Projektas

2020 m.             d.

Nr. TP- 

 

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ, TAIKOMŲ ĮSIGYJANT VERSLO LIUDIJIMUS 2021 METAIS VYKDOMAI VEIKLAI, SĄRAŠO IR VERSLO LIUDIJIMUS ĮSIGYJANTIEMS GYVENTOJAMS TAIKOMŲ LENGVATŲ  SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

Nr.

Raseiniai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18 ir 37 punktais, Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1797 „Dėl verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių ir veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašo“ 3 punktu,  Raseinių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2021 metais vykdomai veiklai, sąrašą (pridedama).

2. Nustatyti verslo liudijimus įsigyjantiems gyventojams taikomų lengvatų sąrašą (pridedama).

3. Nustatyti, kad šis sprendimas taikomas įsigyjant verslo liudijimus 2021 metams.

Šis sprendimas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro  g. 80, LT-76298 Šiauliai).

 

 

Savivaldybės meras