Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŽEMĖS ĮSTATYMO NR. I-446 23 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m.                d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 23 straipsnio pakeitimas

Papildyti 23 straipsnio 2 dalį 6 punktu:

6) Investicijų įstatyme nustatytais atvejais, kai servitutai reikalingi stambiems projektams įgyvendinti.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2020 m. gegužės 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2020 m. balandžio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia Seimo nariai:                     Rimantas Sinkevičius

 

Jurgis Razma

 

Eugenijus Gentvilas

 

Andrius Kupčinskas

 

Rūta Miliūtė

 

Antanas Baura