Projektas

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. KOVO 4 D. SPRENDIMO NR. T-64 „DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINTIEMS ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m.              d. Nr. T-

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi,  Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Pakeisti Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šiaulių miesto savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 4 d. sprendimu Nr. T-64 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šiaulių miesto savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeisti 31.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

31.1. darbingus nedirbančius (taip pat savarankiškai nedirbančius), išskyrus gaunančius išankstinę senatvės pensiją ar dirbančius mažiau nei pusę maksimalios darbo laiko trukmės, taip pat savarankiškai dirbančius mažiau nei 10 kalendorinių  dienų per mėnesį, nesimokančius darbingo amžiaus asmenis, gaunančius piniginę socialinę paramą bendra Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nustatyta tvarka arba išimties tvarka ir nedalyvaujančius aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse ar Savivaldybės administracijos parengtoje užimtumo didinimo programoje, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu nustatyta tvarka pasitelkia visuomenei naudingai veiklai atlikti. Visuomenei naudingos veiklos trukmė proporcinga piniginės socialinės paramos dydžiui:“.

2. Pakeisti  32.8 papunktį ir jį išdėstyti taip:

32.8. dėl piniginės socialinės paramos skyrimo (neskyrimo) bendrai gyvenantiems asmenims ar vieniems gyvenantiems asmenims Aprašo 31.4–31.12 papunkčiuose nurodytais atvejais.“

3. Pakeisti 34.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

34.3. dėl periodinės pašalpos (ne ilgiau kaip 6 mėnesius per metus) skyrimo daugiabučio namo butų savininkams, kurie įgyvendino ar įgyvendina valstybės ir (ar) Savivaldybės remiamą daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, jų bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam daugiabučio namo buto savininkui, kurie neturi teisės į būsto šildymo išlaidų kompensaciją atnaujinamame (modernizuojamame) bute pagal energijos ar kuro sąnaudų normatyvą būsto naudingajam plotui, bet ne didesniam už Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme nustatytą būsto naudingojo ploto normatyvą (apmokama kredito ir palūkanų suma pagal mokėjimo grafiką), jeigu vieno gyvenančio asmens gaunamos pajamos neviršija 3,5 valstybės remiamų pajamų dydžio, dviejų bendrai gyvenančių asmenų pajamos neviršija 3 valstybės remiamų pajamų dydžio vienam asmeniui, o trijų ir daugiau bendrai gyvenančių asmenų pajamos neviršija 2,5 valstybės remiamų pajamų dydžio vienam asmeniui;“.

4. Pakeisti 34.13 papunktį ir jį išdėstyti taip:

34.13. dėl vienkartinės pašalpos skyrimo asmenims gydymosi išlaidoms kompensuoti ligos atveju (pateikus receptus vaistams įsigyti ir jų apmokėjimo čekius ar gydymo įstaigos išduotą pažymą apie reikalingų medicininių priemonių įsigijimą), mokamiems medicininiams tyrimams atlikti ir mokamoms būtinoms gydymo paslaugoms kompensuoti (pateikus gydytojo siuntimą ir įrodančius dokumentus, kad tyrimai ar paslaugos nėra kompensuojami iš privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų ar dėl jų atlikimo reikia laukti ilgiau nei 2 mėnesius), jei vieno gyvenančio asmens pajamos neviršija 3,5 valstybės remiamų pajamų dydžio, o bendrai gyvenančių asmenų pajamos neviršija 2,5 valstybės remiamų pajamų dydžio vienam asmeniui. Mokama suma iki 3 valstybės remiamų pajamų dydžio, dėl kurios skyrimo dalimis galima kreiptis ne daugiau kaip 3 kartus per kalendorinius metus. Nurodyti dokumentai pašalpai skirti pateikiami ne už ilgesnį nei 6 mėnesių laikotarpį iki kreipimosi;“.

5. Pakeisti 34.21 papunktį ir jį išdėstyti taip:

34.21. dėl vienkartinės pašalpos skyrimo asmenims (vieniems gyvenantiems neįgaliems asmenims; neįgaliems asmenims, vieniems auginantiems vaikus; bendrai gyvenantiems abiem neįgaliems asmenims, turintiems ne didesnį nei 25 procentų darbingumo lygį ir, vadovaujantis Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 25 straipsnio 1 dalimi, išnaudojusiems visas teisėtas kitų pajamų gavimo galimybes) būtiniausiai buitinei technikai (šaldytuvui, viryklei, skalbimo mašinai) įsigyti (sugedus turėtai), jei vieno gyvenančio asmens pajamos neviršija 3,5 valstybės remiamų pajamų dydžio, o bendrai gyvenančių asmenų pajamos neviršija 2,5 valstybės remiamų pajamų dydžio vienam asmeniui. Mokama suma iki 3 valstybės remiamų pajamų dydžio, pateikus patirtas išlaidas įrodančius dokumentus ar išankstinio apmokėjimo sąskaitą. Nurodyti dokumentai pašalpai skirti pateikiami ne už ilgesnį nei 6 mėnesių laikotarpį iki kreipimosi;“.

6. Papildyti 34.22 papunkčiu:

34.22. dėl vienkartinės pašalpos skyrimo asmenims (vieniems ar dviem bendrai gyvenantiems neįgaliems asmenims; asmenims, gaunantiems senatvės pensiją; asmenims, vieniems auginantiems vaikus ir, vadovaujantis Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 25 straipsnio 1 dalimi, išnaudojusiems visas teisėtas kitų pajamų gavimo galimybes) vandentiekio sutvarkymui (po įvykusios vandentiekio ar kanalizacijos vamzdžių avarijos) apmokėti, pelėsių naikinimo, kaminų, krosnių remonto, elektros instaliacijai įrengti (po įvykusio avarinio gedimo), būtiniausiems remonto darbams (įvykusios avarijos padariniams pašalinti), jei vieno gyvenančio asmens pajamos neviršija 3,5 valstybės remiamų pajamų dydžio, o bendrai gyvenančių asmenų pajamos neviršija 2,5 valstybės remiamų pajamų dydžio vienam asmeniui. Mokama suma iki 3  valstybės remiamų pajamų dydžio, pateikus išlaidas įrodančius dokumentus. Nurodyti dokumentai pašalpai skirti pateikiami ne už ilgesnį nei 6 mėnesių laikotarpį iki kreipimosi.“

 

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras