projektas
reg. Nr. T-36
2.35. darbotvarkės klausimas
 


Pasvalio rajono savivaldybės taryba

 

Sprendimas

Dėl pasvalio krašto garbės piliečio vardo SUteikimo

 

2018 m. vasario   d.     Nr. T1-

Pasvalys

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 45 punktu, Pasvalio krašto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų, patvirtintų Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. T1-284 „Dėl Pasvalio krašto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais), 16 punktu ir atsižvelgdama į Pasvalio krašto garbės piliečio vardo suteikimo komisijos 2018 m. vasario 2 d. posėdžio protokolą Nr. GPV-1, Pasvalio rajono savivaldybės taryba nusprendžia

suteikti Pasvalio krašto garbės piliečio vardą Lietuvos Respublikos Seimo nariui Antanui Matului už nuoseklų rūpinimąsi, pastangas bei darbą Pasvalio kraštui, jo įvaizdžio gerinimą, išskirtinį indėlį į Pasvalio rajono švietimo, kultūros, sporto ir socialinio vystymo sritis.

Sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                            

 

 

 

 

 

Parengė                                                                                  

Pasvalio krašto garbės piliečio vardo suteikimo komisijos pirmininkas

Vilhelminas Janušonis

2018-02-02

Suderinta DVS Nr. RTS-40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasvalio rajono savivaldybės tarybai

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

Dėl pasvalio krašto garbės piliečio vardo SUteikimo

2018-02-02

Pasvalys

 

1. Problemos esmė.

2. Kokios siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos ir kokių rezultatų laukiama.

Pasvalio krašto garbės piliečio vardo nuostatai (toliau – nuostatai) yra patvirtinti Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. T1-284 (su aktualiais pakeitimais). Vadovaujantis šiais nuostatais, Garbės piliečio vardas yra suteikiamas Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiams už ypatingus nuopelnus bei išskirtinį indėlį į Pasvalio rajono mokslo, švietimo, kultūros, sporto, paveldo išsaugojimo, ekonomikos, socialinio vystymo, mokslo ir technikos bei kitas sritis (2 punktas). Garbės piliečio vardas suteikiamas per metus ne daugiau kaip dviem asmenims. Garbės piliečio vardas gali būti suteikiamas tiek gyvam, tiek mirusiam asmeniui (3 punktas).

3. Skaičiavimai, išlaidų sąmatos, finansavimo šaltiniai, 

Sprendimo projekto įgyvendinimui lėšų nereikia.

4. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai (jeigu rengiant sprendimo projektą toks vertinimas turi būti atliktas ir jo rezultatai nepateikiami atskiru dokumentu), galimos neigiamos priimto sprendimo pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta.

Pasvalio rajono savivaldybės tarybai buvo pateiktos trys rekomendacijos dėl Pasvalio krašto garbės piliečio vardo suteikimo.

Pasvalio Mariaus Katiliškio biblioteka, Pasvalio Kultūros centras ir Pasvalio krašto muziejus rekomenduoja suteikti Pasvalio krašto garbės piliečio vardą Lietuvos Respublikos Seimo nariui Antanui Matului už nuoseklų rūpinimąsi, pastangas bei darbą Pasvalio kraštui, jo įvaizdžio gerinimą, išskirtinį indėlį į Pasvalio rajono švietimo, kultūros, sporto ir socialinio vystymo sritis.

Vadovaujantis Pasvalio krašto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų, patvirtintų Savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. T1-284 (su visais aktualiais pakeitimais), 13 punktu, kandidatūra paskelbta Pasvalio rajono spaudoje ir Savivaldybės interneto svetainėje.

Pasvalio krašto garbės piliečio vardo suteikimo komisija 2018 m. vasario 2 d. vykusiame posėdyje priėmė sprendimą rekomenduoti Savivaldybės tarybai suteikti Pasvalio krašto garbės piliečio vardą Lietuvos Respublikos Seimo nariui Antanui Matului už nuoseklų rūpinimąsi, pastangas bei darbą Pasvalio kraštui, jo įvaizdžio gerinimą, išskirtinį indėlį į Pasvalio rajono švietimo, kultūros, sporto ir socialinio vystymo sritis.

Priimtas sprendimo  projektas įtakos kriminogeninei situacijai ir korupcijai neturės. 

5. Jeigu sprendimui  įgyvendinti reikia įgyvendinamųjų teisės aktų, – kas ir kada juos turėtų priimti.

6. Sprendimo projekto iniciatoriai.

7. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados.

 

 

 

Pasvalio krašto garbės piliečio vardo suteikimo                                  Vilhelminas Janušonis

komisijos pirmininkas