Projektas Nr. TSP-258

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL STRATEGINIO PLANAVIMO KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021 m. rugsėjo    d. Nr. TS-

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 103 straipsnio 5 dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 41 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymu, Strateginio valdymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 292 „Dėl Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, 7 straipsnio 1 ir 4 dalių ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 141 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo“ 1.1 papunkčiu, Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Strateginio planavimo Kupiškio rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio      26 d. sprendimą Nr. TS-207 „Dėl Strateginio planavimo Kupiškio rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3. Paskelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Savivaldybės interneto svetainėje.

 

 

Savivaldybės meras         

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Viešųjų pirkimų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjas

Arūnas Valintėlis