Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2013 M. LIEPOS 15 D. ĮSAKYMO NR. D1-528 „DĖL TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMŲ IŠDAVIMO, PAKEITIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2023 m.              d. Nr.  

Vilnius 

1. Pakeičiu Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Taisyklės parengtos įgyvendinant 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB, nustatančią šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 96/61/EB su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2023 m. gegužės 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2023/959, 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) (toliau – TIPK direktyva) ir 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/52/ES.“

1.2. Pripažįstu netekusiu galios 7.13 papunktį.

1.3. Pripažįstu netekusiu galios 7.17 papunktį.

1.4. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Sąvoka „visuomenė“ taikoma kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme; sąvoka „požeminis vanduo“ taikoma kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatyme; sąvoka „vardinė (nominali) šiluminė galia“ taikoma kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme.“

1.5. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo įstatyme, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme, Lietuvos Respublikos vandens įstatyme, Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme, Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatyme apibrėžtas sąvokas.“

1.6. Pakeičiu 21.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

21.3. įrenginys ir jame vykdoma Taisyklių 1 priede išvardintų rūšių veikla ir toje pačioje vietoje vykdoma veikla, tiesiogiai techniškai susijusi su Taisyklių 1 priede išvardinta veikla; gamybos (projektinis) pajėgumas arba vardinė (nominali) šiluminė galia; vardinę (nominalią) šiluminę galią patvirtinančiu dokumentu laikomas įrenginio (katilo) gamintojo išduotas dokumentas arba pagal Energetikos įstatymą Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos nustatyta tvarka kompetentingos institucijos išduotas dokumentas.“

1.7. Pakeičiu 21.12 papunktį ir jį išdėstau taip:

21.12. veiklos rūšys ir įrenginio šaltiniai, iš kurių į atmosferą išmetamos šiltnamio efektą sukeliančios dujos (toliau – ŠESD), nurodytos Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo įstatymo 1 priede;“.

1.8. Pakeičiu 22.13 papunktį ir jį išdėstau taip:

22.13. teršalų sklaidos aplinkos ore skaičiavimo rezultatai (aprašomoji medžiaga ir žemėlapiai) su pažymėtomis teritorijomis, kuriose užtikrinamas teršalo ribinės aplinkos oro užterštumo vertės laikymasis; teršalų sklaidos aplinkos ore skaičiavimo modelio pasirinkimo pagal Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus tvirtinamas ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijas, pagrindimas; pagal Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus tvirtinamas foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijas naudoti foninio aplinkos oro užterštumo duomenys; pagal Teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarką, nustatytą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. D1-653 „Dėl teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti“, naudoti vietovės meteorologiniai duomenys; teritorijos, kurioje atlikti teršalų sklaidos aplinkos ore skaičiavimai, ploto arba atskirų taškų koordinatės. Jei šiame papunktyje nurodyti duomenys yra poveikio aplinkai vertinimo dokumentuose, pakanka nurodyti dokumentų pavadinimus, kuriuose yra ši informacija. Teikiant paraišką pakeisti leidimą, teršalų sklaidos aplinkos ore skaičiavimo rezultatų pateikti neprivaloma, jeigu nekeičiami leidime nurodyti į aplinkos orą išmetami teršalai ir jiems nustatytos išmetimo į aplinkos orą ribinės vertės (leidžiama tarša) arba sumažinamas leidime nurodytų į aplinkos orą išmetamų teršalų skaičius, ir (ar) nurodytiems į aplinkos orą išmetamiems teršalams leidime nustatomos griežtesnės į aplinkos orą išmetamų teršalų ribinės vertės (leidžiama tarša), ir nesikeičia taršos šaltinių fiziniai duomenys (aukštis, diametras, dujų srauto greitis, temperatūra, tūrio debitas), ir (ar) veiklos mastas ar pobūdis, kurie daro poveikį išmetamų teršalų sklaidai;“.

1.9. Pakeičiu 4 priedo 1 priedėlio ketvirtąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„Įsipareigoju nustatytais terminais:

1) deklaruoti per praėjusius kalendorinius metus į aplinkos orą išmestą ir su nuotekomis išleistą teršalų kiekį;

2) raštu pranešti apie bet kokius įrenginio pobūdžio arba veikimo pakeitimus ar išplėtimą, kurie gali daryti neigiamą poveikį aplinkai;

3) kiekvienais kalendoriniais metais iki rugsėjo 30 d. atsisakyti tokio ŠESD apyvartinių taršos leidimų kiekio, kuris yra lygiavertis per praėjusius kalendorinius metus išmestam į atmosferą anglies dioksido kiekiui, išreikštam tonomis, ir (ar) anglies dioksido ekvivalento kiekiui.“

2. Nustatau, kad šio įsakymo 1.9 papunktis įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

 

 

 

Aplinkos ministras