ

 

__________________

(data)

___________________

(vieta)

______________________________________________________________

(adresato vardas, pavardė (pavadinimas), adresas)

20____ m. ___________________ ____ d. ________________________________  nustatė,

(atsakingos įstaigos pavadinimas)

kad naudojantis transporto priemone, kurios registracijos numeris ________, gamybinė markė ___________, modelis ___________, Lietuvos Respublikoje nesumokėtas kelių naudotojo mokestis / kelių rinkliava.

Jūs esate registruotas kaip pirmiau nurodytos transporto priemonės savininkas (valdytojas) / Pirmiau nurodytos transporto priemonės savininkas (valdytojas) nurodė, kad tuo metu, kai buvo nesumokėtas kelių naudotojo mokestis / kelių rinkliava, šią transporto priemonę vairavote Jūs (kas nereikalinga, išbraukti).

Atitinkama informacija apie kelių naudotojo mokesčio / kelių rinkliavos nesumokėjimą pateikta 2 lape ir pridedamame administracinio nusižengimo protokole.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 611 straipsniu, administracinio nusižengimo protokolą surašėme ir siunčiame Jums.

Už kelių naudotojo mokesčio / kelių rinkliavos nesumokėjimą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso ______ straipsnio _____ dalyje nustatyta bauda nuo _____ iki _____ EUR.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 610 straipsniu, siūlome iki 20____ m. ________ ____ d. sumokėti _____ EUR.

Jei nemokėsite šios piniginės nuobaudos, prašome užpildyti pridėtą atsakymo formą (3 lapas) ir išsiųsti ją nurodytu adresu.

Šios procedūros vykdomos pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

Jeigu šį nusižengimą padarė kitas asmuo arba nepripažįstate, kad padarėte nusižengimą, Jūs turite per 60 kalendorinių dienų nuo administracinio nusižengimo protokolo išsiuntimo dienos užpildyti pridedamą atsakymo formą (3 lapas) ir pranešti (nurodomas įstaigos pavadinimas ir pranešimo būdas) duomenis apie asmenį (vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamąją vietą, vairuotojo pažymėjimo išdavimo datą, numerį ir vairuotojo pažymėjimą išdavusią instituciją), kuris administracinio nusižengimo padarymo metu valdė ar naudojosi Jums priklausančia transporto priemone, arba nurodyti priežastį, dėl kurios nepripažįstate, kad padarėte nusižengimą.

Nesumokėjus siūlomos sumokėti baudos ir nepranešus duomenų apie asmenį, kuris administracinio nusižengimo padarymo metu valdė ar naudojosi Jums priklausančia transporto priemone, administracinio nusižengimo byla bus išnagrinėta 20____ m. ___________________ ____ d. (kas nereikalinga, išbraukti).

2 lapas

Informacija apie kelių naudotojo mokesčio / kelių rinkliavos nesumokėjimą

 

a)    Transporto priemonės, kurią vairuojant nustatytas kelių naudotojo mokesčio / kelių rinkliavos nesumokėjimas, duomenys

Registracijos numeris – ______________________________________________________

Registracijos valstybė narė – __________________________________________________

Markė ir modelis – __________________________________________________________

b)    Su kelių naudotojo mokesčio / kelių rinkliavos nesumokėjimu susiję duomenys

Kelių naudotojo mokesčio / kelių rinkliavos nesumokėjimo vieta, data ir laikas: _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

Išsamus kelių naudotojo mokesčio / kelių rinkliavos nesumokėjimo aprašymas: ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

Nuoroda į atitinkamą (-as) teisinę (-es) nuostatą (-as):

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Įrodymų apie kelių naudotojo mokesčio / kelių rinkliavos nesumokėjimą aprašymas arba nuoroda į juos: ___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

c)    Prietaiso, kuris buvo naudojamas nustatant kelių naudotojo mokesčio / kelių rinkliavos nesumokėjimą, duomenys (jei nebuvo naudojamas, nepildoma)

Kelių naudotojo mokesčio / kelių rinkliavos nesumokėjimą nustatyti naudoto prietaiso rūšis:

Prietaiso specifikacija: _______________________________________________________

Prietaiso identifikavimo numeris – _____________________________________________

Paskutinio kalibravimo galiojimo terminas – _____________________________________

3 lapas

Atsakymo forma

(užpildyti didžiosiomis raidėmis)

 

A. Asmens, kuriam surašytas pranešimas apie kelių naudotojo mokesčio / kelių rinkliavos nesumokėjimą, tapatybė:

Pavardė ir vardas ________________________________________________________________

Gimimo vieta ir data _____________________________________________________________

Vairuotojo pažymėjimo numeris __________ išdavimo data, vieta _________________________

Adresas ________________________________________________________________________

 

B. Klausimai (teisingą atsakymą žymėti X)

1. Ar esate transporto priemonės, kurios markė ________________, modelis ________________,

registracijos numeris _____________________________, savininkas (valdytojas)?          

 

       NE       Transporto priemonės savininkas (valdytojas) yra:

_______________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, gimimo data, adresas)

_______________________________________________________________________________

 

       TAIP    Kelių naudotojo mokesčio / kelių rinkliavos nesumokėjimo metu transporto priemonę valdė ar ja naudojosi:

Pavardė ir vardas _________________________________________________________________

Gimimo data ____________________________________________________________________

Vairuotojo pažymėjimo numeris ____________________ , išdavimo data ____________________

______________, išdavusi institucija (valstybė) ________________________________________,

transporto priemonių kategorijos, kurių transporto priemones vairuotojui leidžiama vairuoti, ______________________.

Adresas ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

El. paštas ________________________________________________________________________

2. Ar pripažįstate, kad nesumokėjote kelių naudotojo mokesčio / kelių rinkliavos?

TAIP

 

NE

3. Jei nepripažįstate, kad nesumokėjote kelių naudotojo mokesčio / kelių rinkliavos, nurodykite priežastį:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________      __________________                     ___________________      

(atsakymą užpildęs asmuo)                                                                  (parašas)                                                                   (data)

 

Užpildytą formą per 60 dienų nuo šio pranešimo išsiuntimo dienos prašome atsiųsti šiai institucijai:

_______________________________________________________________________________,

šiuo adresu:  ____________________________________ arba elektroniniu paštu ______________.

 

INFORMACIJA

 

Šį atvejį išnagrinės kompetentinga Lietuvos Respublikos valdžios institucija. Jei nebūsite traukiamas (-a) atsakomybėn, Jums apie tai bus pranešta per 60 dienų po atsakymo formos gavimo.

Jei būsite traukiamas (-a) atsakomybėn, taikoma toliau nurodyta procedūra:

Baudą turite susimokėti iki ________________.

Mokėjimo rekvizitai:

 

 

Administracinis nurodymas, kuriuo Jums siūloma susimokėti pusę (minimalią) už kelių naudotojo mokesčio / kelių rinkliavos nesumokėjimą nustatytos (-ą) baudos (-ą), neskundžiamas. (kas nereikalinga, išbraukti. Jei administracinis nurodymas nesurašomas, ši pastraipa išbraukiama).

Nesumokėjus administraciniame nurodyme siūlomos sumokėti baudos ir negavus duomenų apie kitą asmenį, kuris kelių naudotojo mokesčio / kelių rinkliavos nesumokėjimo metu valdė ar naudojosi Jums priklausančia transporto priemone, administracinio nusižengimo byla bus išnagrinėta rašytinio proceso tvarka 20____ m. ___________________ ____ d. Jei pageidaujate, kad administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimas vyktų žodinio proceso tvarka, tokį reikalavimą turite pateikti ne vėliau kaip likus 1 (vienai) darbo dienai iki administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimo datos (kas nereikalinga, išbraukti).

Priėmus nutarimą, Jums, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso _________ straipsnio _________ dalimi, bus skirta bauda nuo _________ iki _________ EUR.

Nepranešus duomenų apie asmenį, kuris tam tikru metu valdė ar naudojosi transporto priemonės savininkui (valdytojui) priklausančia transporto priemone, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 431 straipsniu, skiriama bauda nuo _________ iki _________ EUR.

 

Priimtą nutarimą administracinio nusižengimo byloje per dvidešimt dienų nuo nutarimo kopijos (nuorašo) išsiuntimo ar išdavimo dienos galite apskųsti _____________________________

(teismo pavadinimas)

teismui per šį nutarimą administracinio nusižengimo byloje priėmusią instituciją ______________________________________________.

(institucijos pavadinimas, adresas)       

Skundo formą galite rasti Lietuvos transporto saugos administracijos tinklalapyje https://ltsa.lrv.lt/lt/teisine-informacija/administracinio-nusizengimo-bylos.

 

Atsakomybės už duomenų apsaugą ribojimas

 

Pagal Reglamentą (ES) 2016/679 turite teisę prašyti, kad Jums būtų leista susipažinti su asmens duomenimis ir juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą (atitinkamos priežiūros institucijos pavadinimas ir adresas).

 

PRIDEDAMA. _______________________ lapai.

 

_______________________

 

 

 

 

 

 

Tarpvalstybinio keitimosi transporto priemonių

registracijos ir jų savininkų arba valdytojų

duomenimis, nustačius kelių naudotojo mokesčių ir

kelių rinkliavų nesumokėjimo atvejus, tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Pranešimo apie kelių naudotojo mokesčio arba kelių rinkliavos Lietuvos Respublikoje nesumokėjimą forma)

 

_________________________________________________________________________

(įstaigos (padalinio) pavadinimas, adresas, telefono numeris, el. paštas, interneto svetainė)

 

PRANEŠIMAS

APIE KELIŲ NAUDOTOJO MOKESČIO ARBA KELIŲ RINKLIAVOS LIETUVOS RESPUBLIKOJE NESUMOKĖJIMĄ

__________________

(data)

___________________

(vieta)

 

_________________________________________________________

(adresato pavadinimas, adresas)

 


20____ m. ___________________ ____ d. _______________________________________ 

(įstaigos pavadinimas)

nustatė, kad naudojantis transporto priemone, kurios registracijos numeris ___________________, markė __________________, modelis _____________________, Lietuvos Respublikoje nesumokėtas kelių naudotojo mokestis / kelių rinkliava.

Už kelių naudotojo mokesčio / kelių rinkliavos nesumokėjimą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso _________ straipsnio _________ dalyje nustatyta bauda nuo _________ iki _________ EUR .

Jūs esate registruotas kaip nurodytos transporto priemonės savininkas (valdytojas).

Atitinkama informacija apie kelių naudotojo mokesčio / kelių rinkliavos nesumokėjimą pateikta 2 lape.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimo kodekso 611 straipsniu, prašome per tris darbo dienas nuo pranešimo apie administracinį nusižengimą gavimo dienos pranešti (nurodomas įstaigos pavadinimas ir pranešimo būdas) duomenis apie asmenį (vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamąją vietą, vairuotojo pažymėjimo išdavimo datą, numerį ir vairuotojo pažymėjimą išdavusią instituciją), kuris kelių naudotojo mokesčio / kelių rinkliavos nesumokėjimo metu naudojosi transporto priemonės savininkui (valdytojui) priklausančia transporto priemone, ir užpildyti pridedamą atsakymo formą (3 lapas). Jūsų nurodytam asmeniui bus surašomas ir siunčiamas administracinio nusižengimo protokolas.

Nepranešus duomenų apie asmenį, kuris tam tikru metu valdė ar naudojosi transporto priemonės savininkui (valdytojui) priklausančia transporto priemone, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 431 straipsniu, skiriama bauda nuo _________ iki _________ EUR.

 

2 lapas

Informacija apie kelių naudotojo mokesčio / kelių rinkliavos nesumokėjimą

 

a)    Transporto priemonės, kurią vairuojant nustatytas kelių naudotojo mokesčio / kelių rinkliavos nesumokėjimas, duomenys

Registracijos numeris – ______________________________________________________

Registracijos valstybė narė – __________________________________________________

Markė ir modelis – __________________________________________________________

b)    Su kelių naudotojo mokesčio / kelių rinkliavos nesumokėjimu susiję duomenys

Kelių naudotojo mokesčio / kelių rinkliavos nesumokėjimo vieta, data ir laikas: _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

Išsamus kelių naudotojo mokesčio / kelių rinkliavos nesumokėjimo aprašymas: ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

Nuoroda į atitinkamą (-as) teisinę (-es) nuostatą (-as):

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Įrodymų apie kelių naudotojo mokesčio / kelių rinkliavos nesumokėjimą aprašymas arba nuoroda į juos: ___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________.

c)    Prietaiso, kuris buvo naudojamas nustatant kelių naudotojo mokesčio / kelių rinkliavos nesumokėjimą, duomenys (jei nebuvo naudojamas, nepildoma)

Kelių naudotojo mokesčio / kelių rinkliavos nesumokėjimą nustatyti naudoto prietaiso rūšis:

Prietaiso specifikacija: _______________________________________________________

Prietaiso identifikavimo numeris – _____________________________________________

Paskutinio kalibravimo galiojimo terminas – ______________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 lapas

Atsakymo forma

(užpildyti didžiosiomis raidėmis)

 

Pranešame, kad transporto priemonę, kurios markė ______________________________,

modelis ___________________, registracijos numeris ___________________________________, 

___________________________________, Lietuvos Respublikoje vairavo:

(data, laikas)

Pavardė ir vardas _________________________________________________________________

Gimimo data ____________________________________________________________________

Adresas ________________________________________________________________________

El. paštas _______________________________________________________________________.

Vairuotojo pažymėjimo numeris ____________________ , išdavimo data ___________________

______________, išdavusi institucija (valstybė) ________________________________________,

transporto priemonių kategorijos, kurių transporto priemones vairuotojui leidžiama vairuoti, ______________________.

 

 

 

_____________________________      __________________                     ___________________

(juridinio asmens atsakingas asmuo)                         (parašas)                                                   (data)

 

 

 

 

______________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarpvalstybinio keitimosi transporto priemonių

registracijos ir jų savininkų arba valdytojų duomenimis, nustačius kelių naudotojo mokesčių ir kelių rinkliavų nesumokėjimo atvejus, tvarkos aprašo

1 priedas

(redakcija nuo 2024 m. kovo 25 d.)

 

DUOMENŲ ELEMENTAI, REIKALINGI AUTOMATIZUOTAI PAIEŠKAI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duomenų elementas

 

P / N1

 

 

Pastabos

 

 

 

Duomenys apie transporto

 

P

 

 

 

 

 

priemonę

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registracijos valstybė narė

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valstybinis registracijos numeris

(registracijos numeris)

 

P

 

(A2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su kelių naudotojo mokesčio arba kelių rinkliavos nesumokėjimu susiję duomenys

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valstybė narė, kurios teritorijoje nustatytas kelių mokesčio arba kelių rinkliavos nesumokėjimas

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesumokėjimo referencinė data

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesumokėjimo referencinis laikas

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 P – privaloma, jei yra nacionaliniame registre, N – neprivaloma.

 

 

 

2 Suderintas Europos Sąjungos kodas, žr. 1999 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyvą 1999/37/EB dėl transporto priemonių registracijos dokumentų.

 

 

 


 

 

 

 

DUOMENŲ ELEMENTAI, PATEIKTINI ATLIKUS AUTOMATIZUOTĄ PAIEŠKĄ

 

 

 

 

I dalis. Duomenys, susiję su transporto priemonėmis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duomenų elementas

 

P / N1

 

 

Pastabos

 

 

 

Valstybinis registracijos numeris

(registracijos numeris)

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Važiuoklės numeris / transporto priemonės identifikavimo numeris (VIN)

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registracijos valstybė narė

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markė

 

P

 

(D.12), pvz., „Ford“, „Opel“, „Renault“ ir kt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komercinis transporto priemonės tipas

 

P

 

(D.3), pvz., „Focus“, „Astra“, „Megane“ ir kt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europos Sąjungos kategorijos kodas

 

P

 

(J), pvz., mopedai, motociklai, automobiliai ir kt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euro išmetamųjų teršalų klasė

 

 

P

 

pvz., EURO 4, EURO 6

 

 

CO2 taršos klasė

 

N

 

ta

ikoma sunkiųjų transporto priemonių atveju                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priskyrimo kitai klasei data

 

N

 

ta

ikoma sunkiųjų transporto priemonių atveju                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO2 g/tkm

 

N

 

ta

ikoma sunkiųjų transporto priemonių atveju                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksimali techniškai leistina pakrautos transporto

priemonės masė

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 P – privaloma, jei yra nacionaliniame registre, N – neprivaloma.

2 Suderintas Europos Sąjungos kodas, žr. Direktyvą 1999/37/EB.

 

 

II dalis. Duomenys apie transporto priemonių valdytojus ar savininkus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duomenų elementas

P / N 1

Pastabos

 

 

Duomenys apie transporto

 

(C.12)

 

 

priemonių valdytojus

 

Duomenys, susiję su nurodytos transporto priemonės regist­

 

 

 

 

 

racijos liudijimo turėtoju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registracijos liudijimo turėtojo

P

(C.1.1)

 

 

pavardė (įmonės pavadi­

 

Pavardė, intarpai, pavadinimai ir kt. įrašomi atskiruose lauke­

nimas)

 

liuose, pavardė (pavadinimas) įrašoma (-as) spausdintinėmis raidėmis.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vardas

P

(C.1.2)

 

 

 

 

 

 

 

Vardas (-ai) ir inicialai įrašomi atskiruose laukeliuose,

vardas įrašomas spausdintinėmis raidėmis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresas

P

(C.1.3)

 

 

 

 

 

 

 

Gatvės pavadinimas, namo ir priestato numeris, pašto

 

 

 

 

 

indeksas, gyvenamoji vieta, gyvenamoji šalis ir kt. įrašomi atskiruose

 

 

 

 

 

langeliuose, adresas įrašomas spausdintinėmis raidėmis.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lytis

N

Vyras, moteris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimimo data

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridinis asmuo

P

Asmuo, asociacija, bendrovė, įmonė

ir kt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimimo vieta

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifikavimo numeris

N

Juridinio asmens ar asmens kodas, pagal kurį nustatoma

 

 

 

 

 

bendrovės ar asmens tapatybė.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duomenys apie transporto

 

(C.2) Duomenys, susiję su transporto priemonės savininku.

priemonių savininkus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savininko (-ų) pavardė (-ės)

P

(C.2.1)

 

 

(bendrovės pavadinimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vardas

P

(C.2.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresas

P

(C.2.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lytis

N

Vyras, moteris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimimo data

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridinis asmuo

P

Asmuo, asociacija, bendrovė, įmonė

ir kt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimimo vieta

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifikavimo numeris

N

Juridinio asmens ar asmens kodas, pagal kurį nustatoma

 

 

 

 

 

juridinio asmens ar asmens tapatybė.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeigu tai į metalo laužą atiduotos transporto priemonės,

 

 

 

 

 

vogtos transporto priemonės ar numeriai arba pasibaigusi

 

 

 

 

 

transporto priemonės registracija, informacijos apie savininką

 

 

 

 

 

(valdytoją) pateikti nereikia. Vietoj to nusiunčiamas prane-

 

 

 

 

 

šimas „Informacija nepateikiama“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 P – privaloma, jei yra nacionaliniame registre, N – neprivaloma.

2 Suderintas Europos Sąjungos kodas, žr. Direktyvą 1999/37/EB.

 

_________________________________