Projektas Nr. TSP-202

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO

 

2019 m.  d. Nr. TS-

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 1, 6, 61 ir 7 dalimis, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso 6 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. TS-77 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 147 punktu ir Kupiškio rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos darbo reglamento, patvirtinto Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. TS-207 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos darbo reglamento patvirtinimo“, 17 punktu bei atsižvelgdama į Valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos Kupiškio rajono savivaldybės taryboje 2019 m. liepos 23 d. raštą „Dėl kandidatų pateikimo“, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Sudaryti Kupiškio rajono savivaldybės tarybos etikos komisiją (toliau – Etikos komisija)  Savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui:

1.1. Daiva Bubulienė – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos atstovė;

1.2. Augenijus Cesevičius – Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos atstovas;

1.3. Neringa Klimavičienė – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų  frakcijos atstovė; 

1.4. Bronė Laučinavičienė  – gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovė, Skapiškio seniūnijos seniūnaitė;

1.5. Marytė Semaškienė – visuomenės atstovė, Kupiškio rajono nevyriausybinių organizacijų koalicijos pirmininkė, Kupiškio trečiojo amžiaus universiteto rektorė;

1.6. Violeta Kunskienė – gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovė, Subačiaus seniūnijos Lukonių seniūnaitijos seniūnaitė.

2. Paskirti Daivą Bubulienę, Kupiškio rajono savivaldybės tarybos narę, Etikos komisijos pirmininke.

3. Pripažinti netekusiais galios Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-208 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo“ 1 ir 2 punktus.

 

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,                                                                           

laikinai einantis Savivaldybės mero pareigas

 

 

 

 

Parengė

Teisės skyriaus vyr. specialistas (teisininkas)

 

Irmantas Gudas                              

 

Projektas suderintas DVS