Projektas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

MIŠKŲ ĮSTATYMO NR. I-671 2, 5, 6 IR 23 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO PRIEDU

ĮSTATYMAS

 

 

2019 m.                   d. Nr.  

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1.  Papildyti 2 straipsnį nauja 4 dalimi:

4. Elitinis medis – selekciškai labai vertingas medis, įvertintas pagal paveldėtus dauginant sėklomis vertingus požymius ir savybes.“

2.  Buvusias 2 straipsnio 4–32 dalis laikyti atitinkamai 5–33 dalimis.

3.  Papildyti 2 straipsnį nauja 27 dalimi:

27. Rinktinis medis – selekciškai vertingas medis, atrinktas pagal nustatytus klasifikacinius fenotipinius požymius.“

4.  Buvusias 2 straipsnio 27–33 dalis laikyti atitinkamai 28–34 dalimis.

5.  Papildyti 2 straipsnį nauja 29 dalimi:

29. Sėklinė miško bazė – sėkliniai ir genetiniai medynai, sėklinės miško medžių plantacijos, miško medžių klonų rinkiniai, bandomieji miško medžių želdiniai, miško medžių genetiniai draustiniai, rinktiniai ir elitiniai medžiai, atrinkti medynai, kiti įvertinti miško medžių objektai (medynai, medžių grupės ir pavieniai medžiai), iš kurių gaunama miško dauginamoji medžiaga.“

6.  Buvusias 2 straipsnio 29–34 dalis laikyti atitinkamai 30–35 dalimis.

7.  Pakeisti 2 straipsnio 34 dalį ir ją išdėstyti taip:

34. Valstybinių miškų apsaugos darbuotojas – pagal darbo sutartį miškų urėdijoje dirbantis asmuo, vykdantis miškų urėdijos patikėjimo teise valdomų valstybinių miškų apsaugą ir turintis Miškų įstatymo nustatytus įgaliojimus. Valstybinių miškų apsaugos darbuotojo statusas suteikiamas miškų urėdijos direktoriaus įsakymu.“

 

2 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

1.  Pakeisti 5 straipsnio 2 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) organizuoja ir koordinuoja valstybinę miškų inventorizaciją, miškų tvarkymo schemų rengimą, koordinuoja miškų monitoringą;“

2.  Pakeisti 5 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Valstybinė miškų tarnyba – įstaiga prie Aplinkos ministerijos, skirta valstybės politikai aplinkos ministrui pavestoje gamtos išteklių dalies – miškų – valdymo srityje įgyvendinti. Valstybinė miškų tarnyba atlieka šias pagrindines funkcijas:

1) atlieka valstybinę miškų inventorizaciją atrankos metodu ir miškų apskaitą, rengia ir skelbia oficialiąją miškų statistiką;

2) išduoda planavimo sąlygas ir derina saugomų teritorijų ir jų zonų ribų planus; derina žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus;

3) rengia valstybinės reikšmės miškų plotų schemų projektus ir miškų priskyrimo miškų grupėms planus;

4) tvirtina vidinės miškotvarkos projektus;

5) Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka išduoda leidimus kirsti mišką miško valdytojams ir naudotojams, įskaitant servituto turėtojus, kai miško kirtimas yra būtinas įgyvendinant servituto suteikiamas teises pagal teritorijų planavimo dokumentų sprendinius;

6) koordinuoja genetinių miško medžių išteklių išsaugojimą ir selekciją;

7) išduoda miško dauginamosios medžiagos kilmę ir kokybę patvirtinančius dokumentus, išduoda leidimus įvežti ir naudoti miško dauginamąją medžiagą miškui želdinti, registruoja miško dauginamosios medžiagos tiekėjus;

8) vykdo miškų būklės stebėseną, seka, prognozuoja ligų ir kenkėjų pažeidimus, koordinuoja miško sanitarinės apsaugos priemonių taikymą;

9) konsultuoja miško valdytojus ir naudotojus miško naudojimo, atkūrimo, priežiūros ir apsaugos klausimais;

10) atlieka kituose teisės aktuose numatytas funkcijas.“

3.  Papildyti 5 straipsnį 41 dalimi:

41. Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos, vykdydamas šio įstatymo įgyvendinimo priežiūrą, atlieka šias pagrindines funkcijas:

1)  atlieka valstybinę visų nuosavybės formų šalies miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos kontrolę;

2)  kontroliuoja miško dauginamosios medžiagos kilmę, kokybę, auginimą, prekybą, naudojimą ir ūkinių priemonių vykdymą sėklinėje miško bazėje;

3kai yra pagrindas manyti, kad viešasis interesas pažeistas valstybinės miškų apsaugos naudojimo srityje, kreipiasi į teismą dėl viešojo intereso gynimo, išskyrus atvejus, kai viešasis interesas pažeistas dėl Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos arba institucijų, kurių funkcijas jis perėmė, veiksmų ar neveikimo. Tais atvejais, kai viešasis interesas pažeistas dėl Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos arba institucijų, kurių funkcijas jis perėmė, veiksmų ar neveikimo, Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos dėl viešojo intereso gynimo kreipiasi į prokuratūrą;

4)  vykdo ūkio subjektų konsultavimą valstybinės miškų kontrolės klausimais;

5)  vykdo 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 995/2010 kuriuo nustatomos veiklos vykdytojų, pateikiančių rinkai medieną ir medienos produktus, pareigos (OL 2010, L 295, p. 23) įgyvendinimo priežiūrą;

6)  kontroliuoja žaliavinę medieną naudojančius ūkio subjektus;

7)  atlieka kituose teisės aktuose numatytas funkcijas.“

4.  Papildyti 5 straipsnio 5 dalį 5 punktu:

5) vykdo miško medžių selekciją ir vysto sėklinę miško bazę.“

5.  Papildyti 5 straipsnio 5 dalį 6 punktu:

6) organizuoja ir vykdo prevencinę veiklą siekiant užtikrinti šio įstatymo 17 straipsnyje įtvirtintų miško apsaugos uždavinių įgyvendinimą.”

 

3                   straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

6 straipsnis. Valstybinių miškų apsaugos darbuotojų pareigos, teisės ir socialinės garantijos

1. Valstybinių miškų apsaugos darbuotojai turi šias pareigas:

1) organizuoja ir vykdo valstybinio miško apsaugą nuo neteisėtų veiksmų – savavališko medžių ir krūmų kirtimo, naikinimo arba žalojimo miško žemėje, specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų pažeidimo miško žemėje, neteisėto miško naudojimo, neteisėto miško sodmenų, miško želdinių ir žėlinių, sėklinių miško medžių plantacijų, pomiškio ir jaunuolynų naikinimo arba žalojimo, medienos ir miško išteklių grobstymo, medžioklę reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimo, neteisėto važiavimo per miško paklotę motorinėmis transporto priemonėmis, miškų riboženklių, kvartalinių stulpų ir ženklų, informacinių stendų, priešgaisrinių ir rekreacinių įrenginių gadinimo, naikinimo ar savavališko perkėlimo, lankymąsi miške reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimo,  priešgaisrinės miškų apsaugos reikalavimų pažeidimo, miško sanitarinės apsaugos reikalavimų pažeidimo;

2) gavę pranešimą ar nustatę šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą pažeidimą, pagal kompetenciją imtis visų priemonių, kad būtų nustatytos ir užfiksuotos pažeidimo aplinkybės. Jei patys to padaryti negali, informuoja kompetentingą valstybės instituciją, kad ši imtųsi priemonių pažeidimą išaiškinti ir pažeidėją nustatyti;

3) jei asmens veikoje yra administracinio nusižengimo ar nusikalstamos veikos, susijusios su šio įstatymo saugomų vertybių pažeidimu, požymių, informuoja apie tai kompetentingą instituciją, kuriai perduoda surinktą medžiagą tolimesniam tyrimui;

4) įtarus, kad asmuo rengiasi daryti ar daro administracinį nusižengimą arba nusikalstamą veiką, susijusią su šio įstatymo saugomų vertybių pažeidimu, reikalauti nutraukti neteisėtus veiksmus;

5) vykdant valstybinių miškų apsaugos darbuotojų pareigas, dėvėti aprangą su aiškiai matomu miškų urėdijos pavadinimu ir skiriamaisiais ženklais arba aprangą su užrašu „Valstybinių miškų apsauga“.

2. Valstybinių miškų apsaugos darbuotojai turi šias teises:

1) aplinkos ministro nustatyta tvarka valstybinių miškų teritorijoje stabdyti ir tikrinti asmenis, transporto priemones, jų krovinį ir dokumentus siekiant įsitikinti, kad šiomis transporto priemonėmis nėra gabenama valstybiniuose miškuose pagaminta mediena, kiti miško ištekliai neturint nustatyta tvarka išduoto leidimo, kai pagal galiojančius teisės aktus toks leidimas reikalingas, arba gabenami pažeidžiant teisės aktų nustatytą tvarką sumedžioti gyvūnai;

2) teisės aktų nustatyta tvarka bendradarbiauti su policija, kitomis teisėsaugos ir kompetentingomis valstybės institucijomis vykdant miško ir jo išteklių apsaugą, užtikrinant administracinių nusižengimų ir nusikalstamos veikos prevenciją, atskleidimą ir tyrimą.

3. Valstybinių miškų apsaugos darbuotojų statusą suteikia miškų urėdijos direktorius aplinkos ministro nustatyta tvarka.

4. Valstybinių miškų apsaugos darbuotojai ir kiti miškų urėdijos darbuotojai neturi teisės būti privačių medienos ruošos, medienos perdirbimo, prekybos mediena ir medžioklės aptarnavimo įmonių steigėjais ar juridinio asmens dalyviais (akcininkais, nariais, dalininkais), taip pat dirbti šiose įmonėse pagal darbo sutartis, vykdyti nepriklausomo medienos matuotojo veiklą.

5. Valstybinių miškų apsaugos darbuotojų gyvybė ir sveikata papildomai privalomai draudžiamos nuo nelaimingų atsitikimų, susijusių su nustatytų pareigų vykdymu. Draudimo išmokų dydžiai nustatomi kolektyvinėse arba, jų nesant, darbo sutartyse ir negali būti mažesni už nurodytus Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatyme.“

 

4 straipsnis. 23 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 23 straipsnio 2 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos, kai žala padaroma miškui, kaip aplinkos objektui.“

 

5 straipsnis. Įstatymo papildymas priedu

Papildyti Įstatymą priedu:

 

„Lietuvos Respublikos miškų įstatymo priedas

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

1. 1999 m. gruodžio 22 d. Europos Tarybos direktyva 1999/105/EB dėl prekybos miško dauginamąja medžiaga (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 28 tomas, p. 148).“

 

 

6 straipsnis. Įstatymo įgyvendinimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliotos institucijos per vieną mėnesį nuo įstatymo įsigaliojimo dienos priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas