Projektas Nr. XIVP-949(2)   

Projektas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO NR. XI-242 721 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2021 m. d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 721 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 721 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

„4. Darbuotojo pareiginei algai apskaičiuoti taikomas Seimo patvirtintas atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis (toliau – bazinis dydis). Pareiginė alga nustatoma bazinį dydį padauginus iš tai pareigybei nustatyto pareiginės algos koeficiento.“

2. Pakeisti 721 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

„5. Pareiginės algos koeficientai yra šie:

1) instituto direktoriaus – 11,89–21,21;

2) instituto mokslinio sekretoriaus – 8,93–17,07;

3) vyriausiojo mokslo darbuotojo – 10,24–18,44;

4) vyresniojo mokslo darbuotojo – 8,93–14,32;

5) mokslo darbuotojo, tyrėjo, mokslininko stažuotojo – 8,93–10,89;

6) jaunesniojo mokslo darbuotojo – 8,51–10,08.“

3. Pakeisti 721 straipsnio 14 dalį ir ją išdėstyti taip:

„14. Darbuotojų valandinis atlygis už pedagoginį darbą apskaičiuojamas jų pareiginės algos koeficientus, nustatytus vadovaujantis šio straipsnio 5, 6 ir 10 dalių nuostatomis, padauginus iš 3,18 bazinio valandinio atlygio dydžio, apskaičiuoto bazinį dydį padalijant iš metinio vidutinio mėnesio darbo valandų skaičiaus, kurį kiekvienais metais tvirtina socialinės apsaugos ir darbo ministras.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas   

 

Teikia

Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas Artūras Žukauskas