Projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS KONTROLĖS ĮSTATYMO NR. I-907 PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2018 m.                         d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymo Nr. I-907 nauja redakcija

Pakeisti Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymą Nr. I-907 ir jį išdėstyti taip:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS KONTROLĖS

ĮSTATYMAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis įstatymas nustato Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės, aukščiausiosios valstybinio audito institucijos, (toliau – Valstybės kontrolė arba aukščiausioji audito institucija) statusą, veiklos teisinius pagrindus ir principus, kompetenciją, institucijos tarnautojų darbo sąlygas.

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. Atitikties auditas – valstybinio audito tipas, kai vertinama audituojamo subjekto viešojo ir vidaus administravimo veiklos atitiktis teisės aktų reikalavimams ir pareiškiama nepriklausoma nuomonė.

2. Audituojamas subjektas viešojo sektoriaus subjektas arba valstybės kontroliuojamas ar valstybės turtą naudojantis subjektas, kuriuose aukščiausioji audito institucija atlieka valstybinį auditą.

3. Aukščiausiosios audito institucijos tarnautojas – valstybės kontrolierius, valstybės kontrolieriaus pavaduotojai, aukščiausiosios audito institucijos administracijos vadovas, valstybiniai auditoriai ir tarnautojai, dalyvaujantys atliekant valstybinį auditą, tarnautojai, vykdantys biudžeto politikos kontrolę, ir kiti aukščiausiosios audito institucijos darbuotojai.

4. Biudžeto politikos kontrolė – Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstituciniame įstatyme nustatytų taisyklių laikymosi ir užduočių vykdymo stebėsena, šio įstatymo 8 straipsnio 6 dalyje nurodytų išvadų rengimas, teikimas Lietuvos Respublikos Seimui ir viešas šių išvadų skelbimas.

5. Finansinis auditas – valstybinio audito tipas, kai vertinami audituojamo subjekto metinių (konsoliduotųjų) finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių duomenys ir pareiškiama nepriklausoma nuomonė.

6. Metinis veiklos planas – aukščiausiosios audito institucijos veiklos planavimo dokumentas, sudarytas atlikus viešojo sektoriaus veiklos sričių stebėseną, išanalizavus esamas bei galimas veiklos rizikas ir įtraukus privalomus pagal teisės aktus auditus bei vertinimus.

7. Valstybinio audito ataskaita – valstybinio audito dokumentas, kuriame pateikiami atlikto valstybinio audito apimtis ir rezultatai.

8. Valstybinio audito išvada – valstybinio audito dokumentas, kuriame atlikus finansinį ir (ar) atitikties auditą pareiškiama nuomonė dėl audituoto subjekto metinių (konsoliduotųjų) finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių ir (ar) viešojo ir vidaus administravimo veiklos atitikties teisės aktų reikalavimams.

9. Valstybinis auditas – nepriklausomas ir objektyvus vertinimas, atliekamas Aukščiausiosios audito institucijos audituojamuose subjektuose.

10. Valstybinio audito rekomendacijos – valstybinio audito ataskaitoje pateiktų rezultatų pagrindu suformuluoti siūlymai, skirti audito metu nustatytoms problemoms išspręsti, siekiant audituojamo subjekto (audituojamų subjektų) veiklos gerinimo ir naudos visuomenei didinimo.

11. Veiklos auditas – valstybinio audito tipas, kai vertinama audituojamo subjekto viešojo ir vidaus administravimo veikla ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu.

12. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos arba vartojamos Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstituciniame įstatyme, Lietuvos Respublikos fiskalinės drausmės įstatyme, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatyme, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme ir Lietuvos Respublikos darbo kodekse.

 

II SKYRIUS

AUKŠČIAUSIOSIOS AUDITO INSTITUCIJOS STATUSAS

 

 

3 straipsnis. Aukščiausiosios audito institucijos teisinis statusas

1. Valstybės kontrolė yra Seimui atskaitinga aukščiausioji audito institucija, atliekanti valstybinį auditą ir biudžeto politikos kontrolę.

2. Valstybės kontrolė yra biudžetinė įstaiga, turinti sąskaitą banke, antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir pavadinimu „Lietuvos Respublikos aukščiausioji audito institucija“, simboliką ir atributiką.

3. Aukščiausiosios audito institucijos buveinė yra Vilniuje.

 

4 straipsnis. Aukščiausiosios audito institucijos veiklos teisiniai pagrindai ir principai

1. Aukščiausioji audito institucija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, šiuo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir kitais teisės aktais.

2. Aukščiausiosios audito institucijos veikla grindžiama skaidrumo, teisėtumo ir profesionalumo principais.

3. Įgyvendindama uždavinius ir vykdydama veiklą, aukščiausioji audito institucija, aukščiausiosios audito institucijos vadovas, jo pavaduotojai ir kiti aukščiausiosios audito institucijos tarnautojai neturi siekti nurodymų ir jų nepriimti iš jokios institucijos ar asmens. Institucijos ir kiti asmenys privalo gerbti aukščiausiosios audito institucijos nepriklausomumą, nesiekti ir nedaryti įtakos aukščiausiajai audito institucijai ir aukščiausiosios audito institucijos tarnautojams, kai jie atlieka savo pareigas.

4. Aukščiausiosios audito institucijos struktūra nustatoma vadovaujantis šiuo įstatymu ir atsižvelgiant į aukščiausiosios audito institucijos uždavinius ir kompetenciją. Aukščiausiosios audito institucijos struktūrai netaikomos Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatos, reglamentuojančios viešojo administravimo subjekto vidaus administravimą.

 

5 straipsnis. Aukščiausiosios audito institucijos taryba

Aukščiausiojoje audito institucijoje sudaroma taryba, valstybės kontrolieriaus patariamoji institucija, svarstanti strateginius aukščiausiosios audito institucijos veiklos klausimus.

 

6 straipsnis. Aukščiausiosios audito institucijos finansavimo tvarka, auditas ir veiklos vertinimas

1. Aukščiausiajai audito institucijai skiriamų valstybės biudžeto asignavimų dydį tvirtina Seimas Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo