Projektas

 

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS MOKESČIO

 

2016 m. lapkričio 17 d. Nr. (1.3)-T1-257

Prienai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 8 straipsnio 3 dalimi, atsižvelgdama į Jurgitos Jakubauskaitės-Gruodienės 2016-11-08 prašymą, Prienų rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Atleisti Jurgitą Jakubauskaitę-Gruodienę nuo 2016 m. žemės mokesčio (477,58 Eur) už žemės sklypą, esantį Skriaudžių k., Veiverių sen., Prienų r. sav.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo tvarka.

 

 

Savivaldybės meras