Projektas

2020-05-27

Nr. TSP-

 

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 20202022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO TIKSLINIMO IR PAPILDYMO

 

2020 m. gegužės 27 d. Nr. T-

Radviliškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Radviliškio rajono savivaldybės 2015 m. gegužės 21 d. sprendimu Nr. T-33 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“, Radviliškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia patikslinti ir papildyti Radviliškio rajono savivaldybės 20202022 metų strateginio veiklos plano, patvirtinto Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T-179 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės 20192021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, patvirtintą 1 priedą ir saugios, švarios ir patogios aplinkos užtikrinimo programos aprašymą  (pridedama).

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo tvarka.

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                               Antanas Čepononis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL SPRENDIMO „DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020-2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO  TIKSLINIMO IR PAPILDYMO“

 

 

Pagal vyriausybės atstovo reikalavimus,  šiuo sprendimu tikslinami ir papildomi Radviliškio rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano, patvirtinto 2020 m. vasario 27 d. taryboje,  saugios, švarios ir patogios aplinkos užtikrinimo programos aprašymas ir 1 priede, saugios, švarios ir patogios aplinkos užtikrinimo programos vertinimo kriterijuose, 01.02 uždavinyje, papildomi du nauji produktai:

 

„ 2. Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių veisimo ir inventorizavimo priemonės

3. Paremta visuomenės aplinkosauginio švietimo programų/projektų“

 

 

 

 

Finansų skyriaus vyr.  specialistas                                                                   Saulius Špakavičius