Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
MEDŽIOKLĖS ĮSTATYMO NR. IX-966

10 IR 13 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

20     m.                    d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

 

Pakeisti 10 straipsnio 2 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

4) leidimas naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete išduodamas asmeniui ar fizinių ir juridinių asmenų įsteigtam juridiniam asmeniui šio Įstatymo 13 straipsnio 3 dalyje numatytu naujo medžioklės plotų vieneto sudarymo atveju“.

 

 

 

2 straipsnis.  13 straipsnio pakeitimas

 

Pakeisti 13 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

 

3. Fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie yra žemės ūkio ar miško paskirties žemės sklypų savininkai arba naudotojai, arba jų įsteigtas juridinis asmuo gali pateikti šio Įstatymo 8 straipsnyje nurodytai komisijai prašymą jų ar jų  įsteigto juridinio asmens dalyvių ar narių   nuosavybės arba naudojimo teise valdomos žemės pagrindu sudaryti naują medžioklės plotų vienetą, atitinkantį šio Įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus. Ši komisija, nustačiusi, kad šį prašymą pateikę asmenys nuosavybės teise valdo ne mažiau kaip 1 000 ha bendro ploto žemės sklypus, vadovaudamasi šio Įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodytais principais ir kriterijais, įvertina, ar galima sudaryti ne mažesnį kaip 1 000 ha naują medžioklės plotų vienetą, kuriame ne mažiau kaip 70 procentų žemės ploto nuosavybės ar valdymo teise priklausytų prašymą sudaryti naują medžioklės plotų vienetą pateikusiam asmeniui arba jo įsteigto juridinio asmens dalyviams ar nariams. Kai toks naujas medžioklės plotų vienetas sudaromas, prašymą pateikusiam asmeniui ar jo įsteigtam juridiniam asmeniui leidimas naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius šiame medžioklės plotų vienete išduodamas be šio Įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje numatyto konkurso. Šiuo atveju išduodamo leidimo įsigaliojimas numatomas nuo kito medžioklės sezono pirmos dienos. Sudarant naują medžioklės plotų vienetą šioje dalyje nustatyta tvarka, kartu parengiamas ir patvirtinamas esamo gretimo medžioklės plotų vieneto, kurio plotas sumažėja dėl naujo medžioklės plotų vieneto sudarymo, ribų pakeitimo projektas šio Įstatymo 8 straipsnyje nustatyta tvarka. Leidimas naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius esamame gretimame medžioklės plotų vienete atitinkamai pakeičiamas ir išduodamas be šio Įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje numatyto konkurso. Šioje dalyje nustatyta tvarka sudaryto naujo medžioklės plotų vieneto naudotojas sutartiniais pagrindais kompensuoja esamo gretimo medžioklės plotų vieneto, kurio medžioklės plotų dalis buvo atskirta ar prijungta sudarant šį naują medžioklės plotų vienetą, naudotojui toje medžioklės plotų dalyje paliekamų stacionarių medžioklės įrenginių vertę.

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2022 m. liepos 1 d.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

Teikia:

Seimo narys

Eugenijus Gentvilas