Projektas Nr. TSP-86

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

Sprendimas

Dėl KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMO

 

2019 m. balandžio  d. Nr. TS-

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 19 straipsnio 11 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, 4 ir 5 straipsniais, priedėlio I dalies 5.1 papunkčiu, Tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 910 „Dėl Tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo taisyklių patvirtinimo“, Kupiškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Nustatyti Kupiškio rajono savivaldybės merui Dainiui Bardauskui pareiginę algą pagal koeficientą, nustatytą Lietuvos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo priedėlyje ir pareiginės algos priedą už ištarnautus Lietuvos valstybei metus, apskaičiuojamą Lietuvos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 5 straipsnio nustatyta tvarka.

2. Nurodyti, kad šio sprendimo 1 punktu nustatytą darbo užmokestį taikyti nuo Kupiškio rajono savivaldybės mero Dainiaus Bardausko įgaliojimų pradžios.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras

 

Parengė                                                 

Vidaus administravimo skyriaus specialistė

 

Snieguolė Vairienė

 

Projektas suderintas DVS