Projektas

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. KOVO 3 D. SPRENDIMO NR. T-71 „DĖL VYKDOMOSIOS INSTITUCIJOS ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJŲ PAREIGYBĖMS“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2023 m.                    d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 2022 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1268 1 straipsniu, 2 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 3 d. sprendimą Nr. T-71 „Dėl vykdomosios institucijos įgaliojimų suteikimo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojų pareigybėms“.

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2023 m. balandžio 1 d., o jo nuostatos pradedamos taikyti, kai naujai išrinkta 2023–2027 metų kadencijos Šiaulių miesto savivaldybės taryba susirenka į pirmąjį posėdį.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

Savivaldybės meras