Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

STATYBOS ĮSTATYMO NR. I-1240 27 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m.                              d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 27 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 27 straipsnio 9 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6) Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje nurodyta eismo saugos institucija;“.

 

2     straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2017 m. rugsėjo 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas                                

 

 

 

 

 

Teikia:

 

 

 

Seimo narys                                                                                        Virginijus Sinkevičius