Projektas TP-12

2021-09-30

 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS ORGANIZATORIAUS VEIKLOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021 m. rugsėjo   d. Nr. TP-

Pakruojis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 30 punktu, Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 9 straipsniu, Pakruojo rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

Patvirtinti Pakruojo rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus veiklos aprašą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras

 

 

 

 

Įtraukti į darbotvarkę

Pakruojo r. savivaldybės

meras

Pakruojo r. savivaldybės administracijos direktorė

Pakruojo r. savivaldybės administracijos Kultūros, paveldosaugos ir viešųjų ryšių skyriaus vyr. kalbos tvarkytoja

Pakruojo r. sav. admin.   Teisės ir civilinės metrikacijos sk. vedėja

 

Antikorupcinis vertinimas neatliktinas

 

 

 

 

 

Saulius Margis

Ilona Gelažnikienė

Rita Nikalajevienė

Jovita Kirdeikienė

 

Jovita Kirdeikienė

2021-09-

2021-09-

2021-09-

2021-09-

2021-09-

 

 

 

 

Parengė

Pakruojo r. sav. administracijos

Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas

Virginijus Grigonis


 

PATVIRTINTA

Pakruojo rajono savivaldybės tarybos

2021 m. rugsėjo     d. sprendimu Nr. T-

 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS

INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS ORGANIZATORIAUS VEIKLOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Pakruojo rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus veiklos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Pakruojo rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) infrastruktūros plėtros organizatoriaus (toliau – Organizatorius) funkcijas, teises, valdymą, darbo organizavimo tvarką.

2.    Organizatoriaus funkcijas įgyvendina Savivaldybės administracija.

3.    Šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatyme (toliau – Įstatymas) apibrėžtas sąvokas, nebent Apraše yra nurodyta kitaip.

 

II SKYRIUS

Savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatorius, Jo UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

4.    Savivaldybės administracijos direktorius yra atsakingas už Organizatoriaus uždavinių ir funkcijų tinkamą vykdymą ir Organizatoriaus vidaus darbo organizavimą.

5.    Organizatorius yra atskaitingas Savivaldybės tarybai.

6.    Organizatoriaus uždaviniai:

6.1. užtikrinti Savivaldybės reikmes atitinkančią Savivaldybės infrastruktūros plėtrą;

6.2. vadovaujantis Įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais bei šiuo Aprašu, įgyvendinti Organizatoriaus funkcijas bei veiklos strategiją.

7.    Organizatoriaus funkcijos:

7.1. rengti Pakruojo rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros priemonių planą (toliau – Priemonių planas) ir Pakruojo rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos (toliau – Programa) lėšų panaudojimo planą; teikti juos Pakruojo rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijai (toliau – Komisija) vertinti ir išvadai gauti; teikti juos tvirtinti Savivaldybės tarybai ir atsiskaityti Savivaldybės tarybai už jų įgyvendinimą;

7.2. rengti Programos lėšų panaudojimo ataskaitą (toliau – Ataskaita); teikti ją tikrinti Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai; teikti ją Komisijai tikrinti ir išvadai gauti; teikti ją tvirtinti Savivaldybės tarybai; skelbti ją Savivaldybės interneto svetainėje;

7.3. administruoti Programos lėšų surinkimą pagal Priemonių planą;

7.4. administruoti Programos lėšų panaudojimą pagal Priemonių planą;

7.5. apskaičiuoti Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoką pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtiną įmokų nustatymo metodiką ir Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintus Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifus; priimti sprendimą dėl Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo dalimis ar atleidimo nuo tokios įmokos mokėjimo;

7.6. apskaičiuoti kompensacijas Savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatoriams už patirtas Savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartyje nustatytas Savivaldybės infrastruktūros plėtros išlaidas ir administruoti jų išmokėjimą;

7.7. sudaryti Savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartis su Savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatoriais (iniciatoriais); skelbti pasirašytas Savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartis Įstatymo 8 straipsnio 6 dalyje nustatyta tvarka; pakeisti arba nutraukti Savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartis Įstatymo 8 straipsnio 7–11 dalyse nustatyta tvarka; administruoti ir prižiūrėti sutarčių įgyvendinimą;

7.8. inicijuoti Savivaldybės tarybos sprendimo dėl Savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine projekto rengimo procedūras;

7.9. vykdyti Savivaldybės tarybos sprendimu priskirtas kitas su Savivaldybės infrastruktūros plėtra ir jos įgyvendinimu susijusias funkcijas.

8.    Už Įstatymo ir šio Aprašo 6 ir 7 punktuose nurodytų uždavinių ir funkcijų tinkamą įvykdymą atsakingas Savivaldybės administracijos direktorius.

 

III SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS ORGANIZATORIAUS VIDAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS, FUNKCIJŲ PASISKIRSTYMAS IR VALDYMAS

 

9.    Organizatoriaus darbas organizuojamas pagal Savivaldybės tarybos tvirtinamus Savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus veiklos prioritetus, planavimo organizatoriaus metinius veiklos planus, Savivaldybės ir (ar) vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentus.

10.  Organizatoriaus funkcijų įgyvendinimui vadovauja Savivaldybės administracijos direktorius.

11.  Savivaldybės administracijos direktorius Organizatoriaus funkcijas, kurios nėra išimtinai priskirtos Savivaldybės administracijos direktoriaus kompetencijai, skiria Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams (skyriams).

12.  Organizatoriaus funkcijos Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams (skyriams) skiriamos taip:

12.1.       Savivaldybės administracijos Strateginės plėtros ir statybos skyrius yra atsakingas už šio Aprašo 7.1, 7.2 ir 7.8 punktuose nurodytų Organizatoriaus funkcijų įgyvendinimą;

12.2.       Savivaldybės administracijos Finansų skyrius yra atsakingas už šio Aprašo 7.3 punkte nurodytų funkcijų įgyvendinimą;

12.3.       Savivaldybės administracijos Apskaitos skyrius yra atsakingas už šio Aprašo 7.4 punkte nurodytų funkcijų įgyvendinimą;

12.4.       Savivaldybės administracijos Strateginės plėtros ir statybos skyriaus Statybos ir viešųjų pirkimų poskyrio vyriausiasis specialistas (savivaldybės vyriausiasis inžinierius) yra atsakingas už šio Aprašo 7.5 ir 7.6 punktuose nurodytų funkcijų įgyvendinimą;

12.5.       Savivaldybės administracijos Strateginės plėtros ir statybos skyriaus Statybos ir viešųjų pirkimų poskyrio vyriausias specialistas (savivaldybės vyriausiasis inžinierius) yra atsakingas už šio Aprašo 7.7 punkte nurodytų funkcijų įgyvendinimą, išskyrus Savivaldybės infrastruktūros plėtros sutarties standartinių sąlygų tvirtinimą, Savivaldybės infrastruktūros plėtros sutarčių su Savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatoriais pasirašymą, jų keitimą ar nutraukimą, už kurių įgyvendinimą atsakingas Savivaldybės administracijos direktorius.

13.  Detalesnis Organizatoriaus funkcijų pasiskirstymas tarp Savivaldybės struktūrinių padalinių (toliau – skyriai) ir jų valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau – specialistai) pagal Aprašo 12 punktą apibrėžiamas atitinkamo skyriaus nuostatuose ir specialistų pareiginiuose nuostatuose.

14.  Savivaldybės administracijos direktorius, Savivaldybės administracijos skyrių vedėjai, kuriems šiuo Aprašu priskirtos Organizatoriaus funkcijos:

14.1.         planuoja ir organizuoja tinkamą funkcijų atlikimą laiku, kontroliuoja pavestų užduočių ir funkcijų vykdymą;

14.2.       skiria pavedimus specialistams Organizatoriaus funkcijoms įgyvendinti;

14.3.       atstovauja Organizatoriui kituose Savivaldybės administracijos struktūriniuose padaliniuose (skyriuose), santykiuose su Savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatoriais, Savivaldybės infrastruktūros valdytojais, kitomis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, kurie susiję su Organizatoriaus funkcijų  tinkamu įgyvendinimu.

15.  Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių (skyrių) vedėjai už jiems priskirtų Organizatoriaus funkcijų vykdymą yra atskaitingi Savivaldybės administracijos direktoriui.

 

IV SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS ORGANIZATORIAUS TEISĖS

 

16.  Organizatorius, įskaitant atskirus Savivaldybės administracijos struktūrinius padalinius (skyrius), kuriems šio Aprašo nustatyta tvarka priskirtos Organizatoriaus funkcijos, vykdydamas jam pavestas funkcijas, turi teisę:

16.1.       gauti iš visų Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių (skyrių), administracijos filialų (seniūnijų), specialistų, neįeinančių į skyrių sudėtį, Savivaldybės įmonių, biudžetinių įstaigų ir viešųjų įstaigų, kurių steigėja yra Savivaldybė, kitų juridinių asmenų, patikėjimo ar nuosavybės teise valdančių ir naudojančių Savivaldybės infrastruktūrą, informaciją, reikalingą Organizatoriaus kompetencijai priskirtiems klausimams nagrinėti ir spręsti;

16.2.       gauti iš Savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatorių informaciją, reikalingą Organizatoriaus kompetencijai priskirtiems klausimams nagrinėti ir spręsti;

16.3.       gauti iš Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių (skyrių), Savivaldybės infrastruktūros valdytojų išvadas dėl rengiamų dokumentų bei pasitelkti jų atstovus jiems rengti;

16.4.       teikti Savivaldybės administracijai pasiūlymus Organizatoriaus kompetencijos klausimais;

16.5.       atstovauti Organizatoriui komisijose, darbo grupėse, projektų įgyvendinimo ar priežiūros grupėse, rengti pasitarimus svarbiausiems klausimams svarstyti;

16.6.       kviesti įstaigų, įmonių ir organizacijų atstovus, Savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatorius nagrinėjant ir sprendžiant Organizatoriaus kompetencijai priskirtus klausimus;

16.7.       naudotis kitomis teisės aktuose numatytomis teisėmis.

17.  Organizatorius taip pat turi visas teises, kurios jam pagal kompetenciją suteikiamos Įstatymo ir jo įgyvendinančiųjų teisės aktų pagrindu.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

18.  Aprašas gali būti keičiamas, papildomas ir (ar) pripažįstamas netekusiu galios Savivaldybės tarybos sprendimu.

19.  Organizatoriui gali būti taikoma teisinė atsakomybė Įstatymo 12 straipsnio 13 dalyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

 

___________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO „DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS ORGANIZATORIAUS VEIKLOS APRAŠO PATVIRTINIMO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2021-09-10

Pakruojis

 

1.    Projekto rengimą paskatinusios priežastys, parengto projekto tikslai ir uždaviniai.

Parengto Pakruojo rajono savivaldybės tarybos sprendimo projekto tikslas – patvirtinti Pakruojo rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatorius veiklos aprašą. 

Projekto rengimą paskatinusios priežastys – reikalingas Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo įgyvendinimui. Paskyrus savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatorių (Pakruojo rajono savivaldybės administracija), būtina sureguliuoti ir administracijos vidinį darbo organizavimą įgyvendinant organizatoriaus funkcijas, todėl turi būti tvirtinamas ir jo veiklos aprašas.

 

2.     Projekto iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių atstovai) ir rengėjai.

Projekto iniciatorius – Pakruojo rajono savivaldybės administracija, projekto rengėjas – Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas Virginijus Grigonis.

 

3.     Kaip šiuo metu yra reguliuojami projekte aptarti teisiniai santykiai.

Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymas (toliau – įstatymas) reglamentuoja savivaldybės infrastruktūros plėtrą ir jos planavimą, įgyvendinimą, finansavimą ir nustato savivaldybės infrastruktūros plėtroje dalyvaujančių asmenų teises ir pareigas.

 

Įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 1 punktas numato, kad savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatorių skiria taryba. Įstatymo 9 straipsnyje yra numatytos savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus funkcijos. Šio straipsnio 3 dalyje įtvirtinta nuostata, kad savivaldybės taryba savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriui gali nustatyti ir kitas su savivaldybės infrastruktūros plėtra susijusias funkcijas.

 

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio – savivaldybės tarybos kompetencija 2 dalies 30 punkte nustatyta, kad savivaldybės taryba priima sprendimus dėl savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus funkcijų pavedimo savivaldybės administracijai ar kitam viešajam juridiniam asmeniui, išskyrus viešąsias įstaigas.

 

4.       Kokios siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos, kokių teigiamų rezultatų laukiama.

Teigiamas rezultatas – teisės aktų suderinamumas ir vykdymas.

 

5.       Galimos neigiamos priimto sprendimo projekto pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta.

Neigiamų pasekmių nenumatoma.

 

6.       Kokius teisės aktus būtina priimti, kokius galiojančius teisės aktus būtina pakeisti ar pripažinti netekusiais galios priėmus sprendimą.

Priėmus sprendimą naujų teisės aktų priimti, galiojančių teisės aktų pakeisti nereikės.

 

7.     Sprendimo projektui įgyvendinti reikalingos lėšos, finansavimo šaltiniai.

Lėšos nereikalingos.

 

8.     Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados.

Sprendimo projekto rengimo metu specialistų vertinimų ir išvadų negauta.

 

9.     Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai.

Nevertinamas, nes numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas atliekamas rengiant teisės akto, kuriuo numatoma reglamentuoti iki tol nereglamentuotus santykius, taip pat kuriuo iš esmės keičiamas teisinis reguliavimas, projektą.           

 

10.   Sprendimo projekto antikorupcinis vertinimas.

Sprendimo projekto antikorupcinio vertinimo atlikti nereikia.

 

11.   Kiti, iniciatoriaus nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai.

Nėra.

 

12.   Pridedami dokumentai.

Nėra.

 

 

Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas                                               Virginijus Grigonis