Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo Nr. IX-1253 9 straipsniO pakeitimo

įstatymAS

 

2022 m.          d. Nr.      

Vilnius

 

 


 

1 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 9 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Viešojo juridinio asmens vidaus auditui atlikti gali būti įsigyjamos vidaus audito paslaugos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, jeigu:

1) viešajame juridiniame asmenyje, kurio savininko teises ir pareigas įgyvendina Seimas arba Vyriausybė, vidaus auditui atlikti pagal šio straipsnio 4 dalį nėra paskirta kito viešojo juridinio asmens vidaus audito tarnyba arba centralizuoto vidaus audito tarnyba;

2) viešajame juridiniame asmenyje, kurio savininko teises ir pareigas įgyvendina Seimas arba Vyriausybė, vidaus auditui atlikti pagal šio straipsnio 4 dalį yra paskirta kito viešojo juridinio asmens vidaus audito tarnyba arba centralizuoto vidaus audito tarnyba, Seimo arba Vyriausybės įgaliotam subjektui pritarus;

3) viešojo juridinio asmens savininko teisių ir pareigų neįgyvendina Seimas arba Vyriausybė arba jame vidaus audito tarnyba arba centralizuoto vidaus audito tarnyba neturi būti įsteigta pagal šio straipsnio 1, 2, 3 ir 5 dalis.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2023 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

 


 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia

Audito komiteto vardu

Komiteto pirmininkas                                                                             Zigmantas Balčytis