Projektas Nr. XIVP-2515 (2)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮSTATYMO „DĖL SOCIALINĖS PARAMOS ASMENIMS, SUŽALOTIEMS ATLIEKANT BŪTINĄJĄ KARINĘ TARNYBĄ SOVIETINĖJE ARMIJOJE, IR ŠIOJE ARMIJOJE ŽUVUSIŲJŲ ŠEIMOMS (1945-07-22 – 1991-12-31)“ NR. I-576 8 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m.                        d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 8 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

8 straipsnis. Vienkartinės kompensacijos mokamos, jų skyrimo ir mokėjimo administravimo išlaidos apmokamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Vienkartines kompensacijas šiame įstatyme nustatytas sąlygas atitinkantiems asmenims, nuolat gyvenantiems Lietuvos Respublikoje, jeigu sužaloti ar žuvę asmenys į būtinąją karinę tarnybą ar karinius apmokymus sovietinėje armijoje buvo pašaukti iš Lietuvos teritorijos, skiria ir moka šių asmenų gyvenamosios vietos savivaldybės administracija. Savivaldybių administracijoms vienkartinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo administravimo išlaidoms padengti skiriami 2 procentai nuo šioms kompensacijoms mokėti skirtų lėšų. Vienkartinių kompensacijų mokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas

part_91a8ea75022e4cf8b6ef62c14753b0fc_end

 

Teikia

Socialinių reikalų ir darbo komiteto vardu

Komiteto pirmininkas                                                                                     Justas Džiugelis