Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIETOS SAVIVALDOS

ĮSTATYMO NR. I-533 251 STRAIPSNIO PAPILDYMO

ĮSTATYMAS

 

 

 

2019 m.                           d. Nr.

Vilnius

 

1  straipsnis. 251 straipsnio papildymas

 

Papildyti 251straipsnį nauja 11 dalimi ir ją išdėstyti taip:

 

11. Jeigu esant teikimui pradėti savivaldybės tarybos nario ar savivaldybės tarybos nario – mero įgaliojimų netekimo procedūrą, savivaldybės tarybos narys ar savivaldybės tarybos narys – meras pateikia Vyriausiajai rinkimų komisijai pareiškimą atsistatydinti iš šių pareigų, Vyriausioji rinkimų komisija sprendimą savivaldybės tarybos nario įgaliojimus pripažinti nutrūkusiais prieš terminą priima tik po to, kai savivaldybės taryba baigia procedūrą pagal šio straipsnio 10 dalį. „

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

Projektą TEIKIA: Seimo narys                                                          Jurgis Razma