Projektas

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2010 M. SPALIO 4 D. NUTARIMO NR. O3-202 „DĖL ŠILUMOS GAMYBOS IR (AR) SUPIRKIMO TVARKOS IR SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m.                   d. Nr. O3E-

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 10 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Šilumos ir vandens departamento Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus 2021 m.           d. pažymą
Nr. O5E-  
„Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2010 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. O3-202 „Dėl Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. O3-759 „Dėl Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, Taryba nutaria:

1. Pakeisti Tarybos 2010 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. O3-202 „Dėl Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ patvirtintą Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašą (toliau – Aprašas):

2. Pakeisti Aprašo 15.1.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

15.1.1. jei šilumos tiekėjas šilumos poreikio piko pajėgumus užtikrina šilumos gamybos įrenginiais, naudojančiais gamtines dujas, šiltuoju metų laikotarpiu palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos apskaičiuojamos pagal formulę:

 

 

 

(3)

kur:

Tdujų – palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos gamtines dujas naudojančiame šilumos gamybos įrenginyje, ct/kWh;

0,1 – konvertavimo koeficientas reikalingas konvertuoti sąnaudų dydį iš Eur/MWh į ct/kWh;

1,145 – konvertavimo koeficientas, reikalingas konvertuoti gamtinių dujų viršutinį šilumingumą į žemutinį šilumingumą;

1,0 – gamtines dujas naudojančio šilumos gamybos įrenginio efektyvumas, kai kuro lyginamosios sąnaudos 86,0 kgne/MWh, vnt. dalimis;

pdujų – gamtinių dujų kaina, Eur/MWh, apskaičiuojama pagal Supirkimo tvarkos
15.1.2 papunktyje numatytą formulę;

qelektros(Nd) – gamtines dujas naudojančio šilumos gamybos įrenginio sąlyginis elektros energijos suvartojimas technologinėms reikmėms, kWh/MWh, nustatomas pagal Lyginamuosius rodiklius;

pelektros – elektros energijos technologinėms reikmėms kaina, ct/kWh, apskaičiuojama pagal Supirkimo tvarkos 15.1.6 papunktyje numatytą formulę;

qvandens(Nd) – gamtines dujas naudojančio šilumos gamybos įrenginio sąlyginis vandens suvartojimas technologinėms reikmėms m3/MWh, nustatomas pagal Lyginamuosius rodiklius;

pvandens – šilumos tiekėjo šilumos vartotojams taikomoje šilumos kainos šilumos gamybos dedamojoje įvertinta vandens technologinėms reikmėms kaina, Eur/m3;“;

3. Papildyti 15.1.6 papunkčiu:

15.1.6. Skaičiuojant palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas vertinama elektros energijos technologinėms reikmėms kaina, ct/kWh, apskaičiuojama pagal formulę:

 

 

)                                             

 

(71)

Kur:

p el. įsigijimoelektros energijos įsigijimo rinkos kaina, nustatoma kaip paskutinė Nordpool biržos skelbiama mėnesinė kaina „LT“ zonoje (ct/kWh);

p. el. perdavimo elektros energijos persiuntimo paslaugos kaina, nustatoma kaip galiojanti AB „Energijos skirstymo operatorius“ trečiosios grupės vartotojų, gaunančių elektros energiją iš žemosios įtampos elektros tinklų, I plano vienos laiko zonos energijos dedamoji (ct/kWh);“;

4. Pakeisti Aprašo 16 punktą ir jį išdėstyti taip:

16. Šilumos tiekėjas šilumos aukciono duomenų valdymo sistemoje Šilumos aukciono reglamente nustatyta tvarka ne vėliau kaip 12 einamojo kalendorinio mėnesio dieną (jei 12 kalendorinė mėnesio diena yra nedarbo diena, tuomet artimiausią po jos einančią darbo dieną) deklaruoja pirmąjį mėnesį po einamojo mėnesio taikomas palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas, apskaičiuotas pagal Supirkimo tvarkos 15 punkte numatytus principus bei informaciją, susijusią su šilumos aukciono organizavimu.“

5. Pakeisti Aprašo 16.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

16.1. pirmojo mėnesio po einamojo prognozuojamą šilumos poreikį, MWh;“;

6. Pakeisti Aprašo 16.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

16.2. pirmojo mėnesio po einamojo prognozuojamą šilumos poreikio vidutinį valandinį grafiką, sudaromą pagal paskutinių trejų metų konkrečios centralizuoto šilumos tiekimo sistemos šilumos vidutinį valandinį poreikį;“;

7. Pakeisti Aprašo 16.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

16.3. pirmojo mėnesio po einamojo prognozuojamą pagaminti šilumos kiekį naudojant šilumos poreikio piko pajėgumus, nustatytą vadovaujantis Supirkimo tvarkos 7 punktu;“;

8. Pakeisti Aprašo 16.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

16.4. pirmojo mėnesio po einamojo planuojamą supirkti šilumos kiekį šilumos aukcione;“;

9. Pakeisti Aprašo 27.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

27.2. Šilumos aukcionas yra vykdomas šilumos aukciono dalyviams šilumos aukciono duomenų valdymo sistemoje pateikiant pasiūlymus su siūlomu parduoti (pagaminti) šilumos kiekiu pirmąjį mėnesį po einamojo ir kaina ct/kWh:“;

10. Pakeisti Aprašo 27.2.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

27.2.1. nepriklausomas šilumos gamintojas šilumos aukciono duomenų valdymo sistemoje deklaruoja pasiūlymą, kuriame nurodo šilumos kiekį (MWh), kurį nepriklausomas šilumos gamintojas pagamins ir patieks į tinklą per pirmąjį mėnesį po einamojo, ir šilumos gamybos kainą (ct/kWh) cento šimtųjų dalių tikslumu;“;

11. Pakeisti Aprašo 27.2.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

27.2.2. šilumos tiekėjas šilumos aukciono duomenų valdymo sistemoje deklaruoja  pasiūlymą, kuriame nurodo atskirais šilumos gamybos įrenginiais (katilais, katilų grupe (-ėmis) ar atskirose katilinėse), pirmąjį mėnesį po einamojo pagamintiną šilumos kiekį (MWh) bei šilumos gamybos kainą (ct/kWh) cento šimtųjų dalių tikslumu;“;

12. Pakeisti Aprašo 27.2.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

27.2.5. pasibaigus šilumos aukciono dalyvių pasiūlymų teikimo terminui, Operatorius sudaro šilumos aukciono dalyvių pasiūlymų eilę pagal Supirkimo tvarkos V skyriuje numatytą prioritetų eilę bei aukciono dalyvių pasiūlymų sąrašą su pasiūlymuose nurodytais pirmąjį mėnesį po einamojo planuojamais parduoti šilumos kiekiais, kuriuos šilumos aukciono duomenų valdymo sistemoje pateikia šilumos tiekėjui. Šilumos tiekėjui pateikiamame sąraše negali būti nurodomos šilumos aukciono dalyvių pasiūlymuose pateiktos šilumos kainos;“.

 

 

Tarybos pirmininkas