Šiaulių miesto savivaldybės taryba

 

SPRENDIMAS

dĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GRUODŽIO 12 D. SPRENDIMO NR. T-459 „dėl VAIKŲ REGISTRAVIMO IR PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGAS, VYKDANČIAS IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

 

2022 m. spalio    d. Nr.

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 punktu, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 12 d. sprendimu Nr. T-459 „Dėl Vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.   Pripažinti netekusiu galios 3.1.3 papunktį.

2.   Pripažinti netekusiu galios 4 punktą.

3.   Pakeisti 6.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

6.5. laisva vieta grupėje – neužpildyta vieta grupėje iki Lietuvos higienos normoje HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ nurodyto vaikų skaičiaus pagal amžiaus grupes;“.

4.   Pakeisti 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

7. Vaikams registruoti naudojama Vaikų registracijos į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ugdymo programas, duomenų bazė (toliau – Duomenų bazė), kurios nuostatus tvirtina Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos direktorius.“

5.   Pakeisti 17.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

17.2. švietimo įstaigoje, išskyrus specialiosios paskirties, priešmokyklinio ugdymo grupė formuojama tik tuo atveju, jeigu yra tenkinamos 17.1 papunktyje nurodytos sąlygos ir šalia nėra bendrojo ugdymo mokyklos, įgyvendinančios priešmokyklinio ugdymo programą,  arba mokykloje negali būti ugdomi visi norintieji;“.

6.   Pakeisti 22.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

22.4. vaikas, kurio brolis (įbrolis) ar sesuo (įseserė) einamaisiais metais lanko ir lankys tą

pačią įstaigą;“.

7.   Papildyti 22.6 papunkčiu:

22.6. vaikai, jei vienas iš tėvų (globėjų) atlieka privalomąją ar profesinę karo tarnybą;“.

8.   Pakeisti 27 punktą ir jį išdėstyti taip:

27. Prašymai dėl vaiko priėmimo į švietimo įstaigą priimami popieriniai ir (ar) elektroniniai (pasirašyti galiojančiu elektroniniu parašu) nuo einamųjų metų kovo 1 d. Švietimo įstaigos direktoriaus įsakymu patvirtintoje prašymo formoje nurodoma:“.

9.   Pakeisti 27.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

27.1 vaiko vardas ir pavardė, gimimo metai, asmens kodas, faktinė ir deklaruota gyvenamoji vieta;“.

10. Pakeisti 27.9 papunktį ir jį išdėstyti taip:

27.9. patvirtinimas, kad yra susipažinęs su Aprašu.“

11. Pripažinti netekusiu galios 27.10 papunktį.

12. Pripažinti netekusiu galios 29 punktą.

13. Pakeisti 30 punktą ir jį išdėstyti taip:

30. Jeigu vaikas atvyko iš Savivaldybės kitos švietimo įstaigos, turi būti pateikta pažyma apie atsiskaitymą už vaiko išlaikymą toje įstaigoje.“

14.  Pakeisti Vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo priedo 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2. Mano vaikas turi nurodytą (-as) pirmumo teisę (-es):

(šeimai taikoma atvejo vadyba; vaikui skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas; lankė specialiosios paskirties švietimo įstaigą; brolis (įbrolis) ar (ir) sesuo (įseserė) einamaisiais metais lanko ar lankys tą pačią įstaigą; vaiką augina vienas iš tėvų (jei vienas yra miręs, jei vaikui nenustatyta ir nepripažinta tėvystė, jei vienas iš tėvų yra dingęs be žinios); vienas iš tėvų (globėjų) atlieka privalomąją ar profesinę karo tarnybą).“

 

 

 

Savivaldybės meras