Projektas TSP-260

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 25 D. SPRENDIMO NR. TS-39 „DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. rugsėjo     d. Nr. TS-

Kupiškis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi, Kupiškio rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginiu veiklos planu, patvirtintu Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. TS-22 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, ir atsižvelgdama į valstybės institucijų ir įstaigų įsakymus dėl valstybės biudžeto dotacijų paskirstymo, Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimą                     Nr. TS-39 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1. Patvirtinti Kupiškio rajono savivaldybės 2021 metų biudžetą – 24 625 096 eurus einamųjų metų prognozuojamų pajamų, 900 000 eurų ilgalaikių paskolų lėšų,  26 698 768 eurus išlaidų, iš jų išlaidoms – 21 036 103 eurus (darbo užmokesčiui –  13 093 053 eurus),  turtui įsigyti –5 054 685 eurus, paskoloms grąžinti 607 980 eurų (1–5 priedai).“.

1.2. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2. Patvirtinti 500 380 eurų Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į Savivaldybės biudžetą pagal asignavimų valdytojus (6 priedas).“.

2. Paskelbti apie priimtą sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Savivaldybės interneto svetainėje ir Teisės aktų registre.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas per šešis mėnesius nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos Kupiškio rajono savivaldybės tarybai  (Vytauto g. 2, Kupiškis) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras

Parengė

Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Reda Totorienė