Projektas

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŽEMĖS SAVININKŲ, KURIŲ SKLYPUOSE NEĮRENGTA BŪTINA INFRASTRUKTŪRA, ATLEIDIMO NUO 2022 METŲ ŽEMĖS MOKESČIO

 

2022 m.                        d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18 punktu, Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 7 straipsniu, 8 straipsnio 3 dalimi, įgyvendindama Mokesčių lengvatų teikimo taisyklių, patvirtintų Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-329 „Dėl Mokesčių lengvatų teikimo taisyklių patvirtinimo“ 1 punktu, 8.2 papunktį, atsižvelgdama į asmenų prašymus dėl atleidimo nuo žemės mokesčio ir į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus rekomendacijas (2022-11-24 raštas Nr. SVA-1738) ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus rekomendacijas (2022-11-24 raštas Nr. SIF-1674 ir 2022-11-24 el. laiškas, reg. Nr. GE-886, GE-891), Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Atleisti žemės sklypų, esančių Naujojo Medelyno kvartale su prieigomis, teritorijose prie Aukštabalio g., Garažų g. ir Baltų g. su prieigomis, Jakštaičių g. su prieigomis, kuriose neįrengta būtina infrastruktūra (nenutiestos gatvės ir neatvestos magistralinės elektros tiekimo linijos), savininkus nuo 2022 metų žemės mokesčio (priedas).

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniams teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

Savivaldybės meras