Projektas

 

 

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR. T3-168 „DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDARYMO“ Pakeitimo

 

2021 m. sausio   d. Nr.

Prienai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6  punktu, Prienų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų, patvirtintų Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T3-75 „Dėl Prienų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų patvirtinimo“, 16.1 papunkčiu, atsižvelgdama į asociacijos „Laimingas Prienų kraštas“ 2021 m. sausio 15 d. raštą Nr. LPK-1 „Dėl jaunimo atstovų delegavimo į Prienų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą“ ir į Prienų rajono savivaldybės administracijos Investicijų skyriaus vyriausiosios specialistės Giedrės Laurinaitienės, Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos Prienų skyriaus narės Miglės Kulbušauskaitės, Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus vedėjos, Užuguosčio kaimo jaunimo iniciatyvų klubo narės Eglės Uleckienės prašymus dėl pasitraukimo iš Prienų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nario pareigų, Prienų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T3-168 Dėl Prienų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1. Sudaryti šios sudėties Prienų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą:

Danielius Aldakauskas, Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos viceprezidentas, VšĮ Jaunimo organizacijos „Prienai“ narys;

Giedrė Aukštakalnė, Prienų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė;

Andrius Grumadas, asociacijos „Laimingas Prienų kraštas“ narys;

Loreta Jakinevičienė, Prienų rajono savivaldybės mero pavaduotoja;

Vytautas Jonelis, Prienų rajono savivaldybės tarybos narys;

Kristijonas Raibužis, Prienų „Žiburio“ gimnazijos mokinys, asociacijos „Milžinų lizdas“ jaunimo tinklo narys;

Mindaugas Rukas, Prienų rajono savivaldybės tarybos narys;

Jūratė Saikevičiūtė, asociacijos „Laimingas Prienų kraštas“ narė;“

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo ar įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose teismo rūmuose (Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, Panevėžys; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas).

 

 

Savivaldybės meras